Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2015 z dne 2. 2. 2015

Kazalo

206. Odlok o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži, stran 481.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 in 40/12 – ZUJF), 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (ZPCV, Uradni list RS, št. 30/02), 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Uradni list RS, št. 70/06), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13 in 74/14 – odl. US), 27. in 101. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 20. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži
1. člen
V Odloku o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži (Uradni list RS, št. 45/11 in 50/13) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugo in šesto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka.
(2) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s prvo, tretjo, četrto, peto, sedmo, osmo, deveto, deseto in enajsto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka.
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s šesto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka.
(4) Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvo, deveto, deseto in enajsto alineo drugega odstavka 5. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka.
(5) Z globo 100 EUR se za prekršek iz tretjega in četrtega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2011-2207
Kočevje, dne 21. januarja 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.