Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec, stran 2374.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08 in 53/11), 7., 16. in 94. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 29. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 55/11) se v 11. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Priključek na javni vodovod ali kakršnokoli poseganje vanj, kakor tudi poseganje na obračunski vodomer, je dovoljeno samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.«
2. člen
V 14. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec mora vzdrževati priključek stavbe na vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti.«
3. člen
(1) V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena v primerih rušenja stavbe in v primerih, ko uporabnik odpove uporabo vodovodnega priključka. Uporabnik mora posredovati upravljavcu pisno vlogo za ukinitev priključka.
Začasni priključek, ki je časovno omejen na dve leti, se po preteku dveh let ukine po uradni dolžnosti.
Uporabnik se izbriše iz evidence uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
Ukinitev vodovodnega priključka izvede upravljavec na stroške uporabnika po veljavnem ceniku.«
(2) V drugem odstavku se tretja alinea črta.
4. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do vgraditve vodomera v skladu z določili tega odloka se uporabnikom brez vodomerov zaračunava pavšalna mesečna poraba glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1 (premer vodomera DN 20 – 3/4¨).«
(2) Za druge premere priključka se uporabnikom brez vodomerov zaračunava pavšalna mesečna poraba sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine skladno s 17. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: Uredba o metodologiji).«
5. člen
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec lahko izda račune tudi posameznim uporabnikom stavbe upoštevaje porabo po pomožnem vodomeru ali delež porabe po skupnem vodomeru glede na število oseb prebivajočih v posameznem stanovanju, pri čemer se šteje, da v nenaseljenem oziroma občasno naseljenem stanovanju prebiva ena oseba.«
6. člen
V 52. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Zaračunavanje pavšalne mesečne porabe po določbi 4. člena tega odloka se začne izvajati 1. 1. 2017.
8. člen
Uporabniki, ki razpolagajo z vodovodnimi priključki, ki niso urejeni skladno s Tehničnim pravilnikom, so le-te dolžni uskladiti do konca leta 2015.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2010
Bovec, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.