Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2015 z dne 25. 5. 2015

Kazalo

1502. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold, stran 3999.

  
Na podlagi 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14), 10. in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 29/15) ter 16. člena Odloka o organiziranju in delovnem področju občinske uprave Občine Prebold (Uradni list RS, št. 51/99 in 29/15) je Občinski svet Občine Prebold na 7. seji dne 14. maja 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Prebold ustanavlja režijski obrat. Režijski obrat se organizira kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave in ni pravna oseba.
2. člen
(1) Režijski obrat lahko opravlja dejavnosti, ki so opredeljene v Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah Občine Prebold ter dejavnosti splošno koristnega značaja s področja urejanja površin in objektov.
(2) Pri organiziranju in izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vprašanja:
– vrsto in obseg javnih dobrin,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo,
– vire financiranja,
– organizacijske osnove,
– vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
II. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
3. člen
(1) Operativno delo režijskega obrata vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu tajniku občine. Vodjo režijskega obrata s sklepom imenuje župan izmed zaposlenih v upravi Občine Prebold ali imenovanih funkcionarjev občine. Ostala administrativna opravila za režijski obrat opravlja uprava občine.
(2) V okviru režijskega obrata delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbi in zaposleni preko ustreznih programov javnih del ter preko študentskega dela.
4. člen
Letni plan dela režijskega obrata in poročilo o izvedenem delu pripravi občinska uprava. Plan dela in plan finančnih sredstev se predloži v potrditev občinskemu svetu ob sprejemu proračuna, poročilo o izvedenem delu pa ob sprejemanju zaključnega računa.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
(1) Režijski obrat lahko izvaja naslednje naloge:
– vodenje in izvajanje programa javnih del na področju komunalnega urejanja,
– nadzor nad stanjem kategoriziranih občinskih cest, preprosta vzdrževalna dela,
– urejanje javnih površin (javna parkirišča, zelene površine, površine za pešce),
– urejanje drugih zemljišč v lasti občine,
– vzdrževanje lokalnih mostov,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč in spremljajočih objektov,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
– vzdrževanje in upravljanje občinske javne razsvetljave ter svetlobne cestno prometne signalizacije,
– vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine,
– gospodarjenje z javnimi objekti v lasti občine,
– evidentiranje zapuščenih vozil,
– upravljanje javnih športnih objektov in izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti,
– upravljanje prostora za javno tržnico,
– izvajanje in spodbujanje razvoja turizma (TIC) in
– izvajanje trgovine na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– druge dejavnosti po odredbi župana.
(2) Občina lahko izvajanje posameznih nalog režijskega obrata odda tudi zunanjim izvajalcem ob upoštevanju predpisov s področja javnega naročanja. Občinski svet s sklepom določi, katere naloge se oddajo v izvajanje zunanjim izvajalcem.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
6. člen
(1) Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstev občinskega proračuna,
– sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev).
(2) Občinski svet ali pristojno delovno telo občinskega sveta s sklepom določi ceno storitev, ki jih izvaja Režijski obrat.
7. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat izvaja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi knjigovodske evidence, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske javne službe.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015
Prebold, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost