Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3639. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, stran 10146.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
1. člen
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 2/13) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenašajo:
– Direktiva 2009/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (UL L št. 120 z dne 15. maja 2009, str. 5) ter
– 6. člen in del priloge III Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. novembra 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU).«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se število »12« nadomesti s številom »13«.
V četrtem odstavku se v drugem oklepaju za besedilom »18/07« doda besedilo »in 12/13«.
3. člen
V 5. členu se v šesti alineji besedilo »pomivalnimi stroji in« nadomesti z besedilom »pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in«.
Za enajsto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– električne sijalke in svetilke.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se število »12« nadomesti s številom »13«.
V drugem odstavku se besedilo »osme, desete in enajste« nadomesti z besedilom »osme in desete«.
V četrtem odstavku se število »12« nadomesti s številom »13«.
Za šestim odstavkom se dodata nov sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Kadar je to skladno s stroškovno učinkovitostjo, ekonomsko izvedljivostjo, širšo trajnostjo, tehnično ustreznostjo in zadostno konkurenco ter je predmet javnega naročanja vezan na rabo energije, mora naročnik na en ali več načinov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe v postopek javnega naročanja vključiti okoljsko zahtevo za blago najvišjega razreda energijske učinkovitosti, razen če je v Prilogah 4, 5, 6, 10, 11 ali 13 te uredbe drugače določeno. Javno naročilo mora naročnik oblikovati tako, da se glede na celoten predmet naročanja doseže najboljša mogoča energetska učinkovitost. Javna naročila storitev, ki imajo znaten energetski vidik, mora naročnik naročati ob upoštevanju možnosti dolgoročnega prihranka energije. Pri naročanju storitev mora naročnik zahtevati, da jih ponudniki opravljajo z uporabo blaga, ki izpolnjuje merila najvišjega razreda energijske učinkovitosti oziroma zahteve glede energijske učinkovitosti iz Prilog 1 do 13 te uredbe, razen če uporaba blaga ni neposredno povezana s predmetom naročanja, ponudnik že razpolaga s potrebnim blagom ali namerava za izvedbo naročila uporabiti rabljeno blago.
(8) Kadar so predmet javnega naročanja pnevmatike, mora naročnik javno naročilo oblikovati tako, da najmanj 90 % števila vseh artiklov pnevmatik izpolnjuje zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 te uredbe.«.
5. člen
V Prilogi 1 se 2. podtočka točke 1.1.4 spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
6. člen
V Prilogi 2 se 1. podtočka točke 2.1.4 in 4. podtočka točke 2.3.3 spremenita tako, da se glasita:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
7. člen
V Prilogi 3 se 1. podtočka točke 3.1.4, 1. podtočka točke 3.3.3, 1. podtočka točke 3.5.4 in 1. podtočka točke 3.7.3 spremenijo tako, da se glasijo:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
8. člen
V Prilogi 4 se 2. podtočka točke 4.1.3, 2. podtočka točke 4.3.3, 2. podtočka točke 4.5.3 in 2. podtočka točke 4.7.3 spremenijo tako, da se glasijo:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
9. člen
V Prilogi 5 se 1. podtočka točke 5.1.4 spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
10. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
11. člen
V Prilogi 7 se v točki 7.1.3 v 2. podtočki besedilo »Polovica obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (15 % prostornine vgrajenih materialov)« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10 % prostornine vgrajenih materialov)«.
V točki 7.1.4 se v 1. podtočki vrednost »0,15« nadomesti z vrednostjo »0,10«.
V točki 7.1.5 se 1. podtočka spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
V točki 7.2.3 se v 1. podtočki prvi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Ponudnik mora izdelati program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga dostaviti naročniku.«,
4. podtočka pa se spremeni tako, da glasi:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
12. člen
V Prilogi 8 se v točki 8.1.2 v 5. podtočki beseda »embalaža« nadomesti z besedo »blago«.
V točki 8.1.4 se 1. podtočka spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
13. člen
V Prilogi 9 se 2. podtočka točke 9.1.3, 2. podtočka točke 9.2.3, 2. podtočka točke 9.3.3, 2. podtočka točke 9.4.3, 2. podtočka točke 9.5.3, 2. podtočka točke 9.6.3, 2. podtočka točke 9.7.3 in 2. podtočka točke 9.8.3 spremenijo tako, da se glasijo:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
14. člen
V Prilogi 10 se v 1. podtočki točke 10.1.2 v odstavku za tabelo, ki določa vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, v prvem stavku besedilo »brez davka na dodatno vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«, v drugem stavku se za besedama »ceno energenta« dodata besedi »brez davkov«, v četrtem stavku pa se besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«.
1. podtočka točke 10.1.3 se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
V 1. podtočki točke 10.3.2 se v odstavku za tabelo, ki določa vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, v prvem stavku besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«, v drugem stavku se za besedama »ceno energenta« dodata besedi »brez davkov«, v četrtem stavku pa se besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«.
1. podtočka točke 10.3.3 in 1. podtočka točke 10.5.3 se spremenita tako, da se glasita:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
V 1. podtočki točke 10.7.3 se v odstavku za tabelo, ki določa vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, v prvem stavku besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«, v drugem stavku se za besedama »ceno energenta« dodata besedi »brez davkov«, v četrtem stavku pa se besedilo »brez davka na dodano vrednost« nadomesti z besedama »brez davkov«.
1. podtočka točke 10.7.4 in 1. podtočka točke 10.8.3 se spremenita tako, da se glasita:
»V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.«.
15. člen
Priloga 11 se nadomesti z novo Prilogo 11, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
16. člen
Za Prilogo 12 se doda nova Priloga 13, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Postopki javnega naročanja, za katere so bila obvestila iz 2., 4. ali 6. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) ali iz 2., 4. ali 6. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14) poslana v objavo na portal javnih naročil pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih. Če še ni potekel rok za oddajo ponudb, lahko naročnik ob upoštevanju te uredbe spremeni razpisno dokumentacijo in javno naročilo odda v skladu s to uredbo spremenjenimi določbami uredbe.
Postopki s pogajanji brez predhodne objave in postopki s pogajanji po predhodni objavi, v katerih naročnik ne objavi obvestila iz 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) ali 2. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in 19/14), ki so jih naročniki začeli izvajati pred uveljavitvijo te uredbe, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko naročnik v postopek s pogajanji po predhodni objavi ali postopek s pogajanji brez predhodne objave vključi s to uredbo spremenjene okoljske zahteve, če pogajanja s ponudniki niso bila zaključena pred uveljavitvijo te uredbe.
Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo te uredbe, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma.
18. člen
Ne glede na temeljne zahteve iz točke 11.1.2 Priloge 11 lahko naročnik do 1. julija 2016 v tehničnih specifikacijah, ki jih opredeli v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga objavi na portalu javnih naročil, določi za:
– zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v razred C1, nižji razred glede na izkoristek goriva in razred glede na oprijem na mokri podlagi, vendar ne nižjega od razreda E, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 10,5, in indeks oprijema na mokri podlagi G večji ali enak 1,10,
– zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v razred C2, nižji razred glede na izkoristek goriva in razred glede na oprijem na mokri podlagi, vendar ne nižjega od razreda E, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 9,2, in indeks oprijema na mokri podlagi G večji ali enak 0,95,
– zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v razred C3, nižji razred glede na izkoristek goriva, vendar ne nižjega od razreda D, zaradi česar morajo imeti pnevmatike koeficient kotalnega upora KKU, izražen v kg/t, manjši ali enak 7,0.
V primeru iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka mora naročnik v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga objavi na portalu javnih naročil, opredeliti tudi merilo za izbor »boljši razred glede na oprijem na mokri podlagi« in zimske pnevmatike (z oznako snežinke), ki so uvrščene v višji razred glede na oprijem na mokri podlagi od razreda iz prejšnjega odstavka, ob upoštevanju načela sorazmernosti v okviru meril točkovati z dodatnimi točkami.
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-43/2014
Ljubljana, dne 11. decembra 2014
EVA 2013-1611-0191
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost