Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

708. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti, stran 2363.

Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03) se za 22. členom dodata novo 3.a podpoglavje z naslovom »3.a Spodbujanje odličnosti» in nov 22.a člen, ki se glasi:
»22. a člen
Če agencija v skladu s proračunskimi možnostmi v posameznem letu na podlagi javnega poziva poveča financiranje raziskovalnih programov, se koncesionarjem lahko poveča financiranje raziskovalnih programov, in sicer po postopku ter upoštevaje kriterije, kazalce in merila, ki so določeni v podzakonskem predpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki ureja postopke (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, izdanem na podlagi zakona, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost.
Odločbo o dodatnem financiranju za raziskovalne organizacije s koncesijo sprejme minister na predlog Znanstvenega sveta agencije.
Agencija po vročitvi odločbe o dodatnem financiranju pripravi predlog aneksa k pogodbi o koncesiji, ki ga pošlje koncesionarju. Glede aneksa k pogodbi o koncesiji se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na pogodbo o koncesiji.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-110/2013/14
Ljubljana, dne 3. marca 2014
EVA 2013-3330-0133
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost