Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

292. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, stran 639.

Na podlagi četrtega odstavka 252. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta akt določa metodologijo za pripravo triletnega naložbenega načrta (v nadaljnjem besedilu: naložbeni načrt) operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: operater distribucijskega sistema) in preverjanje ter ocenitev naložbenega načrta s strani Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) S tem aktom se določajo:
– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje naložb;
– postopki in roki za pripravo naložbenega načrta in njegovo posredovanje agenciji v preveritev in oceno;
– obvezna vsebina naložbenega načrta;
– merila za ugotavljanje učinkovitosti naložb;
– postopki za ocenjevanje naložbenega načrta in odločanje o obsegu naložb;
– poročilo o izvajanju naložbenega načrta.
(3) Ta akt določa usmeritve, ki jih je operater distribucijskega sistema dolžan upoštevati pri pripravi naložbenega načrta, in merila, ki jih agencija upošteva pri preverjanju in ocenjevanju naložbenega načrta.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– diskontiranje:    je postopek za pretvarjanje
            prihodnjih denarnih vrednosti v
            primerljivo sedanjo vrednost s
            pomočjo diskontne stopnje;
– diskontna stopnja:  je letna odstotna mera, po kateri se
            sedanja vrednost denarne enote v
            naslednjih letih zmanjšuje s časom.
            Izraža ovrednotenje prihodnjih
            stroškov in koristi v primerjavi s
            sedanjimi;
– ekonomska doba:    je obdobje, za katero se ugotavlja in
            analizira učinke naložbe in zajema
            čas od začetka gradnje do aktivacije
            naložbe ter poskusnega obratovanja in
            čas trajanja rednega obratovanja s
            predpisano standardno kakovostjo;
– finančna interna   je kazalnik finančno-tržne donosnosti
stopnja         projekta, pri čemer se v izračunih
donosnosti:       finančne ocene uspešnosti projekta
            vrednosti izrazijo z dejanskimi
            tržnimi cenami;
– količnik relativne  je razmerje med sedanjo vrednostjo
koristnosti:      vseh koristi projekta in sedanjo
            vrednostjo stroškov;
– naložba:       je vlaganje v neopredmetena in
            opredmetena sredstva, ki bodo v
            skladu z določbami akta, ki ureja
            metodologijo za določitev
            regulativnega okvira za distribucijo
            zemeljskega plina, po prenosu v
            uporabo vključena v regulativno bazo
            sredstev, in predstavlja aktivnost
            operaterja distribucijskega sistema v
            širitev distribucijskega sistema
            oziroma v povečanje ali ohranjanje
            zanesljivosti obratovanja ter
            vlaganje v druge neenergetske
            naložbe;
– neto sedanja vrednost:je razlika med diskontiranim tokom
            vseh koristi in vseh stroškov
            naložbe;
– plin:         je zemeljski plin oziroma drug plin,
            ki se lahko prenaša po
            distribucijskem sistemu;
– vrednost naložbe:   so vsi naložbeni izdatki in vložki v
            denarju in stvareh, ki se v skladu z
            določbami akta, ki ureja metodologijo
            za določitev regulativnega okvira za
            distribucijo zemeljskega plina, lahko
            po prenosu v uporabo vključujejo v
            vrednost regulirane baze sredstev.
II. METODOLOŠKE OSNOVE ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE NALOŽB
3. člen
(metodološke osnove)
(1) Pri ocenjevanju in vrednotenju naložb agencija naložbeni načrt ocenjuje z vidika vpliva naložbenega načrta na stroške in prihodke operaterja distribucijskega sistema.
(2) Ocenjevanje in vrednotenje naložb temelji na merilih razpoložljivosti virov financiranja, finančnih merilih ter razvojnih merilih, kot je določeno s tem aktom.
III. POSTOPKI IN ROKI ZA PRIPRAVO NALOŽBENEGA NAČRTA IN NJEGOVO POSREDOVANJE AGENCIJI V PREVERITEV IN OCENO
4. člen
(priprava naložbene dokumentacije)
(1) Naložbeni načrt mora biti izdelan strokovno in skrbno.
(2) Vse denarne vrednosti v naložbenem načrtu morajo biti izražene v eurih brez DDV.
(3) Naložbeni načrt mora vsebovati vse naložbe v različnih fazah izvedbe, ki se bodo izvajale v naslednjem triletnem regulativnem obdobju oziroma bo morala biti zanje v tem obdobju zagotovljena finančna pokritost. Triletno obdobje, ki je obravnavano v naložbenem načrtu, je obdobje treh let, ki se prične s koledarskim letom, ki sledi letu, v katerem operater distribucijskega sistema agenciji predloži naložbeni načrt.
(4) Operater distribucijskega sistema pripravi seznam s prioritetnim vrstnim redom vseh naložb iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: seznam naložb). Podrobnejšo vsebino seznama naložb določa 10. člen tega akta.
(5) Operater distribucijskega sistema pripravi ločene naložbene načrte za geografska območja, ki jih določi v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira za distribucijo zemeljskega plina.
5. člen
(časovni roki in posredovanje agenciji)
(1) Operater distribucijskega sistema pripravi naložbeni načrt zaradi določitve regulativnega okvira in ga predloži agenciji najkasneje do 15. julija v letu, v katerem agencija odloča o soglasju k regulativnem okviru.
(2) Operater distribucijskega sistema predloži agenciji naložbeni načrt v natisnjenem izvodu in v elektronski obliki, ki omogoča računalniško obdelavo.
6. člen
(objava naložbenih načrtov)
Agencija lahko na svoji spletni strani oziroma v letnem poročilu objavi javne podatke in informacije iz naložbenega načrta, vključno z okvirnimi finančnimi vrednostmi, in poročilo o realizaciji najpomembnejših projektov, razen podatkov in informacij, ki imajo naravo poslovne skrivnosti v skladu z zakonodajo s področja gospodarskih družb.
IV. OBVEZNA VSEBINA NALOŽBENEGA NAČRTA
7. člen
(opredelitev naložb)
(1) Naložbe se za namen tega akta delijo glede na tip, vrsto, geografski obseg in fazo izvedbe.
(2) Tip naložbe opredeljuje naslednje kategorije infrastrukture zemeljskega plina in drugih naložb:
– plinovodi, ki zajemajo glavne plinovode in priključke;
– plinovodni objekti, oprema in inštalacije, ki so bistvenega pomena za varno in učinkovito obratovanje in upravljanje distribucijskega sistema in vključujejo merilno-regulacijske, regulacijske in merilne postaje;
– ostale naložbe, kamor sodijo tudi neenergetske naložbe.
(3) Glede na vrsto se naložbe delijo na:
– naložbe v širitev distribucijskega sistema, ki pomeni novogradnjo, ki je prva graditev plinovodov in pripadajočih objektov, povezana s pridobitvijo zemljišča oziroma pravice uporabe, ustrezne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja;
– naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti, ki vključujejo naložbe v obnove, rekonstrukcije, prestavitve, posodobitve, opustitve, naložbe v izboljšanje kakovosti obratovanja, naložbe za namen interoperabilnosti in sistemske zanke;
– ostale naložbe, med katere sodijo tudi neenergetske naložbe.
(4) Glede na geografski obseg se naložbe delijo na:
– naložbe v obstoječi distribucijski sistem, ki predstavljajo širitev že obstoječega distribucijskega sistema (plinifikacija posameznih ulic, cest ali zaselkov), kot tudi naložbe v povečanje obratovalne zanesljivosti;
– izgradnja novega distribucijskega sistema, ki predstavlja izgradnjo distribucijskega sistema v lokalnih skupnostih, kjer distribucijski sistem še ne obstaja, kot tudi izgradnjo večjega distribucijskega omrežja kot zaokrožene celote znotraj že obstoječega distribucijskega sistema (plinifikacija posameznih mestnih četrtih, krajevnih skupnostih ali krajev);
– ostale naložbe, med katere sodijo tudi neenergetske naložbe.
(5) Glede na fazo izvedbe se naložbe delijo na:
– naložbe v gradnji, ki so naložbe, za katere je bila na osnovi investicijske dokumentacije sprejeta in potrjena končna naložbena odločitev, faza načrtovanja je zaključena, gradnja pa se že izvaja;
– naložbe v pripravi: so naložbe, za katere je začetek gradnje predviden v naslednjem triletnem regulativnem obdobju;
– naložbe v načrtovanju: so naložbe v študije, lokacijsko in investicijsko dokumentacijo ter druge naložbe, ki bodo v triletnem obdobju še v fazi načrtovanja, začetek gradnje pa v tem obdobju ni predviden.
8. člen
(vsebina)
Obvezna vsebina naložbenega načrta zajema:
– izhodišča pri pripravi naložbenega načrta ter namen in cilje oziroma strategije naložb iz naložbenega načrta;
– izračun skupnih virov financiranja, ki jih bo operater distribucijskega sistema uporabil za financiranje naložb v naslednjem triletnem regulativnem obdobju;
– seznam naložb po prioritetnem vrstnem redu;
– razkritje kriterijev za določitev prioritetnega vrstnega reda izvajanja naložb;
– predstavitev naložb v pripravi.
9. člen
(razkritje virov financiranja)
(1) Operater distribucijskega sistema vire financiranja, ki jih bo uporabil za financiranje naložb iz naložbenega načrta, razkrije na sledeč način:
– amortizacija naložb;
– namenski viri za financiranje naložb;
– prejemki od odplačne odtujitve naložb;
– čisti poslovni izid, ki ga bo operater distribucijskega sistema namenil za financiranje naložb;
– najem novih kreditov za financiranje naložb in
– odplačilo glavnic obstoječih, že najetih kreditov za financiranje naložb, ki se upošteva kot odbitna postavka.
(2) Tabelo za izračun in razkritje virov financiranja naložb, skupaj z navodili za izpolnjevanje, podaja Priloga I, ki je sestavni del tega akta.
10. člen
(seznam naložb)
(1) Operater distribucijskega sistema v seznamu naložb razkrije vse naložbe (naložbe v gradnji, naložbe v pripravi in naložbe v načrtovanju) po prioritetnem vrstnem redu in za posamezno naložbo opredeli:
– naziv naložbe oziroma tehnično-tehnološko opredelitev naložbe;
– enolično identifikacijsko oznako naložbe oziroma projekta (obvezno samo za naložbe v plinovode, plinovodne objekte, opremo in inštalacije);
– geografsko območje oziroma občino izvajanja naložbe;
– tip in vrsto naložbe, geografski obseg in fazo izvedbe posamezne naložbe, v skladu z določbami 7. člena tega akta;
– skupno načrtovano vrednost naložbe, že porabljena sredstva ter načrtovana vlaganja v naslednjem triletnem obdobju.
(2) Operater distribucijskega sistema pripravi seznam naložb v skladu z navodili, določenimi v Prilogi II, ki je sestavni del tega akta.
11. člen
(prioritetni vrstni red naložb)
(1) Operater distribucijskega sistema v seznamu naložb razvrsti naložbe po nedvoumnem prioritetnem vrstnem redu od najbolj prioritetne do najmanj prioritetne naložbe.
(2) Operater distribucijskega sistema podrobno navede in utemelji kriterije, ki jih je uporabil za določitev prioritetnega vrstnega reda naložb.
12. člen
(predstavitev naložb v pripravi)
(1) Operater distribucijskega sistema v naložbenem načrtu podrobneje prikaže naložbe v pripravi, ki se nanašajo na širitev ali povečanje obratovalne zanesljivosti obstoječega distribucijskega sistema in na naložbe v izgradnjo novega distribucijskega sistema v skladu z opredelitvijo naložb iz četrtega odstavka 7. člena tega akta.
(2) Pri predstavitvi naložb v obstoječi distribucijski sistem operater distribucijskega sistema prikaže tehnično-tehnološke podatke in vrednost naložb v skladu s klasifikacijo naložb, ki je določena v Prilogi III, ki je sestavni del tega akta. Za naložbe, ki v Prilogi III niso zajete, se lahko uporabi tudi drugačna klasifikacija.
(3) Pri predstavitvi naložb v izgradnjo novega distribucijskega sistema operater distribucijskega sistema prikaže vse splošne in tehnično-tehnološke podatke v skladu s Prilogo IV, ki je sestavni del tega akta. Dodatno se navedejo še naslednji podatki in izračuni:
a) Finančni podatki:
– vrednosti naložb po posameznem letu investiranja;
– projekcija prihodkov (prihodki iz omrežnine) in stroškov (stroški naložb, obratovanja in vzdrževanja) v ekonomski dobi.
b) Izračun finančnih kazalnikov:
– finančna neto sedanja vrednost (NSV(f));
– finančna interna stopnja donosnosti (ISD(f));
– finančni količnik relativne koristnosti (K/S(f)).
(4) Pri izračunu finančnih kazalnikov se uporablja finančna diskontna stopnja, enaka tehtanemu povprečnemu strošku kapitala v skladu z določbami akta, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira za distribucijo zemeljskega plina.
(5) Za namen tega akta se upošteva ekonomska doba 30 let.
V. MERILA ZA UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI NALOŽB
13. člen
(uporabljena merila)
Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta in ugotavljanju učinkovitosti naložb uporablja naslednja merila:
– razpoložljivost virov financiranja;
– finančna merila;
– razvojna merila.
14. člen
(razpoložljivost virov financiranja)
(1) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta ugotavlja, ali je skupna vrednost naložb usklajena z razpoložljivimi viri financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta.
(2) Če operater distribucijskega sistema, ne glede na prejšnji odstavek, predloži naložbeni načrt, ki presega razpoložljive vire financiranja iz prvega odstavka 9. člena tega akta (presežne naložbe), v naložbenem načrtu podrobno razkrije zneske dejanskega reguliranega donosa na sredstva za zadnja tri leta pred oddajo naložbenega načrta in zneske iz teh dejanskih reguliranih donosov na sredstva, ki jih je operater distribucijskega sistema porabil za financiranje naložb. V tem primeru se šteje, da je razpoložljivost virov financiranja ustrezna.
15. člen
(finančna merila)
(1) S finančnimi merili agencija presoja učinke, ki jih naložba prinaša operaterju distribucijskega sistema.
(2) Osnova za izračun finančnih meril za ugotavljanje učinkovitosti naložbe je finančna analiza naložbe (finančni gotovinski tok). Pri izračunih dinamičnih meril se uporablja metoda diskontiranja.
(3) Kazalniki finančnih meril so finančna neto sedanja vrednost (NSV(f)), finančna interna stopnja donosnosti (ISD(f)) in finančni količnik relativne koristnosti (K/S(f)).
(4) Agencija pri ocenjevanju naložbenega načrta ugotavlja finančno upravičenost naložb v izgradnjo novega distribucijskega sistema, kot je opredeljen v drugi alineji četrtega odstavka 7. člena tega akta.
(5) Naložbeni načrt je finančno učinkovit, če je za naložbe, za katere se ugotavlja finančna upravičenost, finančna neto sedanja vrednost (NSV(f)) večja od nič, finančna interna stopnja donosnosti (ISD(f)) večja od finančne diskontne stopnje iz četrtega odstavka 12. člena tega akta, finančni količnik relativne koristnosti (K/S(f)) pa je večji od ena.
16. člen
(razvojna merila)
(1) Operater distribucijskega sistema mora za naložbe v izgradnjo novega distribucijskega sistema iz druge alineje četrtega odstavka 7. člena tega akta agenciji predložiti ustrezne dokumente, ki izkazujejo usklajenost naložb z dokumenti, kot so občinski investicijski programi, strateški prostorski načrti, izvedbeni prostorski načrti občin, koncesijske pogodbe, dolgoročne strategije in cilji prostorskega razvoja občin, državne strateške usmeritve na področju energetike in varstva okolja, desetletni razvojni načrt operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in drugi podobni dokumenti.
(2) Naložbeni načrt je usklajen z razvojnimi merili, če so vse naložbe iz prvega odstavka tega člena usklajene s predloženimi dokumenti, ki so sestavni del naložbenega načrta.
VI. POSTOPKI ZA OCENJEVANJE NALOŽBENEGA NAČRTA IN ODLOČANJE O OBSEGU NALOŽB
17. člen
(ocenjevanje naložbenega načrta)
(1) Agencija presoja skladnost vsebine in oblike naložbenega načrta z določbami tega akta.
(2) Če agencija ugotovi, da naložbeni načrt ni izdelan v skladu z določbami tega akta, operaterju distribucijskega sistema naloži, da naložbeni načrt dopolni v roku, ki ga določi agencija.
(3) Če naložbeni načrt po vsebini in obliki ni usklajen z določbami tega akta ali če operater distribucijskega sistema naložbenega načrta ne dopolni v skladu s prejšnjim odstavkom, agencija naložbeni načrt oceni na podlagi razpoložljivih podatkov in ga ustrezno upošteva v postopku izdaje soglasja k regulativnemu okviru.
(4) Agencija lahko v postopku ocenjevanja naložbenega načrta od operaterja distribucijskega sistema zahteva dodatna pojasnila, izračune, analize ali dokazila o naložbenem načrtu kakor tudi o posamezni naložbi iz naložbenega načrta. Operater distribucijskega sistema mora agenciji zahtevano dokumentacijo posredovati v zahtevanem roku.
18. člen
(odločanje o obsegu naložb)
(1) Agencija v postopku izdaje soglasja k regulativnemu okviru naložbeni načrt presoja glede izpolnjevanja meril o razpoložljivosti virov financiranja, finančnih meril in glede usklajenosti z razvojnimi merili, ki so opredeljena v tem aktu.
(2) Agencija po izvedeni oceni naložbenega načrta:
– naložbeni načrt v celoti upošteva pri določitvi načrtovanih upravičenih stroškov operaterja distribucijskega sistema v naslednjem regulativnem obdobju ali
– operaterju distribucijskega sistema naloži, naj pri določitvi predloga regulativnega okvira upošteva le določene naložbe po prioritetnem vrstnem redu, kot so opredeljene v naložbenem načrtu.
VII. POROČILO O IZVAJANJU NALOŽBENEGA NAČRTA
19. člen
(namen in vsebina poročila)
(1) Za namene spremljanja in ocenjevanja izvajanja naložbenega načrta operater distribucijskega sistema najkasneje do 30. junija tekočega leta agenciji posreduje poročilo o izvajanju naložbenega načrta v preteklem letu (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Poročilo zajema izvajanje naložb iz veljavnega naložbenega načrta.
(3) Poročilo mora biti izdelano v skladu s prikazom naložb iz Priloge III in Priloge IV tega akta.
(4) Operater distribucijskega sistema mora v poročilu zagotoviti korelacijo posamezne naložbe z registrom sredstev, ki ga uporablja za namene računovodenja.
(5) Poročilo vsebuje:
– izsledke primerjav časovnega načrta naložb v gradnji ali pripravi s časovnim načrtom, predvidenim v naložbenem načrtu (nadziranje izvajanja časovnega načrta);
– primerjavo dejanske vrednosti naložb v gradnji ali pripravi in porabe finančnih sredstev s predvideno v naložbenem načrtu;
– ugotovitve primerjav dejanskih rezultatov v obliki finančnih kazalnikov s tistimi iz naložbenega načrta;
– opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih časovnih, finančnih ali drugih odmikov od načrtovanih vrednosti in predstavitev ukrepov, s katerimi se bodo odmiki odpravili.
(6) V primeru bistvenih časovnih, finančnih ali drugih odmikov od načrtovanih vrednosti iz naložbenega načrta lahko agencija od operaterja distribucijskega sistema zahteva podrobnejši opis razlogov, zaradi katerih je prišlo do odmikov, in posledic, ki iz tega izhajajo.
VIII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 27-45/2014-07/245
Maribor, dne 21. januarja 2015
EVA 2015-2430-0017
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti