Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

478. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, stran 1618.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 106/10, 57/12, 109/12, 35/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 13. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti
1. člen
(Predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta 11 izdelalo podjetje Structura, d.o.o., in je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
- splošni del programa opremljanja,
- prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
- prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje,
- podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za:
- odmero komunalnega prispevka za novo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga zavezanec/investitor plača občini pred izdajo gradbenega dovoljenja,
- sklenitev pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in investitorji na območju opremljanja in
- določitev finančnih podrobnosti glede vlaganj občine in investitorjev v komunalno opremo in poračuna medsebojnih obveznosti med Mestno občino Novo mesto in investitorji na območju urejanja, s katerimi bo občina sklenila pogodbo o opremljanju.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novozgrajeno komunalno opremo, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok MONM).
(3) Splošni odlok MONM se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
4. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Območje opremljanja se navezuje na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno nadgraditi po pogojih soglasodajalcev.
5. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja nove javne dostopne ceste s pločniki, javno razsvetljavo in odvodnjavanjem meteornih voda z navezavami na obstoječe cestno omrežje pod pogoji upravljavcev, izgradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje ter izgradnja javnega vodovodnega omrežja z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje.
6. člen
(Obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje investicije predstavlja celotno območje urejanja OPPN-ja.
(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu programa opremljanja, poglavje: »7 Grafični del programa opremljanja«.
7. člen
(Skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:
+----------------------------+----------------+-----------------+
|    Vrsta stroška    |    S    |    OS    |
|              |   [EUR]   |   [EUR]   |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Stroški gradnje komunalne  |  1.223.777  |  1.223.777  |
|opreme - cestno omrežje   |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Stroški gradnje komunalne  |  306.693   |   306.693   |
|opreme - kanalizacijsko   |        |         |
|omrežje           |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Stroški gradnje komunalne  |   69.557   |   69.557   |
|opreme - cestno omrežje JR |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Stroški gradnje komunalne  |   90.458   |   90.458   |
|opreme - vodovodno omrežje |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|Stroški opreme ravnanja z  |   14.456   |   14.456   |
|odpadki           |        |         |
+----------------------------+----------------+-----------------+
|           SKUPAJ:|  1.704.941  |  1.704.941  |
+----------------------------+----------------+-----------------+
8. člen
(Financiranje in izvedba predvidene investicije)
(1) Predvideno novo komunalno opremo na območju opremljanja v skladu z določili OPPN bo izvedel investitor pozidave območja na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije ter pogojev pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev.
(2) V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 78. členom ZPNačrt, se investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na njegova vlaganja v komunalno opremo, ki jo je zgradil, razliko, kot izhaja iz tč 5.3. Programa opremljanja, pa je dolžan doplačati.
9. člen
(Terminski plan)
(1) Izvedba predvidene komunalne opreme se bo izvajala v dveh etapah. Terminski plan izvedbe projekta je naslednji:
- rok izvedbe 1. etape je 12 mesecev po sklenitvi pogodbe o opremljanju,
- rok izvedbe 2. etape pa je 24 mesecev po sklenitvi pogodbe o opremljanju.
(2) Rok izvedbe 2. etape se v primeru težav pri pridobitvi potrebnega zemljišča za gradnjo lahko spremeni, kar bo v skladu s potrebami pogodbenih strank in predlogom investitorja predmet aneksa k pogodbi o opremljanju.
10. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = (A(parcela) · C(pi1) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · C(ti1) · Dt)
Oznake pomenijo:
KP       znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju
A(parcela)   površina gradbene parcele
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta
Dp       delež gradbene parcele pri izračunu
        komunalnega prispevka
Dt       delež neto tlorisne površine pri izračunu
        komunalnega prispevka
K(dejavnosti)  faktor dejavnosti
C(pi1)     indeksirani stroški opremljanja območja OPPN,
        določeni na enoto gradbene parcele
C(ti1)     indeksirani stroški opremljanja območja OPPN,
        določeni na enoto NTP
11. člen
(Stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cp(i)] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ct(i)]) za investicijo v novo predvideno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine objekta, ki predstavljajo obračunske stroške investicije iz 7. člena odloka, preračunane na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture v obračunskem območju, so razvidni iz naslednje tabele:
+--------------------------+-----------------+------------------+
|   Vrsta stroška    |   Cp(i)   |   Ct(i)    |
|             |   [€/m2]   |   [€/m2]   |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stroški gradnje komunalne |   8,44    |   12,82    |
|opreme - cestno omrežje  |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stroški gradnje komunalne |   2,12    |    3,22    |
|opreme - kanalizacijsko  |         |         |
|omrežje          |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stroški gradnje komunalne |   0,48    |    0,73    |
|opreme - cestno omrežje  |         |         |
|JR            |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stroški gradnje komunalne |   0,62    |    0,95    |
|opreme - vodovodno    |         |         |
|omrežje          |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stroški opreme ravnanja z |   0,10    |    0,15    |
|odpadki          |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|       SKUPAJ Cp/Ct:|   11,76   |   17,87    |
+--------------------------+-----------------+------------------+
12. člen
(Obstoječa komunalna oprema)
Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po Splošnem odloku, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
- primarno omrežje cest (C1 - omrežje cest - delno opremljeno območje),
- primarno omrežje kanalizacije (K1 - omrežje kanalizacije - delno opremljeno območje),
- primarno omrežje vodovoda (V1 - omrežje vodovoda - delno opremljeno območje),
- objekte ravnanja z odpadki (KOM - ravnanje z odpadki - območje celotne občine),
- odprte javne površine (JP - odprte javne površine - območje naselja Novo mesto).
13. člen
(Indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme [Cp(i)] in obračunski stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme [Ct(i)] se na dan odmere komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod oznako »Gradbena dela - ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stroškov za novo predvideno komunalno opremo se uporablja datum uveljavitve tega odloka oz. Programa opremljanja. Indeksiranje obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo se upošteva glede na določila Splošnega odloka MONM.
14. člen
(Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja na podlagi pogodbe o opremljanju v novo načrtovano komunalno opremo)
V primeru izvedbe dela komunalne opreme na podlagi sklenitve pogodbe o opremljanju v skladu z določili 8. člena tega odloka se šteje, da je investitor v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na njegova vlaganja v komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se investitorju s pogodbo o opremljanju priznana vlaganja v komunalno opremo upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo predvideno komunalno opremo, pri poračunu pa se upošteva določila iz tč 5.3. Programa opremljanja.
15. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Smiselno se upoštevajo določbe po Splošnem odloku MONM, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.
16. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35112-187/2013
Novo mesto, dne 13. februarja 2014
Podžupanja
Mestne občine Novo mesto
mag. Mojca Špec Potočar l.r.

AAA Zlata odličnost