Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

995. Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 2978.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 22/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občina Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 99/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje z dne 27. 3. 2014 objavlja
C E N I K
oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4789 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture ter stroške obnov in vzdrževanja priključkov na javni vodovod, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+------------------+-----------+-------------------------------+
|   vodomer   |  faktor |Omrežnina- voda v EUR na mesec |
|         |      |                |
|         |      |                |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|DN < / = 20    |   1   |      6,8212       |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|20 < DN < 40   |   3   |      20,4636      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|40 < / = DN < 50 |   10  |      68,2120      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|50 < / = DN < 65 |   15  |      102,3180      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|65 < / = DN < 80 |   30  |      204,6360      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|80 < / = DN < 100 |   50  |      341,0600      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|100 < / = DN < 150|  100  |      682,1200      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|150 < / = DN   |  200  |     1.364,2400      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
B. STORITVE POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI;
1. Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2751 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
+------------------+-----------+-------------------------------+
|   vodomer   |  faktor |Omrežnina-grenice in MKČN v EUR|
|         |      |      na mesec      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|DN < / = 20    |   1   |      0,1799       |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|20 < DN < 40   |   3   |      0,5397       |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|40 < / = DN < 50 |   10  |      1,7990       |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|50 < / = DN < 65 |   15  |      2,6985       |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|65 < / = DN < 80 |   30  |      5,3970       |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|80 < / = DN < 100 |   50  |      8,9950       |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|100 < / = DN < 150|  100  |      17,9900      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
|150 < / = DN   |  200  |      35,9800      |
+------------------+-----------+-------------------------------+
C. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI;
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov   0,1207 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
komunalnih odpadkov               0,0105 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov   0,1421 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
bioloških odpadkov                0,0155 EUR/kg
3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov   0,0020 EUR/kg
4. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov  0,0472 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja
komunalnih odpadkov               0,1198 EUR/kg.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 4. 2014 dalje.
Št. 1752/14
Grosuplje, dne 27. marca 2014
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Direktor
Tomaž Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost