Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

973. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, stran 2928.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08, 49/09 in 82/13 − ZGD-1H) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
1. člen
V Uredbi o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/07 in 5/10) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 − popr.)« nadomesti z besedilom »Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13)«.
V drugem odstavku se besedilo »Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08 in 49/09, v nadaljnjem besedilu: ZSReg)« nadomesti z besedilom »Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08, 49/09 in 82/13 – ZGD-1H, v nadaljnjem besedilu: ZSReg)«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 6. člena se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Predlogu za vpis poslovnega naslova mora biti priložena:
1. če se ob ustanovitvi subjekta vpisa kot stvarni vložek vlaga nepremičnina na poslovnem naslovu, katerega vpis se predlaga: izjava poslovodstva subjekta vpisa, da je nepremičnina, ki je predmet stvarnega vložka, na poslovnem naslovu, katerega vpis se predlaga,
2. če subjekt vpisa ni lastnik nepremičnine na poslovnem naslovu, katerega vpis se predlaga, razen v primeru iz 1. točke tega odstavka: izjava lastnika nepremičnine, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje v nepremičnini na tem naslovu, na kateri je overjen lastnikov podpis (četrti odstavek 4. člena ZSReg),
3. v drugih primerih: izjava poslovodstva subjekta vpisa, da je subjekt vpisa lastnik nepremičnine na poslovnem naslovu, katerega vpis se predlaga.
(5) Kot nepremičnina na določenem poslovnem naslovu iz četrtega odstavka tega člena se šteje:
1. stavba, ki je sestavina zemljiške parcele, pri kateri je v katastru stavb vpisan ta naslov,
2. posamezni del stavbe v etažni lastnini, pri katerem je v katastru stavb vpisan ta naslov, ali
3. solastniški delež na nepremičnini, ki vključuje upravičenje uporabe prostorskega dela stavbe iz 1. točke tega odstavka.«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. izjavo iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe,«.
4. člen
V drugem odstavku 35. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. izjavo iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe.«.
5. člen
V prvem odstavku 37. člena se v 5. točki vejica na koncu četrte alineje nadomesti s piko, 6. točka pa se črta.
6. člen
V prvem odstavku 43. člena se črta 2. točka. Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
7. člen
V prvem odstavku 45. člena se v 5. točki vejica na koncu tretje alineje nadomesti s piko, 6. točka pa se črta.
8. člen
V prvem odstavku 66. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. izjavo iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe.«.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-2/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2013-2030-0111
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti