Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

506. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut, stran 1707.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter 86. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12 in 111/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zavod Slovenski gledališki inštitut (v nadaljnjem besedilu: inštitut) in se urejajo njegov status, razmerja med ustanoviteljem in inštitutom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja inštituta.
(2) Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razen v primerih, ko je glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom ali s tem sklepom določeno drugače.
(3) Inštitut prevzema dejavnosti in formalnopravni status javnega zavoda Slovenski gledališki muzej, ustanovljenega s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki muzej (Uradni list RS, št. 8/04).
2. člen
(1) Poslanstvo inštituta sta razvoj gledališke kulture in promocija gledališke umetnosti, ki zajema dramsko, operno, baletno in lutkovno gledališče, sodobni ples, eksperimentalne, raziskovalne in performativne gledališke prakse, fizično, ambientalno in ulično gledališče ter druge oblike, prakse in izraze gledališke ustvarjalnosti na stičiščih različnih umetnosti. Poslanstvo se uresničuje z raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru.
(2) Inštitut je nacionalna ustanova, namenjena izmenjavi idej in znanj, raziskovanju ter razumevanju in promoviranju preteklosti, sedanjosti in prihodnosti gledališke kulture in umetnosti ali gledališča v najširšem pomenu besede. Spodbuja participacijo, demokratičnost, pluralnost, pretočnost, povezovanje, sodelovanje v slovenskem in mednarodnem prostoru. Njegovo poslanstvo je kontinuirano razvijanje gledališke kulture in dvigovanje zavesti o pomenu in vlogi gledališča za razvoj posameznika in družbe.
(3) Inštitut redno sodeluje z vsemi gledališkimi ustanovami, javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja muzejske dejavnosti, umetnosti in kulture, Univerzo v Ljubljani, Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in drugimi znanstvenoraziskovalnimi ustanovami s področja kulture, z Arhivom Republike Slovenije, Radiotelevizijo Slovenije ter z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami v Sloveniji in tujini, ki delujejo na področju delovanja inštituta ali na področjih, ki vplivajo oziroma so povezana s področjem delovanja inštituta.
3. člen
(1) Ime inštituta je Slovenski gledališki inštitut.
(2) Skrajšano ime inštituta je SGI.
(3) V mednarodnem poslovanju inštitut uporablja ime Slovenian Theatre Institute.
(4) Sedež inštituta je v Ljubljani, Mestni trg 17.
(5) Inštitut je pravna oseba javnega prava.
(6) Inštitut je pravni naslednik javnega zavoda Slovenski gledališki muzej, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 1/29029/00.
4. člen
(1) Inštitut ima lahko notranje organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v pravnem prometu:
- notranjo organizacijsko enoto za muzejsko dejavnost, v kateri delujejo ustrezno usposobljeni strokovni delavci. Enota izvaja strokovne naloge državne javne službe muzejev in upravlja inventarizirane muzejske zbirke. Enota pri svojem delu razpolaga z opremo in prostori inštituta;
- notranjo organizacijsko enoto za raziskovalno in razvojno dejavnost, v kateri delujejo ustrezno usposobljeni raziskovalci, organizirani v eno ali več raziskovalnih skupin. Postopek izvolitve v raziskovalni naziv raziskovalcev v inštitutu ureja akt o raziskovalnih nazivih v inštitutu. Enota razpolaga z opremo in prostori inštituta kot raziskovalno opremo ter prostori in infrastrukturo za podporo raziskovalno-razvojni dejavnosti inštituta ter ima finančno ločeno vodeno raziskovalno in razvojno dejavnost;
- druge notranje organizacijske enote, skladno s poslanstvom in dejavnostmi inštituta.
(2) Natančno organizacijsko razdelitev inštituta ureja akt o notranji organizaciji dela v inštitutu.
II. DEJAVNOSTI INŠTITUTA
5. člen
(1) Glede na poslanstvo inštituta in namen, zaradi katerega je inštitut ustanovljen, opravlja inštitut kot javno službo ali pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti:
- skrb za razvoj in promocijo gledališča - gledališke kulture in gledališke umetnosti;
- razvijanje vloge osrednjega muzeja za področje slovenskega gledališča kot državna javna služba muzejev v okviru zbirk: ikonoteka, hemeroteka, zbirka pisnih in tiskanih dokumentov, rokopisna zbirka, fonoteka, videoteka, zbirka scenografskih maket in zbirka gledaliških kostumov;
- evidentiranje, dokumentiranje, raziskovanje, inventariziranje, varovanje, hranjenje in predstavljanje kulturne dediščine ter druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo varstva premične dediščine;
- raziskovalno-razvojno delo na področju gledališča;
- digitaliziranje in pridobivanje digitaliziranih podatkov s področja gledališča ter zagotavljanje njihove dostopnosti z načrtovanjem, organiziranjem in vzpostavljanjem mreže digitalnih baz podatkov s področja gledališča;
- skrb za osrednji gledališki portal in strokovno knjižnico;
- spodbujanje prevajanja slovenske dramatike v tuje jezike ter organiziranje in vzpostavljanje baze dramskih prevodov iz tujih jezikov;
- založništvo publikacij, e-publikacij, zvočnih in video zapisov;
- proizvodnja, izposoja, javno predvajanje in distribucija slikovnega in zvočnega materiala;
- organizacija, koordinacija, posredovanje in izvedba znanstvenih, strokovnih, umetniških, izobraževalnih in rezidenčnih prireditev, razstav, predavanj, seminarjev, srečanj, delavnic, projekcij, in drugih dogodkov s področja gledališča;
- izobraževanje in kulturno-umetnostna vzgoja;
- načrtovanje, organizacija in vzpostavljanje slovenske mreže izvajalcev dejavnosti s področja delovanja inštituta;
- sodelovanje in povezovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini;
- druge dejavnosti in naloge v skladu s svojim poslanstvom in zakonskimi podlagami, ki opredeljujejo njegovo delovanje.
(2) Inštitut opravlja tudi druge dejavnosti, ki se ne opravljajo kot javna služba ali pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, ki se povezujejo z njegovim poslanstvom in delovanjem. Inštitut zagotavlja jasno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe, pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, in dejavnosti, ki ne sodijo v javno službo, vključno s preglednim in doslednim ločenim vodenjem računovodstva.
6. člen
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih inštitut opravlja, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/07 in 17/08) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
91.030   Varstvo kulturne dediščine
91.020   Dejavnost muzejev
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju kulture in umetnosti
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
17.290   Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
      in kartona
18.120   Drugo tiskanje
18.130   Priprava za tisk in objavo
18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.610   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      knjigami
47.621   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      časopisi, revijami, papirjem
      in pisarniškimi potrebščinami
47.630   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      glasbenimi in video zapisi
47.782   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      umetniškimi izdelki
47.789   Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
      z drugim blagom
47.910   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
56.103   Slaščičarne in kavarne
56.104   Začasni gostinski obrati
56.300   Strežba pijač
56.290   Druga oskrba z jedmi
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in periodike
58.190   Drugo založništvo
58.290   Drugo izvajanje programa
59.110   Produkcija filmov, video filmov in televizijskih
      oddaj
59.120   Post produkcija filmov, video filmov
      in televizijskih oddaj
59.130   Distribucija filmov, video filmov in televizijskih
      oddaj
59.140   Kinematografska dejavnost
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
      in muzikalij
60.100   Radijska dejavnost
60.200   Televizijska dejavnost
62.030   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.990   Drugo informiranje
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
70.210   Dejavnost stikov z javnostjo
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200   Fotografska dejavnost
74.300   Prevajanje in tolmačenje
74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.220   Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
77.400   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
      v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.200   Posredovanje začasne delovne sile
79.900   Rezervacije in druge s potovanjem povezane
      dejavnosti
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
84.210   Urejanje zunanjih zadev
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.030   Umetniško ustvarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij
96.090   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
III. ORGANI INŠTITUTA
7. člen
Organa inštituta sta direktor in svet.
Direktor
8. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje inštituta ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela inštituta.
(2) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta.
(3) Če svet ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je njegovo mnenje pozitivno.
(4) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko na podlagi novega javnega razpisa ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem svet. Minister daje predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi direktorja. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
9. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- je dosegel najmanj sedmo raven izobrazbe: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulture,
- ima znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
- ima znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti vizijo in razvojne cilje inštituta za mandatno obdobje.
10. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan:
- če sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
- če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih inštituta ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov inštituta oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči inštitutu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti,
- iz drugih razlogov, določenih v predpisih, ki veljajo za javne zavode,
- zaradi bistvenih sprememb, kot je bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil inštitut ustanovljen, ali prenos ustanoviteljstva.
(2) Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta ter seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v 30 dneh o njih izjavi, razen v primeru iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena. Če svet ne da mnenja v 30 dneh, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
(3) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
(4) V primeru razrešitve se direktorju pogodba o zaposlitvi prekine.
11. člen
(1) Naloge direktorja so:
- načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje inštituta,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela s finančnim načrtom,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov inštituta,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov inštituta,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema vse splošne akte razen tistih, za katere je z zakoni ali s tem ustanovitvenim sklepom določeno, da jih sprejema svet,
- poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje inštituta,
- pripravi letno poročilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo inštitut ima,
- izvršuje sklepe in odločitve sveta,
- imenuje pomočnika direktorja,
- oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
- skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
- skrbi za promocijo inštituta,
- skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
- zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
- določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
- izvaja pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
- določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
- imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
- opravlja druge naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti inštituta.
(2) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet, k imenovanju iz 13. alineje prejšnjega odstavka pa svet da predhodno mnenje.
12. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja inštitut neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru strateškega načrta in vsakoletnega programa dela inštituta, razen:
- pogodb o investicijah, ki presegajo vrednost malega naročila, za katere je potrebno soglasje sveta,
- pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima inštitut v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Soglasje ustanovitelja ni potrebno, kadar inštitut proste zmogljivosti oddaja izvajalcem javne službe ali dejavnosti na način javne službe na področju kulture oziroma izvajalcem javnega interesa na področju kulture ali za izvedbo javnih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov.
(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(4) Direktor lahko v zvezi z uresničevanjem pooblastil, določenih z zakonom in tem sklepom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce inštituta v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet
13. člen
(1) Svet sestavlja sedem članov, od katerih ustanovitelj imenuje neposredno dva člana, strokovnjaka s področja dela inštituta, financ ali pravnih zadev.
(2) Enega člana imenuje ustanovitelj na predlog Skupnosti muzejev Slovenije.
(3) Enega člana imenuje ustanovitelj na predlog Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.
(4) Enega člana, predstavnika javnih zavodov na področju gledališča, imenuje ustanovitelj na predlog javnih zavodov s področja gledališča, in sicer po izvedenem javnem pozivu ministrstva, pristojnega za kulturo.
(5) Enega člana, predstavnika nevladnih organizacij s področja gledališča, imenuje ustanovitelj na predlog nevladnih organizacij s področja gledališča, in sicer po izvedenem javnem pozivu ministrstva, pristojnega za kulturo.
(6) Enega člana sveta izvolijo zaposleni v inštitutu na neposrednih in tajnih volitvah.
(7) Predlagatelja iz drugega in tretjega odstavka tega člena morata predlagati kandidata v 30 dneh od prejema poziva, sicer imenuje ustanovitelj manjkajočega člana na predlog ministra, pristojnega za kulturo.
(8) Če na javni poziv iz četrtega in petega odstavka tega člena prispe več predlogov za posameznega člana sveta, in sicer več predlogov za predstavnika nevladnih organizacij in predstavnika javnih zavodov, ustanovitelj imenuje člana izmed prispelih predlogov na predlog ministra, pristojnega za kulturo. Če na javni poziv iz četrtega in petega odstavka tega člena za posameznega člana sveta, in sicer za predstavnika nevladnih organizacij in predstavnika javnih zavodov, ne prispe noben predlog, imenuje ustanovitelj manjkajočega člana na predlog ministra, pristojnega za kulturo.
(9) Predstavnika delavcev v svet volijo zaposleni v inštitutu na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v inštitutu, razen direktorja in pomočnika direktorja. Svet s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta. S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu volitev se javno objavi v inštitutu. Postopek volitev in odpoklica predstavnika delavcev v svetu se podrobneje uredi s pravilnikom.
14. člen
(1) Mandat članov sveta traja pet let in se lahko ponovi. Direktor mora obvestiti ministra o izteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata. Članom sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
(2) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v 30 dneh po imenovanju oziroma po izvolitvi večine članov sveta. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Če predsednik ni izvoljen, opravlja njegove naloge do izvolitve najstarejši član sveta.
(3) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
15. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
- sam zahteva razrešitev,
- se ne udeležuje sej (se trikrat zapored ne udeleži seje in ne opraviči svojega izostanka),
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
- zaradi bolezni, daljše odsotnosti več kot 6 mesecev ali iz drugih utemeljenih razlogov ne more več opravljati funkcije v svetu.
(2) Člana sveta razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta, ministra ali predlagateljev iz 13. člena tega sklepa. Za čas do izteka mandata sveta se imenuje nov član.
(3) Mandat predstavnika delavcev predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v inštitutu in v primerih, ki jih ureja pravilnik iz zadnjega odstavka 13. člena tega sklepa.
(4) Če predstavniku delavcev v svetu preneha mandat pred iztekom mandata sveta, se opravijo nadomestne volitve.
(5) Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet za čas do izteka mandata sveta. Svet razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
16. člen
Naloge sveta, ki v skladu s 43. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
- nadzoruje zakonitost dela in poslovanja inštituta,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje inštituta,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
- ocenjuje delo direktorja,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih storitev,
- potrjuje letno poročilo inštituta,
- daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je inštitut ustanovljen,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela inštituta in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
- izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti inštituta.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA
17. člen
(1) Inštitut upravlja:
- poslovne prostore na Mestnem trgu 17 v Ljubljani, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana;
- depo na Hudovernikovi 4 v Ljubljani, ki je v lasti Stanovanjske zadruge Tomačevo, Ljubljana;
- opremo inštituta in inventarizirane muzejske zbirke, ki so v lasti ustanovitelja.
(2) Premično premoženje upravlja inštitut samostojno, muzejske zbirke pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Nepremično premoženje, ki ni v lasti ustanovitelja, upravlja inštitut skladno z dogovorom z lastnikom.
18. člen
Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
- iz državnega proračuna,
- iz proračuna lokalnih skupnosti,
- iz sredstev EU in drugih mednarodnih virov,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili in
- iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
19. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki inštitut nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
(1) Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Inštitut odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN INŠTITUTA
21. člen
(1) Za obveznosti inštituta odgovarja ustanovitelj omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja za delovanje inštituta.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta iz naslova drugih dejavnosti, ki jih inštitut opravlja za druge naročnike.
(3) Inštitut je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja in dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom ter na zahtevo ustanovitelja posredovati vse zahtevane informacije, poročila in drugo dokumentacijo, ki se nanašajo na delovanje inštituta.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Svet se konstituira najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo nujne naloge dosedanji organi javnega zavoda Slovenski gledališki muzej.
(2) Prve volitve predstavnika delavcev v svet razpiše svet najpozneje v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(3) Dosedanji direktor javnega zavoda Slovenski gledališki muzej nadaljuje delo kot direktor inštituta do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
(4) Zaposleni v dosedanjem javnem zavodu Slovenski gledališki muzej nadaljujejo delo v javnem zavodu Slovenski gledališki inštitut, in sicer s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, ki so jih imeli pred veljavnostjo tega sklepa.
23. člen
Inventarizirane muzejske zbirke, ki jih upravlja Slovenski gledališki muzej, ob prevzemu dejavnosti formalnopravnega statusa javnega zavoda Slovenski gledališki muzej prevzame v upravljanje inštitut. Zbirke ob prevzemu dejavnosti ostanejo v prostorih inštituta, ki so prostori dosedanjega javnega zavoda Slovenski gledališki muzej in jih upravljajo usposobljeni strokovni delavci za muzejsko dejavnost.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki muzej (Uradni list RS, št. 8/04) ter vsi njegovi akti, ki pa se smiselno uporabljajo do sprejetja novih aktov inštituta.
25. člen
Direktor inštituta poskrbi za vpis sklepa v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
26. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-4/2014
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
EVA 2014-3340-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica