Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

946. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit, stran 2807.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 25. redni seji dne 20. marca 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit (Uradni list SRS, št. 9/81, Uradni list RS, št. 1/92, 7/97, 94/09); (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPPN).
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta 714/13.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je gradnja prizidka k obstoječemu proizvodnemu objektu livarne ter zaradi zagotavljanja nemotenega napajanja z električno energijo zgrajena gradnja nove transformatorske postaje.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s temi spremembami in dopolnitvami OPPN so:
– izgradnja proizvodne hale (oznaka PH) kot prizidka k obstoječemu proizvodnemu objektu (za postavitev nove formarske linije, priprave peska in naprave za čiščenje zraka),
– izgradnja nove transformatorske postaje s pripadajočimi električnimi vodi, odstranitev treh obstoječih transformatorskih postaj in preureditev obstoječega elektro omrežja,
– gradnja kablovoda 20 kV iz obstoječe TP Žalec Inštitut do predvidene TP Omco Feniks,
– ureditev ostale gospodarske javne infrastrukture in priključevanja nanjo, preureditev obstoječih vodov v območju predvidenih gradenj,
– prometna ureditev območja, dovozi, dostopi, parkirne površine, zelene površine.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega parcele št. 1302/27 del, 1302/24, 1302/7 del, 1302/2, 1302/6 del, 1302/4, 1302/14 del, 1306/1 del, 1306/4 del in 1306/5 del, k.o. Žalec. Površina območja meri ca 3820 m2.
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPPN
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(posegi zunaj območja OPPN)
Zunaj območja OPPN se predvidi:
– odstranitev podzemnega elektroenergetskega omrežja, ki poteka preko dela parcele št. 1298/1, k.o. Žalec,
– novo elektroenergetsko omrežje kablovod 20 kV iz obstoječe TP Žalec Inštitut do predvidene TP Omco Feniks in poteka preko parcel št. 1938/1 (cesta), 1065/2, 1940/13, 2058, 1053/1, 1053/23 in *708 (obstoječa TP Žalec Inštitut), vse k.o. Žalec.«
5. člen
V 8. členu se v preglednici v drugem odstavku dodata na koncu dve vrstic, ki se glasita:
+--------+-----------------+--------------------+---------------+
| Oznaka |Objekta     | Tlorisne dimenzije |  Etažnost  |
+--------+-----------------+--------------------+---------------+
|  PH  |proizvodna hala | 11,00 m x 40,00 m |    P    |
+--------+-----------------+--------------------+---------------+
|  TP  |transformatorska |  3,00 m x 7,5 m  |    P    |
|    |postaja     |          |        |
+--------+-----------------+--------------------+---------------+
6. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Višina objektov z oznako PH in TP je določena s kotami najvišjih delov stavb:
+---------+----------------+------------------------------------+
| Oznaka |   Opis    |        Višina        |
| objekta |  objekta   |                  |
+---------+----------------+------------------------------------+
|  PH  |proizvodna   |– kota venca strehe je 17,00 m   |
|     |hala      |nad koto tal pritličja       |
|     |        |– kota izpusta čistilne naprave   |
|     |        |je 19,00 m nad koto tal pritličja  |
|     |        |– absolutna kota tal pritličja   |
|     |        |±0,00 = 257,65 m nmv        |
+---------+----------------+------------------------------------+
|  TP  |transformatorska|– kota strehe je 4,30 m nad koto tal|
|     |postaja     |pritličja              |
+---------+----------------+------------------------------------+
«
7. člen
(prometno omrežje)
V 12. členu se drugi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
»(2) Za dostop do predvidenega objekta št. 6 se preuredi obstoječi dovozni priključek tako, da bo ustrezal določbam predpisov, ki urejajo področje cestnih priključkov na javne ceste. Zavijalni radiji in obseg razširitve lokalne ceste se prilagodijo vrsti prometa, ki se bo odvijal po dovoznem priključku.«
8. člen
(plin)
V 15. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Preko območja sprememb in dopolnitev OPPN poteka obstoječi prenosi plinovod P23A41, RP Novo Celje–MP Ferralit (premer 150 mm, tlak 1 bar, stacionaža ca. 1154 m, Občina Žalec), ki je v upravljanju družbe Plinovodi, d.o.o.. Predvideni kablovod 20 kV iz obstoječe TP Žalec Inštitut do predvidene TP Omco Feniks prečka obstoječi prenosni plinovod. Za prenosno omrežje zemeljskega plina in za poseganje v varovalni pas plinovoda se upošteva predpise, ki urejajo področje energetike ter pogoje za graditev plinovodov in prenos zemeljskega plina.«
9. člen
(elektroenergetsko omrežje)
V 16. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Za potrebe proizvodnega kompleksa se izvede nova transformatorska postaja TP Omco Feniks nadomestna in se vključi v 20 kV omrežje, napajano iz RTP 110/20 kV Podlog. Na območju sprememb in dopolnitev OPPN se predvidijo novi 20 kV in nizko napetostni kablovodi.
(4) Izvede se novo elektroenergetsko omrežje, in sicer kablovod 20 kV iz obstoječe TP Žalec Inštitut do predvidene TP Omco Feniks in poteka preko parcel št. 1938/1 (cesta), 1065/2, 1940/13, 2058, 1053/1, 1053/23 in *708 (obstoječa TP Žalec Inštitut), vse k.o. Žalec.
(5) Predvideni kablovod 20 kV iz obstoječe TP Žalec Inštitut do predvidene TP Omco Feniks posega v varovalni pas obstoječega DV 110 kV Laško–Podlog, ki znaša 15 m na vsako stran od osi in ga križa v razpetini med stebri SM 36 in SM 37. Za vsa križanja in vzporedni potek predvidenega kablovoda je potrebno izdelati elaborat križanj in približevanj z obstoječim DV 110 kV Laško–Podlog.
(6) Obstoječe transformatorske postaje TP Feralit RP1, TP Feralit Livarna in TP Feralit RP7 se odstranijo.
(7) Odstrani se obstoječi nizko napetostni priključek za plinsko merilno postajo in se izvede nov priključek iz TP Omco Feniks na parceli št. 1302/13, k.o. Žalec.«
10. člen
(varstvo voda)
V 22. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Za vse posege v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, je obvezno pridobiti vodno soglasje Agencije RS za okolje.«
11. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V 26. členu se besedilo prvega odstavka zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»OPPN upošteva predpise, ki urejajo področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom tako, da predvideva prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi je zagotovljeno naslednje:«
(2) V 26. členu se besedilo zadnje alineje zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»– Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in na Upravni enoti Žalec.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
14. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0006/2013
Žalec, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost