Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3638. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, stran 10135.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje) za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).
(2) Ta uredba določa tudi namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje ribištva). Pomoč se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).
2. člen
(namen in upravičen strošek)
(1) Pomoč po tej uredbi se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in sicer kot plačilo sofinanciranega dela zavarovalnih premij za zavarovanje po tej uredbi, z namenom nadomestila izgub, ki jih povzročijo naravne nesreče in druge slabe vremenske razmere v kmetijski proizvodnji oziroma pogini živali zaradi bolezni, ki jih je mogoče zavarovati. S tem se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, drugih slabih vremenskih razmer in pred boleznimi živali.
(2) Upravičen strošek za dodelitev pomoči po tej uredbi je znesek zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, kot je določen v zavarovalni pogodbi za sklenitev zavarovanja po tej uredbi.
3. člen
(upravičenci)
(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 4. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. so mikro, mala ali srednja podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I Uredbe 702/2014/EU;
2. niso podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu po tej uredbi;
4. so na dan sklenitve zavarovalne pogodbe iz prejšnje točke vpisana v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
5. ob podpisu zavarovalne pogodbe iz 3. točke tega odstavka so priložene pisne izjave upravičenca, da:
– kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke tega odstavka,
– za iste upravičene stroške kmetijsko gospodarstvo ni prejelo oziroma ne uveljavlja drugih državnih pomoči, ki bi skupaj s pomočjo po tej uredbi presegale 65 odstotkov stroškov zavarovalne premije za zavarovanje iz tretje alineje tega odstavka,
– dovoljuje izvajalcu zavarovanj za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– dovoljuje izvajalcu zavarovanja, da pošlje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije ministrstvu in Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) za izvajanje upravnih nalog, nalog nadzora in poročanja po Uredbi 702/2014/EU in tej uredbi,
– kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom v skladu s točko a petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
(2) Vzorec izjave iz 5. točke prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni so do pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture v skladu z Uredbo 717/2014/EU upravičene fizične ali pravne osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. ribogojni objekt, v katerem opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali, je vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov v skladu s predpisi o živinoreji;
2. z izvajalcem zavarovanja imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni po tej uredbi;
3. so izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe iz prejšnje točke priložile:
– izjavo glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči de minimis na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe,
– pisno izjavo, s katero dovoljujejo izvajalcu zavarovanj za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo,
– pisno izjavo, s katero dovoljujejo izvajalcu zavarovanja, da pošlje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije ministrstvu in agenciji za namen izvajanja upravnih nalog, nalog nadzora in poročanja po Uredbi 717/2014/EU in tej uredbi.
4. člen
(združevanje pomoči in skupni znesek pomoči)
(1) Poleg pomoči za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko dodeli še druga državna pomoč, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega do šestega odstavka 8. člena Uredbe 702/2014/EU.
(2) Pomoči de minimis za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje ribištva po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko kumulira z drugimi državnimi pomočmi pod pogoji iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe 717/2014/EU.
(3) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture, ki ga država članica dodeli enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 717/2014/EU, ne sme presegati zneska, določenega v drugem odstavku 3. člena Uredbe 717/2014/EU.
(4) Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture ne sme presegati zneska, določenega v tretjem odstavku 3. člena Uredbe 717/2014/EU.
(5) Pomoč de minimis za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje ribištva, dodeljena upravičencem po tej uredbi, se lahko kumulira s pomočjo de minimis za opravljanje drugih dejavnosti pod pogoji iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 717/2014/EU.
(6) Pomoč de minimis za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje ribištva, dodeljena upravičencem po tej uredbi, se lahko kumulira s pomočjo de minimis za dejavnost primarne kmetijske proizvodnje pod pogoji iz drugega odstavka 5. člena Uredbe 717/2014/EU.
5. člen
(izvajalci zavarovanja)
Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč iz 8. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz 9. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar.
6. člen
(uveljavljanje sofinanciranja)
Izvajalec zavarovanja lahko za istega upravičenca po tej uredbi uveljavlja v posameznem koledarskem letu sofinanciranje zavarovalne premije samo:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posameznih posevkov, nasadov in plodov;
– za največ eno leto pri zavarovanju živali na kmetijskem gospodarstvu oziroma vodnih živali v ribogojnem objektu.
7. člen
(sredstva)
Sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij po tej uredbi se zagotavljajo v okviru proračunske postavke ministrstva, ki je namenjena prilagajanju podnebnim spremembam, do višine sredstev na tej proračunski postavki v posameznem koledarskem letu.
8. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove)
(1) Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov največ do višine zavarovalne vsote za posamezni posevek, nasad in plod, kot je določeno v I. delu priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Sofinancirajo se zavarovalne premije, pri katerih je zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni zavarovani površini.
(3) Podatki o odbitni franšizi, zavarovalni površini in zavarovalni vsoti posameznega zavarovanega posevka, nasada in plodu morajo biti jasno razvidni iz zavarovalne pogodbe.
(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije znaša 40 odstotkov zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(5) Odkup odbitne franšize se po tej uredbi ne sofinancira.
(6) Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije morajo biti jasno razvidni zavarovalni pogoji, skupna obračunana zavarovalna premija, vključno z vsemi doplačili po odstotkih in namenu, ter del zavarovalne premije, ki jo plača zavarovalec, in del, ki ga sofinancira država.
9. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu, določenih v II. delu priloge 3 te uredbe, pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni ter ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje po tem členu znaša 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje ribištva iz prejšnjega odstavka se ustrezno zniža, če bi skupna pomoč de minimis v sektorju ribištva in akvakulture v zadevnem letu ter v prejšnjih dveh poslovnih letih presegala omejitev iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 717/2014/EU.
(5) Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije morajo biti jasno razvidni zavarovalni pogoji, skupna obračunana zavarovalna premija, vključno z vsemi doplačili po odstotkih in namenu, ter del zavarovalne premije, ki jo plača zavarovalec, in del, ki ga sofinancira država.
10. člen
(preverba pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe)
(1) Agencija mora še pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje ribištva po tej uredbi na podlagi posredovanih podatkov izvajalca zavarovanja za upravičence, ki so enotno podjetje, preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zneska, določenega v drugem odstavku 3. člena Uredbe 717/2014/EU.
(2) Izvajalec zavarovanja za preveritev podatkov iz prejšnjega odstavka agenciji predloži izjavo upravičenca iz priloge 2 te uredbe.
11. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja vlagajo na agencijo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) v elektronski obliki na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja na agencijo ločeno vlagajo zahtevke za sofinanciranje zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove, zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni živali na kmetijskem gospodarstvu ter zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni vodnih živali v ribogojnih objektih.
(3) Seznam upravičencev iz priloge 4 te uredbe, ki je sestavni del zahtevka iz prejšnjega odstavka, pošljejo izvajalci zavarovanja v preglednici Excel.
12. člen
(rok za vlaganje zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja lahko kadar koli med letom, v katerem sklepajo zavarovanja, vlagajo zahtevke na agencijo.
(2) Izvajalci zavarovanja vlagajo zahtevke najpozneje do 31. marca naslednjega leta za preteklo leto, v katerem so sklenili zavarovanje.
(3) Zahtevki, za katere izplačilo ne bo mogoče v tekočem letu, se izplačajo v naslednjem proračunskem letu.
13. člen
(odločitev o zahtevku in preverba pred odobritvijo)
(1) O zahtevku izvajalca zavarovanja odloči agencija z odločbo o odobritvi plačila dela zavarovalne premije.
(2) Pred izdajo odločbe mora agencija pri najmanj petih odstotkih od skupnega števila zavarovalnih pogodb, navedenih na zahtevku, opraviti preverbo skladnosti zavarovalnih pogodb z določbami te uredbe, Uredbe 702/2014//EU oziroma Uredbe 717/2014/EU.
(3) Za preverjanje iz prejšnjega odstavka izvajalec zavarovanja agenciji v desetih dneh po prejemu poziva predloži podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije.
(4) Če agencija med opravljanjem preverbe iz tega člena ugotovi, da niso izpolnjeni vsi pogoji za upravičenost do sofinanciranja po tej uredbi ter Uredbi 702/2014//EU ali Uredbi 717/2014/EU, se zahtevek izvajalca zavarovanja za neupravičeni del zavrne, upravičen del pa se izplača.
14. člen
(obveščanje o prejeti pomoči de minimis)
V skladu s 6. členom Uredbe 717/2014/EU agencija pisno obvesti upravičenca o znesku prejete pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture na podlagi odločbe o odobritvi plačila dela zavarovalne premije iz prejšnjega člena.
15. člen
(zbiranje informacij, vodenje evidenc in pošiljanje podatkov)
(1) Ministrstvo je pristojni organ za zbiranje informacij, vodenje evidenc, obveščanje in poročanje Evropski komisiji v skladu z Uredbo 702/2014/EU in Uredbo 717/2014/EU.
(2) Izvajalci zavarovanja pred začetkom izvajanja zavarovanja v tekočem letu sporočijo ministrstvu vse zavarovalne pogoje ter njihove spremembe in dopolnitve med letom, po katerih bodo sklepali zavarovanja in uveljavljali sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje po tej uredbi.
(3) Izvajalci zavarovanja ministrstvu in agenciji na njuno zahtevo dovolijo vpogled v podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije v zvezi s sklepanjem zavarovanj po tej uredbi za izvajanje upravnih nalog in nalog nadzora po tej uredbi oziroma jima to dokumentacijo in podatke predložijo.
(4) Ministrstvo izvajalcem zavarovanja za izvajanje zavarovanj po tej uredbi v skladu s 154. členom ZZavar pošlje potrebne podatke iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali, centralnega registra objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo.
16. člen
(odgovornost za resničnost podatkov in vračilo neupravičeno izplačanih sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za resničnost podatkov in izjav, ki jih je predložil izvajalcu zavarovanja pri sklepanju zavarovanja.
(2) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bili podatki iz prejšnjega odstavka, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja zavarovalne premije po tej uredbi, neresnični ali je upravičenec priložil lažne izjave, mora upravičenec vrniti že prejeti sofinancirani del premije v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(3) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da niso bili izpolnjeni vsi pogoji za sofinanciranje zavarovalne premije po tej uredbi, mora upravičenec vrniti že prejeti sofinancirani del premije v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
17. člen
(poročanje)
(1) Izvajalci zavarovanja do 1. marca tekočega leta poročajo ministrstvu o sklenjenih zavarovalnih pogodbah po tej uredbi v preteklem letu na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja v dveh mesecih po koncu poslovnega leta poročajo ministrstvu o obračunanih zavarovalnih premijah in izplačanih sredstvih za škodo za posevke, nasade in plodove ter živali. Ministrstvo to poročilo pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Agencija do 15. v mesecu poroča ministrstvu o skupni višini odobrenih in izplačanih sredstev izvajalcem zavarovanja, o opravljenih preverbah iz 13. člena te uredbe in o številu sklenjenih zavarovalnih pogodb po tej uredbi za pretekli mesec.
(4) Agencija poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh po tej uredbi za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu v skladu s pravilnikom, ki ureja način pošiljanja podatkov in poročanja o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva.
(5) Agencija v 15 dneh po prenosu sredstev na račun izvajalca zavarovanja na podlagi odobrenega zahtevka za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje vodnih živali v ribogojnih objektih poroča ministrstvu o izplačilu sredstev po posameznem upravičencu v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.
18. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne navede resničnih podatkov in izjav v skladu s 16. členom te uredbe;
– ne poroča v skladu s 17. členom te uredbe.
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prve alineje prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
19. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10, 7/13 in 3/14), se dokončajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10, 7/13 in 3/14).
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 102/10, 7/13 in 3/14).
21. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe te uredbe se v delu, ki se nanaša na sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, začnejo uporabljati po objavi vpisne številke sheme pomoči po tej uredbi na spletni strani Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, vendar ne pred 1. januarjem 2015, s čimer se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo 702/2014/EU.
(2) Minister o dnevu začetka uporabe določb prejšnjega odstavka objavi obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije in obvesti izvajalce zavarovanj.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 00715-6/2014
Ljubljana, dne 11. decembra 2014
EVA 2014-2330-0203
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik