Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2015 z dne 24. 6. 2015

Kazalo

1853. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji (ZŽiv-A), stran 4883.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji (ZŽiv-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o živinoreji (ZŽiv-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. junija 2015.
Št. 003-02-5/2015-3
Ljubljana, dne 24. junija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽIVINOREJI (ZŽiv-A)
1. člen
V Zakonu o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) se v sedmem odstavku 29. člena črta besedilo »za obdobje petih let«.
V napovednem besedilu osmega odstavka se črta besedilo »pred potekom petih let«.
V drugi alineji se črta beseda »veljavnosti«.
2. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedilom »s katerim se« doda besedilo »za pet let«.
3. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
(objava organizacij v živinoreji)
(1) Ministrstvo na spletni strani objavi seznam organizacij v živinoreji z navedbo imena in sedeža, številke in datuma odločbe, področja in območja delovanja ter obdobja veljavnosti priznanja ali odobritve.
(2) Na spletni strani se objavi tudi seznam organizacij, ki sta jim priznanje ali odobritev prenehala, z navedbo datuma prenehanja.«.
4. člen
V 92. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za spremembo rejskega programa in tistih določb splošnih aktov, ki se nanašajo na rodovniško knjigo, delovno področje, delovno območje, pravno obliko organizacije ter v primeru zamenjave izvajalca strokovnih opravil iz drugega odstavka 87. člena tega zakona, mora priznana rejska organizacija vložiti vlogo na ministrstvo skupaj z ustrezno dokumentacijo.«.
V tretjem odstavku se za besedo »odločbo« dodata vejica in besedilo »pri čemer pred potrditvijo spremembe rejskega programa iz prejšnjega odstavka pridobi strokovno mnenje Sveta za živinorejo.«.
6. člen
V prvem odstavku 95. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– priznana rejska organizacija vloži vlogo za prenehanje priznanja.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Rejske organizacije, ki so do uveljavitve tega zakona priznane v skladu z Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) za petletno obdobje, se štejejo za rejske organizacije, priznane za nedoločen čas v skladu s tem zakonom, razen če v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona vložijo na ministrstvo vlogo za prenehanje priznanja.
(2) Rejski programi, ki so do uveljavitve tega zakona potrjeni v skladu z Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) za petletno obdobje, se štejejo za rejske programe, potrjene za nedoločen čas v skladu s tem zakonom.
(3) STRP se izvaja do izteka obdobja iz odločbe, s katero so potrjeni rejski programi vključeni v STRP.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-09/15-8/12
Ljubljana, dne 16. junija 2015
EPA 484-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti