Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1504. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 4000.

  
Na podlagi 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 7. seji dne 14. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku za sprejem otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 63/10) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občinski svet na predlog sveta vrtca.
Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
predstavnik delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje ravnatelj
predstavnik občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan
predstavnik sveta staršev – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev.
V posebnih primerih se na sejo lahko vabi tudi predstavnike Centra za socialno delo in zdravstvenega doma – patronažne službe.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Mandat predstavniku sveta staršev preneha, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji prvi seji.«
2. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Merila in kriteriji za sprejem otroka v vrtec:
1. Stalno prebivališče staršev v Občini Prebold:
Število točk
– oba starša
80
– eden od staršev
20
– en starš v enoroditeljski družini
(s potrdilom, ki ga izda pristojna inštitucija)
60
2. Otrok v enoroditeljski družini s preživnino
(s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija)
8
3. Otrok, uvrščen v prednostni vrstni red
iz preteklega leta, ki je izpolnjeval pogoj
za sprejem v vrtec
10
4. Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov (s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija) oziroma otrok zaposlenega starša ali starša študenta v enoroditeljski družini
6
5. Otrok v družini, v kateri je zaposlen samo eden od staršev oziroma je študent
(s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija)
3
6. Otrok staršev, ki že imajo v vrtec Prebold vključenega otroka
8
7. Družina z več otroki:
– 2 otroka
1
– 3 otroci
2
– 4 otroci in več
3
8. Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu šoloobvezen
5
9. Otrok, ki ima priporočilo zdravstvene službe in je v postopku usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
4
«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/6/2015
Prebold, dne 4. maja 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.