Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

966. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F), stran 2904.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVZEMIH (ZPre-1F)
1. člen
V Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) se v prvem odstavku 63. člena na koncu 2. točke pika nadomesti z besedo »ali«.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ne odtuji vrednostnih papirjev in delniških nakupnih opcij ali terminskih pogodb, ki niso vsebovane v vrednostnih papirjih, najmanj v višini deleža glasovalnih pravic, zaradi katerega je nastopila obveznost dati prevzemno ponudbo.«.
2. člen
V tretjem odstavku 64. člena se na koncu 2. točke pika nadomesti z besedo »oziroma«.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ugotovi, da je prenehalo mirovanje glasovalnih pravic iz prejšnjega člena.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/14-1/12
Ljubljana, dne 2. aprila 2014
EPA 1785-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti