Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3358. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, stran 8898.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – Odl. US) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
1. člen
V Splošnem aktu o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr. in 40/13 – popr.) se v prvem odstavku 2. člena za 7. točko dodajo nove 8., 9. in 10. točka, ki se glasijo:
»8. MMDS je v tem splošnem aktu uporabljen kot oznaka za enosmerni sistem za distribucijo TV signalov v frekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz.
9. BWA je v tem splošnem aktu uporabljen kot oznaka za dvosmerne sisteme iz Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 91/13) s kraticami BWA, PMP, MWS ali MMDS sistem, preko katerih operaterji ponujajo storitve IP končnim uporabnikom.
10. Dodeljeno geografsko območje je območje, za katerega so imetniku odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc dodeljene radijske frekvence.«
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se druga alineja nadomesti z dvema alinejama, ki se glasita:
»– za radijske frekvence 174–230 MHz, ki so določene za digitalno televizijsko radiodifuzijo: 500 + 300 x D(3) x D(4) točk;
– za radijske frekvence 174–230 MHz, ki so določene za digitalno zvokovno radiodifuzijo: 500 + 100 x D(3) x D(4) točk;«
3. člen
V 11. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek se faktor E za BWA in MMDS sisteme ne glede na radiofrekvenčno območje določi v odvisnosti od števila prebivalcev (P) zajetih z dodeljenim geografskim območjem po naslednji enačbi:
E = 15*10-6 x P,
in se zaokroži na najbližjo celoštevilsko vrednost.
Pri tem je faktor P enak številu prebivalcev zajetih z dodeljenim geografskim območjem. Za podatke o prebivalcih zajetih z dodeljenim geografskim območjem, se uporabijo zadnji razpoložljivi podatki Statističnega urada Republike Slovenije, objavljeni na njegovi spletni strani ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.«
4. člen
V petem odstavku 12. člena se v drugem stavku besedna zveza »področje pokrivanja« zamenja z besedno zvezo »dodeljeno geografsko območje«, na koncu tega člena pa se doda stavek: »Prav tako se v primeru, da dodeljeno geografsko območje ne zajema nobene od mestnih občin, s faktorjem 0,25 pomnoži izračunano število točk za ostale BWA in MMDS sisteme ne glede na radiofrekvenčo območje«.
5. člen
(končna določba)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2015.
Št. 0073-6/2014/8
Ljubljana, dne 3. novembra 2014
EVA 2014-3330-0064
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti