Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3394. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob, stran 8931.

Na podlagi 38. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob
1. člen
V Uredbi o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa vrste prostoživečih sesalcev in ptic, ki so divjad, njihove lovne dobe ter vrste divjadi, ki se lahko lovijo s pastmi, v skladu s 7. členom in prilogo II Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193), ter 14. členom in prilogo V Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193).«.
2. člen
V 3. členu se v 1. točki pod 1. i) na koncu druge alinee podpičje nadomesti z vejico in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– šakal (Canis aureus L.);«.
3. člen
V 4. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. navadni jelen:
– jelen: od 16. avgusta do 31. decembra,
– košuta: od 1. septembra do 31. decembra,
– teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. januarja,
– junica, lanščak: od 1. julija do 31. januarja;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. damjak:
– jelen: od 16. avgusta do 31. decembra,
– košuta: od 1. septembra do 31. decembra,
– teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. januarja,
– junica, lanščak: od 1. julija do 31. januarja;«.
V 7. točki se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– merjasec: od 1. januarja do 31. decembra,«.
Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. šakal: od 1. julija do 15. marca;«.
Dosedanji 13. in 14. točka postaneta 14. in 15. točka.
Dosedanja 15. točka, ki postane 16. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»16. pižmovka: od 1. januarja do 31. decembra;«.
Dosedanja 16. točka postane 17. točka.
Dosedanja 17. točka, ki postane 18. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»18. fazan: od 1. septembra do 28. februarja;«.
Dosedanji 18. in 19. točka postaneta 19. in 20. točka.
Dosedanja 20. točka, ki postane 21. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»21. šoja: od 1. avgusta do 28. februarja;«.
Dosedanja 21. točka postane 22. točka.
Dosedanja 22. točka, ki postane 23. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»23. siva vrana: od 1. avgusta do 28. februarja.«.
4. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z lovko se lahko lovijo vse vrste divjadi.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-4/2014
Ljubljana, dne 13. novembra 2014
EVA 2012-2330-0180
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti