Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

945. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru, stran 2806.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A, 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C, 70/08 – ZVO-1B, 80/10 – ZUPUDPP, 57/12 – ZUPUDPP-A, 43/11 – ZKZ-C) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 25. redni seji dne 20. marca 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve OPPN za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru«, v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN.
(2) Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, projektiranje in storitve d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2013/OPPN-016.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s spremembami in dopolnitvami OPPN, območje sprememb in dopolnitev OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev OPPN.
(2) Sestavni del sprememb in dopolnitev OPPN so poleg tega odloka tudi grafični del in priloge.
3. člen
Za III. poglavjem se doda novo III.a poglavje s 4.a členom, ki se glasi:
»III.a OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN
4.a člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)
(1) Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, prometne, energetske, komunalne in druge ureditve, spremljajoči objekti, ki jih zahteva ureditev gostinskega lokala.
(2) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, in so priložene prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.
(3) Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele oziroma dele parcel v katastrski občini:
– k.o. Šempeter v Savinjski dolini (995): 434/4 in 434/7.
(4) Velikost območja OPPN je cca 2550 m2.«
4. člen
V 6. členu se v drugem stavku druge alineje pred besedo objekti vstavi nova beseda »večji« in na koncu te alineje doda nov stavek, ki se glasi: »V zahodnem delu območja »O« se zahodno od obstoječega poslovno-trgovsko-stanovanjskega objekta umesti en manjši objekt z oznako 4, ki je namenjen izključno gostinski dejavnosti.«
5. člen
V 8. členu se na koncu prve alineje doda nov stavek, ki se glasi: »Objekt z oznako 4 naj bo etažnosti P s položno dvokapno streho, ki se zakrije z vencem (atiko) tako, da daje videz ravne strehe.«
V 8. členu se besedilo drugega odstavka točke a) na koncu druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»– maksimalni tlorisni gabariti večjih objektov znašajo 40 m x 20 m, manjšega pa 11 m x 8 m;«
V 8. členu se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se glasi:
»– maksimalni višinski gabarit je določen z etažnostjo za objekte 1–3: K+P+3 s tem, da je zadnja etaža izzidana terasna etaža in za objekt 4: P;
– strehe: ravna streha ali enokapnica z minimalnim naklonom za objekte 1–3 in položna dvokapnica zakrita z vencem (atiko) za objekt 4 tako, da daje videz ravne strehe.«
6. člen
V 26. členu se na koncu prvega odstavka točke (3) Vode doda nov stavek, ki se glasi: »Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Agencija RS za okolje.«
7. člen
V 29. členu se spremenijo predpisi glede požarne varnosti oziroma dopolnijo njihove objave v Uradnih listih tako, da se v glasijo:
»– Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1, 105/06, 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12) in
– Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13).«
XIII. KONČNE DOLOČBE
8. člen
(vpogled v spremembe in dopolnitve OPPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN s prilogami se hranijo na sedežu Občine Žalec v digitalni in analogni izpisani in izrisani obliki in je na vpogled v času uradnih ur občinske uprave.
(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno obliko veljajo podatki iz analogne oblike podrobnega načrta.
9. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2013
Žalec, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost