Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2014 z dne 12. 12. 2014

Kazalo

3635. Odlok o priznanjih Občine Mokronog - Trebelno, stran 10130.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) ter 7. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 2. seji dne 10. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja vrsto, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Občina Mokronog - Trebelno podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Mokronog - Trebelno.
II. PRIZNANJA OBČINE MOKRONOG - TREBELNO
3. člen
Priznanja so:
– naziv Častni občan,
– priznanje Občine Mokronog - Trebelno,
– listina Občine Mokronog - Trebelno.
4. člen
(1) O podelitvi naziva Častni občan in priznanja Občine Mokronog - Trebelno odloča občinski svet na predlog skupnega delovnega telesa, ustanovljenega na podlagi 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB), z nazivom »Odbor za priznanja«. V Odbor za priznanja župan imenuje dva člana, občinski svet pa enega člana. Imenovanja se izvedejo na podlagi sklepa, ki ga izda župan in občinski svet.
(2) Mandat članov Odbora za priznanja je vezan na mandat župana in občinskega sveta.
5. člen
Priznanja po tem odloku podeli župan na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
Naziv Častni občan
6. člen
(1) Naziv Častni občan se lahko podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi so pomembno in trajno prispevali k ugledu in razvoju občine doma in v tujini.
(2) Častnemu občanu se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan ter njegovo pisno utemeljitev.
(3) Naziv Častni občan se podeljuje izjemoma.
Priznanje Občine Mokronog - Trebelno
7. člen
(1) Priznanje Občine Mokronog - Trebelno je najvišje občinsko priznanje, ki se lahko podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine.
(2) Prejemniku priznanja se podeli posebna plaketa v obliki grba občine in posebna listina, ki vsebuje sklep ter pisno utemeljitev o podelitvi priznanja.
(3) V posameznem letu se lahko podelita največ dve priznanji.
Listina Občine Mokronog - Trebelno
8. člen
(1) Listina Občine Mokronog - Trebelno se lahko podeli posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne izjemne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih področjih delovanja.
(2) Prejemniku se ob podelitvi izroči posebna listina, ki vsebuje sklep in pisno utemeljitev o podelitvi listine.
(3) Listino Občine Mokronog - Trebelno po lastni odločitvi podeli župan brez sklepa občinskega sveta. Priznanje se podeli na podlagi sklepa župana.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ
9. člen
(1) Naziv Častni občan in priznanje Občine Mokronog - Trebelno se podeljuje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Odbor za priznanja na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno, občinskem glasilu in na oglasni deski v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, najkasneje do 31. decembra za tekoče leto.
(2) Z razpisom se objavijo kriteriji za podelitev priznanj, podatki, ki jih mora vsebovati predlog ter rok, do katerega morajo biti predlogi poslani.
(3) Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične in pravne osebe.
(4) Prispele predloge obravnava Odbor za priznanja skladno z razpisnimi kriteriji ter oblikuje končni predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJEVANJA PRIZNANJ
10. člen
(1) Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v občinski upravi.
(2) Priznanja se vpisujejo v evidenco občinskih priznanj kronološko.
(3) Evidenca vsebuje zaporedno številko, priimek in ime ter osebne podatke ali naziv prejemnika, številko sklepa ter datum podelitve.
11. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014
Mokronog, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost