Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

486. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica, stran 1637.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2 in 76/08 - ZLS-O), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Ribnica na 19. redni seji dne 30. 1. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/13) se v 4. členu:
10. točka spremeni tako, da se glasi: »športne prireditve,«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi: »delovanje društev in športne zveze.«.
2. člen
V 5. členu se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške enkratnih športnih prireditev, ki imajo namen pospeševati motivacijo za šport, športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. Iz naslova športnih tekmovanj se ne sofinancira šolskih športnih tekmovanj in ligaških športnih tekmovanj rednega tekmovalnega sistema.
Za sofinanciranje mednarodnih tekmovanj in državnih prvenstev je pogoj predhodna objava v ustreznem koledarju prireditev, za občinske prireditve pa objava na krajevno običajen način.
Za športno prireditev na mednarodni ravni se šteje prireditev, ki:
- je navedena v mednarodnem koledarju prireditev,
- se je udeležijo uveljavljeni mednarodni športniki,
- je odmevna v širšem prostoru in
- se delno ali v celoti odvija na območju občine.
Za športno prireditev na državni ravni se šteje prireditev,
- ki je uvrščena na program nacionalne panožne zveze,
- na kateri nastopajo športniki občine,
- ki se delno ali v celoti odvija na območju občine.
Za športno prireditev na občinski ravni se šteje prireditev, ki:
- je tradicionalna in odmevna pri prebivalcih občine,
- je vsem dostopna in množična,
- se večina ali v celoti odvija na območju občine.«
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. DELOVANJE DRUŠTEV IN ŠPORTNE ZVEZE
Športna društva kot osnovne športne organizacije se lahko združujejo v športno zvezo. Lokalna skupnost lahko krije del materialnih stroškov za delovanje društev in športne zveze na lokalni ravni. Osnove za vrednotenja delovanja društva je število članov, prebivalcev Občine Ribnica s plačano članarino in število registriranih športnikov, če je prijavilo vsaj en odobren športni program (1. do 5. točke 4. člena pravilnika) na isti razpis. Delovanje športne zveze se vrednoti na podlagi števila članov s plačano članarino. Programe se vrednoti na podlagi točkovanja po tabeli št. 10, ki je priloga tega pravilnika.«
3. člen
Tretja alineja 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- priprava predloga s pripadajočim številom točk in številom odobrenih ur koriščenja posameznih športnih objektov ter predloga za izbor športnih prireditev,«.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Komisija opravi na podlagi meril in pogojev iz razpisne dokumentacije strokovni pregled popolnih vlog in pripravi predlog izvajalcev letnega programa športa. Predlog vsebuje obseg sofinanciranega programa v posamezni vsebini s pripadajočim številom točk in število odobrenih ur koriščenja posameznih športnih objektov ter ga predloži direktorju občinske uprave.
Komisija lahko prijavljeni program, ki ne izpolnjuje pogojev iz meril, prerazporedi v program, za katerega izpolnjuje pogoje.
Direktor s sklepom odloči o izbiri izvajalcev letnega programa športa, in sicer o obsegu izbranega programa, številu točk v posamezni vsebini in številu odobrenih ur koriščenja posameznih športnih objektov ter pisno obvesti vse predlagatelje o svoji odločitvi.«.
5. člen
Merila za vrednotenje športnih programov, ki so sestavni del Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/13 se spremeni tako, da se glasijo:
»MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
Osnovni kriteriji vrednotenja, ki veljajo za vse programe vadbe:
1. V programih se upošteva le udeležence programov s stalnim bivališčem v Občini Ribnica.
2. Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in enem programu.
3. Programe se vrednoti v obsegu dejanskega izvajanja, vendar ne več kot je opredeljeno z merili oziroma kot je čas obratovanja objekta.
4. Posameznik je praviloma prijavljen samo v kategoriji, ki je v skladu s tekmovalnimi kategorijami panožne zveze, čeprav mu tekmovalna pravila dopuščajo nastope v več kategorijah.
5. Vrednotenje 1 ure bazena je enaka vrednotenju 5 ur prog.
6. Vrednotenje 1 ure dvorane je enaka vrednotenju 3 ur dvorane po tretjinah.
7. Kategorizirani športniki so uvrščeni v program, ki je skladen s pridobljenim statusom.
8. Pogoj za vrednotenje strokovnega kadra je ustrezna izobrazba oziroma usposobljenost.«
Tabela 1: Razvrstitev športnih panog
1. Športne panoge se razvrsti na podlagi razširjenosti v lokalnem okolju in uspešnosti športne panoge. Razširjenost in uspešnost se določa na s spremenljivkami:
I. Razširjenost
a) Skupno število udeležencev v posamezni športni panogi (RUŠP)
b) Skupno število udeležencev v programih športa otrok in mladine (RUOM)
c) Skupno število registriranih športnikov v nacionalni panožni športni zvezi (RRŠ)
II. Uspešnost
d) Skupno število kategoriziranih športnikov (RUKAT)
+--------------+--------+----------+------------+-------+---------+
|  Razred  |Svetovni|Mednarodni|Perspektivni|Državni|Mladinski|
|kategorizacije| razred | razred |  razred  | razred| razred |
+--------------+--------+----------+------------+-------+---------+
| Število točk |  35  |  25  |   15   |  3  |  2  |
+--------------+--------+----------+------------+-------+---------+
e) Skupno število naslovov državnih prvakov (RUDP) v individualnih športnih panogah
       +--------------------------------------------------+
       |          KATEGORIJA          |
+------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+
|      |  CI  | MDI  | SDI | KAD  | ML |  ČL  |
+------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+
|Število točk| 0,2  | 0,4  | 0,6 | 0,8  |  1 |  1,2 |
+------------+--------+--------+-------+--------+------+--------+
f) Skupno število naslovov državnih prvakov in nivo tekmovanja članske ekipe v kolektivnih športnih panogah (RUDPL)
- naslov državnega prvaka
       +--------------------------------------------------+
       |          KATEGORIJA          |
+------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|      |  CI  | MDI  | SDI  | KAD |  ML |  ČL |
+------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
|Število točk|  0,6 | 1,2  | 1,8  | 2,4 |  3  | 3,6 |
+------------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+
- nivo tekmovanja članske ekipe
         +----------+-----------+----------+-------------+
        | 1. DL  |  2. DL  | 3. DL  | nižje lige |
+---------------+----------+-----------+----------+-------------+
|Število točk  |  0,6  |  1,2  |  1,8  |   2,4   |
+---------------+----------+-----------+----------+-------------+
2. Za vrednotenje spremenljivk se uporablja podatke, pridobljene z javnim razpisom.
3. Vsako športno panogo se ovrednoti v vsaki od spremenljivk v deležu, glede na skupno število v vsaki spremenljivki.
4. Na podlagi vsote spremenljivk, ki določajo razširjenost in uspešnost, se določi povprečna vrednost spremenljivke.
5. V kolektivnih športnih panogah se udeležence programov vrednoti ločeno po spolu.
6. Glede na dosežene vrednosti se športne panoge razdeli v tri razrede:
+----------------+----------------------+-----------------------+
|   Razred   |vrednost razširjenosti| vrednost uspešnosti |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|    1    |   nadpovprečna   |   nadpovprečna   |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|    2    |   nadpovprečna   |   podpovprečna   |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |   podpovprečna   |   nadpovprečna   |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|    3    |   podpovprečna   |   podpovprečna   |
+----------------+----------------------+-----------------------+
Tabela 2: Športna vzgoja predšolskih otrok, interesna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami in študentov
Kriteriji za vrednotenje:
1. Samostojno vadbeno skupino se v kolektivnih športnih panogah vrednoti, kolikor velikost vadbene skupine ni manjša od 15 udeležencev. V primeru manjšega števila udeležencev se vrednoti pripadajoči delež na udeleženca glede na velikost vadbene skupine iz tabele.
2. Pri vrednotenju izvajanja programa v bazenu, je osnova 40 udeležencev na bazen.
3. Pri izvajanju tečaja plavanja je velikost skupine za vrednotenje strokovnega kadra 10 udeležencev.
4. Pri vrednotenju izvajanja programa v dvorani, se izhaja iz osnove 3 vadbenih skupin iz tabele na dvorano.
5. Pri športih, ki se izvajajo tudi zunaj (npr. futsal, triatlon, tenis …) se za 50 % ur programa vrednoti v zaprtem objektu.
6. Pri triatlonu se obseg programa v zaprtem objektu vrednoti 50 % ur v bazenu in 50 % ur v spremljajočih prostorih.
7. Propagandno gradivo se vrednoti le v kolikor ni dostopno brezplačno.
8. V individualnih športnih panogah se vrednoti pripadajoči delež na udeleženca glede na velikost vadbene skupine iz tabele.
+------------+---------+----------------------------------------+
|1.1. REDNA | ŠPORTNA |    INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA    |
|VADBA    | VZGOJA |                    |
|      +---------+---------+--------+----------+----------+
|      | pred- | šolo- |mladine | otrok in | študentov|
|      | šolskih |obveznih |    | mladine s|     |
|      | otrok | otrok |    | posebnimi|     |
|      |     |     |    | potrebami|     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|velikost  |  20  |  20  |  20  |  10  |  20  |
|skupine   |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|ur     |  1,5  |  2  |  2  |   2  |   2  |
|vadbe/teden |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|št. tednov |  40  |  40  |  40  |  40  |  40  |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|strokovni  |  60  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|kader točk |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|spremljajoči|  60  |  80  |  80  |  80  |  80  |
|objekt ur  |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|1.2. TEČAJI |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|velikost  |  20  |  20  |    |     |     |
|skupine   |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|ur programa |  10  |  10  |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|strokovni  |  10  |  10  |    |     |     |
|kader točk |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|spremljajoči|  10  |  10  |    |     |     |
|objekt ur  |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|Propagandno |  0,1  |  0,1  |    |     |     |
|gradivo   |     |     |    |     |     |
|(Zlati   |     |     |    |     |     |
|sonček,   |     |     |    |     |     |
|Krpan,   |     |     |    |     |     |
|Ciciban   |     |     |    |     |     |
|planinec) na|     |     |    |     |     |
|udeleženca |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|1.3. ŠOLSKA |     |     |    |     |     |
|ŠPORTNA   |     |     |    |     |     |
|TEKMOVANJA |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|tekmovanje v|     |  8  |    |     |     |
|občini točk |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
|tekmovanje |     |  12  |    |     |     |
|izven občine|     |     |    |     |     |
|točk    |     |     |    |     |     |
+------------+---------+---------+--------+----------+----------+
Tabela 3: Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport Kriteriji za vrednotenje:
1. Strokovni kader in materialne stroške programa se v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni ter kakovostni in vrhunski šport ter doseženi razred iz tabele 1 (Razvrstite športnih panog)
+-------------------+--------------------+
|   razred    |vrednotenje programa|
+-------------------+--------------------+
|     1     |    100 %    |
+-------------------+--------------------+
|     2     |    90 %    |
+-------------------+--------------------+
|     3     |    80 %    |
+-------------------+--------------------+
2. V individualnih športnih panogah se v programe uvrstijo športniki, ki so se v letu, pred letom, za katerega se vrednoti programe udeležili najmanj 5 tekmovanj iz koledarja panožne zveze oziroma 50 % tekmovanj, če je bilo v koledarju manj kot 10 tekmovanj.
3. V individualnih športnih panogah je v najnižjo kategorijo lahko uvrščenih 20 % športnikov, ki še niso registrirani.
4. V individualnih športih se glede na število uvrščenih v program ovrednoti obseg ur strokovnega kadra, materialnih stroškov in ur objekta po deležih, glede na odstopanja iz tabel.
5. V kolektivnih športih se uvrstijo ekipe, vključene v tekmovalni sistem nacionalne panožne zveze.
6. V kolektivnih športnih panogah se ekipe obravnava po spolu.
7. V kolektivnih športih se ekipo prizna, kolikor jo vanjo vključenih najmanj 80 % športnikov glede na kriterij velikosti vadbene skupine.
8. V kolektivnih športnih panogah sta v program športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v posamezni kategoriji lahko uvrščeni dve ekipi, v kolikor sta obe vključeni v tekmovalni sistem nacionalne panožne zveze in je velikost posamezne ekipe v skladu s točko 6 (npr. MDI A in MDI B pri rokometu).
9. Skupine v mini rokometu ter skupine U10, U9 in U8 pri futsalu se vrednoti v programu interesne športne vzgoje otrok.
10. Program kakovostnega športa se vrednoti v individualnih športnih panogah izvajalcu, ki ima vključene športnike najmanj v treh starostnih kategorijah v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v kolektivnih športnih panogah pa izvajalcu, ki ima v program vključeni ekipi najmanj v dveh starostnih kategorijah.
11. V program vrhunskega športa se v kolektivnih športnih panogah uvrsti ekipa, ki ima v svoji sredini tri vrhunske športnike, ki so kategorizacijo pridobili kot člani društva.
INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
+-------------+--------------------------------+------+---------+
|PLAVANJE   |  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN   | KAK. |  VRH. |
|       |   MLADINE, USMERJENE V   |ŠPORT | ŠPORT |
|       | KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT - |   |     |
|       |     ŠPORTNE ŠOLE     |   |     |
|       +----------------+---------------+   |     |
|       |  1. STOPNJA  | 2. STOPNJA  |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|KATEGORIJA  | MDI |  SDI | KAD |  ML  |ČL, DR| PR, MR, |
|       |    |    |   |    |   |  SR  |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|velikost   |  12 |  10  | 8  |  6  | 6  |  6  |
|skupine   |    |    |   |    |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|ur      |  6  |  10  | 12 |  12  |   |  12  |
|vadbe/teden |    |    |   |    |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|št. tednov  |  40 |  40  | 44 |  44  | 40 |  48  |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|strokovni  | 240 |  400 | 528 | 528  | 0  |  576  |
|kader točk  |    |    |   |    |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|materialni  |  10 |  20  | 30 |  40  | 0  |  50  |
|strošek točk |    |    |   |    |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|Objekt    | 240 |  400 | 528 | 528  | 320 |  576  |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|ŠC Ribnica  |    |    |   |    |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|ur bazen   | 204 |  340 | 449 | 449  | 272 |  490  |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|ur      |  36 |  60  | 79 |  79  | 48 |  86  |
|spremljajoči |    |    |   |    |   |     |
|prostori   |    |    |   |    |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+
|število   |  30 |  30  | 30 |  30  | 20 |  20  |
|vadečih -  |    |    |   |    |   |     |
|bazen    |    |    |   |    |   |     |
+-------------+-------+--------+------+--------+------+---------+

+------------+--------------------------------+-------+---------+
|TRIATLON  |ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE,| KAK. | VRH.  |
|      |  USMERJENE V KAKOVOSTNI IN  | ŠPORT | ŠPORT |
|      | VRHUNSKI ŠPORT - ŠPORTNE ŠOLE |    |     |
|      +-------------------+------------+    |     |
|      |   1. STOPNJA  | 2. STOPNJA |    |     |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|KATEGORIJA | CI | MDI | SDI | KAD |MML-ML| ČL, DR| PR, MR, |
|      |   |   |   |   |   |    |  SR  |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|velikost  | 12 | 12 | 10 | 8 |  6 |  6  |  6  |
|skupine   |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|ur     |  3 | 4 | 6  | 6 |  8 |    |  12  |
|vadbe/teden |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|št. tednov | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 |  40 |  48  |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|strokovni  | 120 | 160 | 252 | 264 | 352 |  0  |  576  |
|kader točk |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|materialni | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |  0  |  50  |
|strošek točk|   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|Objekt   | 40 | 53 | 84 | 88 | 117 | 107 |  192  |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|ŠC Ribnica |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|ur bazen  | 40 | 53 | 84 | 88 | 117 | 107 |  192  |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+
|število   | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  20 |  20  |
|vadečih -  |   |   |   |   |   |    |     |
|bazen    |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+------+-----+------+-------+---------+

+------------+---------------------------------+------+---------+
|JU-JITSU  |ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, | KAK. | VRH.  |
|      |      USMERJENE      |ŠPORT | ŠPORT |
|      | V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT |   |     |
|      +------------------+--------------+   |     |
|      |  1. STOPNJA  | 2. STOPNJA |   |     |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|KATEGORIJA | CI | MDI | SDI | KAD |  ML |ČL, DR| PR, MR, |
|      |   |   |   |   |    |   |  SR  |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|velikost  | 16 | 14 | 12 | 10 |  10 | 10 |  8  |
|skupine   |   |   |   |   |    |   |     |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|ur     | 2  | 2 | 3 |  4 |  5  | 6  |  8  |
|vadbe/teden |   |   |   |   |    |   |     |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|št. tednov | 40 | 40 | 42 | 44 |  46 | 40 |  46  |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|strokovni  | 80 | 80 | 126 | 176 | 230 | 0  |  368  |
|kader točk |   |   |   |   |    |   |     |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|materialni | 5  | 10 | 20 | 30 |  40 | 0  |  50  |
|strošek točk|   |   |   |   |    |   |     |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|Objekt   | 80 | 80 | 126 | 176 | 230 | 240 |  368  |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|ŠC Ribnica |   |   |   |   |    |   |     |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+
|ur     | 80 | 80 | 126 | 176 | 230 | 240 |  368  |
|spremljajoči|   |   |   |   |    |   |     |
|prostori  |   |   |   |   |    |   |     |
+------------+------+-----+-----+------+-------+------+---------+

+------------+--------------------------------+-------+---------+
|PLEZANJE  |  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN   | KAK. |  VRH. |
|      |   MLADINE, USMERJENE    | ŠPORT | ŠPORT |
|      |V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT |    |     |
|      +------------------+-------------+    |     |
|      |  1. STOPNJA  | 2. STOPNJA |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|KATEGORIJA | CI | MDI | SDE | KAD | ML | ČL, DR| PR, MR, |
|      |   |   |   |   |   |    |  SR  |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|velikost  | 12 | 12 | 10 |  8 | 8  |  7  |  7  |
|skupine   |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|ur     | 2 |  3 | 3 | 4,5 | 4,5 |  5  |  8  |
|vadbe/teden |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|št. tednov | 38 | 38 | 40 | 42 | 42 |  44 |  46  |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|strokovni  | 76 | 114 | 120 | 189 | 189 |  0  |  368  |
|kader točk |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|materialni | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  0  |  50  |
|str. točk  |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|Objekt   | 76 | 114 | 120 | 189 | 189 | 220 |  368  |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|ŠC Ribnica |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|plezalna  | 76 | 114 | 120 | 189 | 189 | 220 |  368  |
|stena    |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+
|mini    |   |   |   |   |   |    |     |
|plezalna  |   |   |   |   |   |    |     |
|stena    |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+-----+------+-----+------+------+-------+---------+

+------------+--------------------------------+-------+---------+
|KOLESARSTVO |  ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN   | KAK. |  VRH. |
|- GORSKO,  |    MLADINE, USMERJENE    | ŠPORT | ŠPORT |
|BMX     | V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT |    |     |
|      +------------------+-------------+    |     |
|      |  1. STOPNJA  | 2. STOPNJA |    |     |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|KATEGORIJA | U7 | U11 | U13 | U15 | U17 | 17+,DR| PR, MR, |
|      |   |   |   |   |   |    |  SR  |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|velikost  | 12 | 12 | 10 |  8 |  8 |  7  |  7  |
|skupine   |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|Ur     | 2  | 3 | 3 |  5 |  5 |  5  |  6  |
|vadbe/teden |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|Št. tednov | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |  46 |  46  |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|strokovni  | 80 | 120 | 126 | 198 | 207 |  0  |  276  |
|kader točk |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|materialni | 15 | 20 | 25 | 38 | 35 |  0  |  50  |
|strošek   |   |   |   |   |   |    |     |
|točk    |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|Objekt   | 20 | 30 | 32 | 50 | 52 |  80 |  69  |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|ŠC Ribnica |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+
|spremljajoči| 20 | 30 | 33 | 50 | 52 |  58 |  69  |
|prostori ur |   |   |   |   |   |    |     |
+------------+------+-----+-----+------+------+-------+---------+

+------------+------------------------------+--------+----------+
|KONJENIŠTVO |  ŠVZG OTROK IN MLADINE,   | KAK. |VRH. ŠPORT|
|      | USMERJENE V KAKOVOSTNI IN  | ŠPORT |     |
|      |    VRHUNSKI ŠPORT     |    |     |
|      +----------+-------------------+    |     |
|      |1. STOPNJA|  2. STOPNJA   |    |     |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
|KATEGORIJA | OTROCI |  ML  | MLADI | ČL, DR |PR, MR, SR|
|      |     |     | JAH. |    |     |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
|velikost  |  10  |  6   |  6  |  6  |  6   |
|skupine   |     |     |    |    |     |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
|Ur     |  4   |  6   |  6  |  6  |  12  |
|vadbe/teden |     |     |    |    |     |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
|Št. Tednov |  40  |  42  |  44  |  46  |  46  |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
|Ur     |  160  |  252  | 264  |  0  |  552  |
|strokovni  |     |     |    |    |     |
|kader točk |     |     |    |    |     |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
|materialni |  25  |  30  |  35  |  0  |  50  |
|strošek   |     |     |    |    |     |
|točk    |     |     |    |    |     |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
|Objekt   |160    |252    |264   |320   |552    |
+------------+----------+----------+--------+--------+----------+
KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
+--------------+---------------------+----------------+---------+
|ROKOMET    | ŠPORTNA VZGOJA OTROK|  KAKOVOSTNI  | VRHUNSKI|
|       |IN MLADINE, USMERJENE|   ŠPORT   | ŠPORT |
|       |  V KAKOVOSTNI IN  |        |     |
|       |  VRHUNSKI ŠPORT  |        |     |
|       +----------+-----------+        |     |
|       |1. STOPNJA|2. STOPNJA |        |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|KATEGORIJA  | MDI| SDI | KAD | ML | I. |I. B |II. | v ekipi |
|       |  |   |   |  | DL | DL | DL |  3 VŠ |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Št. Skupin  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|velikost   | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  14  |
|skupine    |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Ur      | 3 | 5,5 | 8 | 8 |   |   |  |  12  |
|vadbe/teden  |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Št. Tednov  | 40 | 42 | 44 | 46 |   |   |  |  48  |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Strokovni   | 120| 231 | 352 | 368| 0 | 0 | 0 |  576  |
|kader točk  |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|materialni  | 30 | 40 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 |  300  |
|strošek točk |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|OBJEKT    | 120| 231 | 352 | 368| 320 | 240 |220 |  576  |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|ŠC Ribnica  |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|število    | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  1  |
|skupin/dvorana|  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Ur dvorane  | 102| 196 | 299 | 313| 272 | 204 |187 |  490  |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Ur      | 18 | 35 | 53 | 55 | 48 | 36 | 33 |  86  |
|spremljajoči |  |   |   |  |   |   |  |     |
|prostori   |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Telovadnica  |  |   |   |  |   |   |  |     |
|POŠ      |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|število    | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  0  |
|skupin    |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+
|Ur      | 120| 231 | 308 | 230| 0 | 0 | 0 |  0  |
|telovadnice  |  |   |   |  |   |   |  |     |
+--------------+----+-----+-----+----+-----+-----+----+---------+

+------------+--------------------------+-------------+---------+
|FUTSAL   | ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN | KAKOVOSTNI |VRHUNSKI |
|      |  MLADINE, USMERJENE V  |  ŠPORT  | ŠPORT |
|      | KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI |       |     |
|      |      ŠPORT     |       |     |
|      +-------------+------------+       |     |
|      | 1. STOPNJA | 2. STOPNJA |       |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|KATEGORIJA | U 13 | U 15 |U 18 | U 21 | I. DL| II. |v ekipi 3|
|      |   |   |   |   |   | DL |  VŠ  |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Skupina   | 1  | 1  | 1 |  1 |  1 | 1  |  1  |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|velikost  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  12  |
|skupine   |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Ur     | 3  | 4  | 5 |  5 |   |   |  12  |
|vadbe/teden |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Št. tednov | 40 | 42 | 44 | 46 |   |   |  48  |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Strokovni  | 120 | 168 | 220 | 230 |  0 | 0  |  576  |
|kader -   |   |   |   |   |   |   |     |
|točk    |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Materialni | 30 | 40 | 50 | 60 |  0 | 0  |  300  |
|strošek   |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Objekt   | 120 | 168 | 184 | 184 | 320 | 240 |  576  |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|ŠC Ribnica |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|število   | 3  | 3  | 1 |  1 |  1 | 1  |  1  |
|skupin -  |   |   |   |   |   |   |     |
|dvorana   |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Ur dvorane | 80 | 112 | 123 | 123 | 213 | 160 |  384  |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Ur zunanja | 40 | 56 | 61 | 61 | 107 | 80 |  192  |
|ploščad   |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Telovadnica |   |   |   |   |   |   |     |
|POŠ     |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|število   | 1  | 1  | 1 |  1 |  0 | 0  |  0  |
|skupin   |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Ur     | 80 | 120 | 308 | 230 |  0 | 0  |  0  |
|telovadnice |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
|Ur zunanja | 40 | 56 | 61 | 61 |  0 | 0  |  0  |
|ploščad   |   |   |   |   |   |   |     |
+------------+------+------+-----+------+------+------+---------+
Tabela 4: Športna rekreacija in šport invalidov
Kriterij vrednotenja:
1. Samostojno vadbeno skupino se vrednoti, kolikor velikost vadbene skupine ni manjša od 15 udeležencev.
2. Pri vrednotenju izvajanja programa v bazenu, se izhaja iz osnove 40 udeležencev na bazen.
3. Pri vrednotenju izvajanja programa v dvorani, se izhaja iz osnove 2 vadbenih skupin na dvorano.
4. Pri športnih panogah, ki se izvajajo na prostem se prizna 1/3 ur programa v zaprtem objektu (triatlon).
5. Pri športnih panogah, ki se lahko izvajajo tudi na prostem se prizna 1/2 ur programa v zaprtem objektu (mali nogomet).
+----------------------+------------------------+---------------+
|           |  ŠPORTNA REKREACIJA  |   ŠPORT   |
|           |            |  INVALIDOV  |
+----------------------+-----------+------------+---------------+
|           | do 65 let | nad 65 let |        |
+----------------------+-----------+------------+---------------+
|velikost skupine   |  20   |   20   |    10   |
+----------------------+-----------+------------+---------------+
|ur vadbe/teden    |   2   |   2   |    2    |
+----------------------+-----------+------------+---------------+
|št. tednov      |  40   |   40   |    40   |
+----------------------+-----------+------------+---------------+
|strokovni kader točk |   0   |   72   |    80   |
+----------------------+-----------+------------+---------------+
|spremljajoči objekt ur|  80   |   80   |    80   |
+----------------------+-----------+------------+---------------+
Tabela 5: Izobraževanje strokovnih kadrov
Kriterij vrednotenja:
1. Izvajalcu se na leto vrednoti enega kandidata, za pridobitev usposobljenosti. Kandidat se s pogodbo obveže, da bo pri izvajalci deloval še najmanj 3 leta.
2. Za licenciranje se vrednoti vse kandidate izvajalca, ki so pri izvajalcu delovali najmanj eno leto.
+------------------------------------------+-------------------+
|NAZIV PROGRAMA              | Št. točk/kandidata|
+------------------------------------------+-------------------+
|Usposabljanje - pridobitev usposobljenosti|     7     |
|3. stopnje                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Usposabljanje - pridobitev usposobljenosti|     5     |
|2. stopnje                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Usposabljanje - pridobitev usposobljenosti|     3     |
|1. stopnje                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpopolnjevanje - mednarodno licenciranje |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izpopolnjevanje - licenciranje      |     1     |
+------------------------------------------+-------------------+
Tabela 6: Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Kriterij vrednotenja:
1. Število točk prejme izvajalec za vsako raziskavo.
+----------------------------------+---------+---------+--------+
|NAZIV PROGRAMA          | 1. leto | 2. leto |3. leto |
+----------------------------------+---------+---------+--------+
|Celotna izvedba (meritve, obdelava|  21  |  17  |  10  |
|rezultatov in interpretacija)   |     |     |    |
|znanstveno-raziskovalnega dela,  |     |     |    |
|pomembnega za razvoj športa    |     |     |    |
|v Občini Ribnica         |     |     |    |
+----------------------------------+---------+---------+--------+
|Meritve in obdelava podatkov   |  11  |  7  |  -  |
|znanstveno-raziskovalnega dela,  |     |     |    |
|pomembnega za razvoj športa    |     |     |    |
|v Občini Ribnica         |     |     |    |
+----------------------------------+---------+---------+--------+
|Izvedba meritev za izdelavo    |  4  |  -  |  -  |
|znanstveno-raziskovalnega dela,  |     |     |    |
|pomembnega za razvoj športa    |     |     |    |
|v Občini Ribnica         |     |     |    |
+----------------------------------+---------+---------+--------+
Tabela 7: Založniška dejavnost
+----------------------------+---------------+
|Naziv programa:       | Število točk |
+----------------------------+---------------+
|Strokovna literatura    |    5    |
+----------------------------+---------------+
|Občasne publikacije     |    2    |
+----------------------------+---------------+
|Propagandno gradivo     |    1    |
+----------------------------+---------------+
Tabela 8: Športne prireditve
Kriterij vrednotenja:
1. Ne vrednoti se ligaška tekmovanja tekmovalnega sistema v posamezni športni panogi in ligaška rekreativna tekmovanja.
2. Vsakemu izvajalcu se upošteva le športno prireditev, ki je ovrednotena z največ točkami.
3. Pri številu udeležencev se upošteva število udeležencev (tekmovalcev) v preteklem letu oziroma zadnjem izvedenem istovrstnem tekmovanju. Ob prvi organizaciji tekmovanja se upošteva predvideno število udeležencev iz prijave.
4. Število točk se v primeru dve in več dnevne prireditve množi s faktorjem 1,2.
5. V program sofinanciranja se uvrstijo športne prireditve, ki zberejo nadpovprečno število točk glede na vse prijavljene prireditve in vrednotene v skladu s pravilnikom.
+------------+--------------------------------------------------+
|      |        število udeležencev        |
+------------+-------+-------+-------+--------+-------+---------+
|VRSTA    | do 70 | od 71 |od 121 | od 201 | od 401| več kot |
|PRIREDITVE |    |do 120 |do 200 | do 400 | do 600|  600  |
+------------+-------+-------+-------+--------+-------+---------+
|Občinska  | 20  | 30  | 50  |  70  |  80 |  120  |
|športna   |    |    |    |    |    |     |
|prireditev |    |    |    |    |    |     |
+------------+-------+-------+-------+--------+-------+---------+
|Državna   | 30  | 50  | 70  |  90  | 100 |  140  |
+------------+-------+-------+-------+--------+-------+---------+
|Mednarodna | 40  | 60  | 80  |  100 | 120 |  160  |
+------------+-------+-------+-------+--------+-------+---------+
Tabela 9: Informacijski sistem na področju športa
+--------------------------------------------+------------------+
|VRSTE SISTEMA:               |  Število točk  |
+--------------------------------------------+------------------+
|Izdelava programa za vodenje        |    6     |
|informacijskega sistema v Občini Ribnica  |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Vodenje informacijskega sistema za potrebe |    4     |
|športa v Občini Ribnica           |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Izdelava in vzdrževanje lastne spletne   |    3     |
|aplikacije                 |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Nakup tehnologije za šport         |    2     |
+--------------------------------------------+------------------+
|Uporaba drugih spletnih aplikacij      |    1     |
+--------------------------------------------+------------------+
Tabela 10: Delovanje društev in zvez
                   +------------------------+
                   |   Število točk    |
+------------------------------------+-------------+----------+
|                  |  društvo  | Zveza  |
+------------------------------------+-------------+----------+
|Št. točk/člana           |   1   |     |
+------------------------------------+-------------+----------+
|Št. točk/registriranega člana    |   3   |     |
+------------------------------------+-------------+----------+
|Št. točk/društvo          |       |  20  |
+------------------------------------+-------------+----------+
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2011
Ribnica, dne 12. februarja 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost