Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014

Kazalo

2848. Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, stran 7644.

Na podlagi prvega odstavka 521. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o. po javnem pooblastilu in po pridobitvi soglasja sveta Agencije za energijo št. 25-22/2014-15/313 z dne 10. 9. 2014
P R A V I L A
o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem aktom se določajo pravila o pogojih zagotavljanja storitev dostopa in postopki za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema.
(2) Za vprašanja glede pogojev dostopa in postopkov dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah, ki jih ta akt ne ureja, se uporabljajo pravila iz Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013.
2. člen
(obseg uporabe akta)
(1) Ta akt se uporablja za zagotavljanje dostopa do povezovalnih točk prenosnega sistema. Uporablja se za zagotovljeno in prekinljivo zmogljivost na povezovalnih točkah.
(2) Operater prenosnega sistema na svoji spletni strani objavi vse povezovalne točke.
(3) Pravila tega akta, ki določajo uporabo energijskih enot za izražanje obsega prenosnih zmogljivosti in količin prenesenega zemeljskega plina, se uporabljajo za vse vstopne in izstopne točke v prenosnem sistemu.
3. člen
(definicije)
(1) Izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:
– agencija: pomeni Agencija za energijo;
– četrtletna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na letni dražbi četrtletnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem četrtletju (s pričetkom 1. oktobra, 1. januarja, 1. aprila in 1. julija);
– dnevna zmogljivost za dan vnaprej: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na tekoči dražbi dnevnih standardnih produktov zmogljivosti za prihodnji plinski dan;
– delovni dnevi: pomenijo dneve od ponedeljka do petka, razen tistih dni, ki so po zakonu dela prosti;
– dolgoročne storitve dostopa: pomenijo storitve zakupa letnih zmogljivosti;
– kalorična vrednost: pomeni zgornjo kalorično vrednost (zgornjo kurilnost) zemeljskega plina, to je vso toploto, ki se sprosti pri zgorevanju. Podaja se v enoti kWh/m3 pri temperaturi zgorevanja 25°C in pri temperaturi zemeljskega plina 0°C;
– kratkoročne storitve dostopa: pomenijo storitve zakupa četrtletnih, mesečnih in dnevnih zmogljivosti za dan vnaprej;
– letna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na letni dražbi letnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem plinskem letu;
– mesečna zmogljivost: pomeni zmogljivost, ki jo uporabnik sistema v določenem obsegu zakupi na tekoči dražbi mesečnih standardnih produktov zmogljivosti za vse plinske dneve v določenem koledarskem mesecu (s pričetkom na prvi dan vsakega meseca);
– plinski dan: pomeni časovno obdobje 24 zaporednih ur od 6:00 ure zjutraj do 6:00 ure zjutraj naslednjega dne;
– plinsko leto: pomeni časovno obdobje od 1.10. v tekočem koledarskem letu do 30.9. v naslednjem koledarskem letu;
– povezovalna točka: pomeni mejno vstopno ali mejno izstopno točko, v kateri je prenosni sistem v Republiki Sloveniji povezan s prenosnim sistemom v sosednjih državah;
– prekinljiva zmogljivost: pomeni prenosno zmogljivost, ki jo operater prenosnega sistema lahko prekine v skladu s pogoji, določenimi v splošnih pogojih pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki veljajo za prekinljive zmogljivosti;
– zagotovljena zmogljivost: pomeni prenosno zmogljivost, za katero operater prenosnega sistema s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti jamči, da se ne prekinja;
– splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti: pomenijo sestavni del pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, s katerimi so opredeljene vse medsebojne pravice in obveznosti operaterja prenosnega sistema in uporabnika sistema, v skladu s katerimi bosta izvrševala pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, razen tistih sestavin pogodbe, ki se določijo na dražbi;
– pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti: pomeni pogodbo o prenosu za tiste zmogljivosti, ki so bile uporabniku sistema dodeljene na dražbi;
– uporabnik sistema: pomeni uporabnika prenosnega sistema kot je ta opredeljen v 56. točki 159. člena EZ-1 in potencialnega uporabnika prenosnega sistema.
(2) Kratice predpisov, uporabljene v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– EZ-1: pomeni Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14);
– Uredba Komisije (EU) št. 984/2013: pomeni Uredbo Komisije (EU) št. 984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 (UL L št. 273 z dne 15. 10. 2013);
– Uredba (ES) št. 715/2009: pomeni Uredba (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009);
– Priloga 1 k Uredbi (ES) št. 715/2009: pomeni Sklep Komisije z dne 24. avgusta 2012 o spremembi Priloge 1 k Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (UL L št. 231 z dne 28. 8. 2012).
(3) Za izraze, ki v tem aktu niso opredeljeni, se uporablja pomen kot ga določajo EZ-1, Uredba Komisije (EU) št. 984/2013 in Uredba (ES) št. 715/2009.
II. POGOJI ZAGOTAVLJANJA STORITEV DOSTOPA DO SISTEMA NA POVEZOVALNIH TOČKAH
4. člen
(organizacija dostopa po sistemu vstopno-izstopnih točk)
(1) Dostop do sistema na povezovalnih točkah operater prenosnega sistema zagotavlja s sklepanjem pogodb o prenosu za dražbene zmogljivosti, ločeno in neodvisno na mejnih vstopnih in izstopnih točkah.
(2) S sklenitvijo pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti za določeno mejno vstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da operater prenosnega sistema na tej vstopni točki od njega prevzame zemeljski plin.
(3) S sklenitvijo pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti za določeno mejno izstopno točko pridobi uporabnik sistema pravico, da mu operater prenosnega sistema na tej izstopni točki preda zemeljski plin.
(4) Sklenitev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti je vsem uporabnikom sistema omogočena pod enakimi pogoji in na način, določen s pravili tega akta.
(5) Uporabniki sistema plačujejo za storitve dostopa do sistema na povezovalnih točkah znesek zakupa upoštevaje pogodbeno zmogljivost, dodeljeno s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti, in sicer ne glede na obseg dejanske uporabe zmogljivosti v relevantnem obračunskem obdobju (načelo »pelji ali plačaj«).
5. člen
(standardne storitve dostopa)
(1) Operater prenosnega sistema ponuja standardne produkte zmogljivosti na dražbah.
(2) Standardni produkti zmogljivosti vključujejo ponudbo zagotovljenih in prekinljivih prenosnih zmogljivosti, ki se s pogodbo o prenosu za dražbene zmogljivosti sklepajo za tipska časovna obdobja kot letni, četrtletni, mesečni in dnevni standardni produkt zmogljivosti.
6. člen
(zagotovljena storitev dostopa)
Dostop do sistema na povezovalnih točkah se nudi s prodajo standardnih produktov za zagotovljene zmogljivosti in sicer v obsegu razpoložljivih zmogljivosti, v katere so vključene tudi dodatne zmogljivosti v smislu točke 2.2.1. Priloge 1 k Uredbi (ES) št. 715/2009, ki jih operater prenosnega sistema pridobi z uporabo postopkov upravljanja pogodbene prezasedenosti.
7. člen
(prekinljiva storitev dostopa)
(1) Dostop do sistema na povezovalnih točkah ponudi operater prenosnega sistema kot prekinljivo zmogljivost v primeru, če na posamezni mejni vstopni ali izstopni točki ni več na voljo razpoložljivih zagotovljenih zmogljivosti.
(2) Prenosno zmogljivost v nasprotni smeri od fizičnega pretoka zemeljskega plina nudi operater prenosnega sistema samo kot prekinljivo storitev dostopa. Prekinljive zmogljivosti v protitoku se lahko dodelijo do višine dejansko zakupljenih zagotovljenih zmogljivosti v fizični smeri pretoka zemeljskega plina.
(3) Uporabniku sistema, ki mu je bila dodeljena prekinljiva zmogljivost, lahko operater prenosnega sistema ob upoštevanju minimalnega časa do začetka prekinitve iz drugega odstavka 22. člena Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013, kadarkoli prekine prenos zemeljskega plina, če bi skupne napovedi presegle količino zemeljskega plina, ki se lahko prenese skozi posamezno vstopno ali izstopno točko. Minimalni čas do začetka prekinitve je lahko tudi krajši, če se o tem dogovorita sosednja operaterja prenosnega sistema in tovrstni dogovor odobri pristojni nacionalni regulativni organ. Prekinitev se izvede v obsegu, ki je potreben za izvršitev pogodb o prenosu za zagotovljene zmogljivosti.
(4) Vrstni red prekinitev prenosa operater prenosnega sistema določi na podlagi časovnega žiga zadevnih pogodb o prenosu za prekinljive zmogljivosti skladno s 24. členom Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013.
III. NAČIN DODELJEVANJA ZMOGLJIVOSTI NA POVEZOVALNIH TOČKAH
8. člen
(postopki dodeljevanja zmogljivosti)
(1) Zmogljivosti se za vsako posamezno povezovalno točko ponudijo na ločenih in med seboj neodvisnih elektronskih dražbah. Za izvedbo dražbenih postopkov operater prenosnega sistema določi spletno rezervacijsko platformo, ki omogoča izvedbo elektronskih dražbenih postopkov skladno s pravili tega akta in pravili Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013. Izbrano spletno rezervacijsko platformo operater prenosnega sistema objavi na svoji spletni strani.
(2) Letne zmogljivosti ter četrtletne zmogljivosti se ponudijo na letnih dražbah, ki potekajo enkrat letno s pričetkom:
– za letne zmogljivosti: na prvi ponedeljek v marcu vsako plinsko leto za prihodnje plinsko leto ali več prihodnjih plinskih let;
– za četrtletne zmogljivosti: na prvi ponedeljek v juniju vsako plinsko leto za vsako četrtletno obdobje v prihodnjem plinskem letu.
(3) Na dražbi za letne zmogljivosti lahko operater prenosnega sistema ponudi v zakup letne zmogljivosti za največ 15 zaporednih prihodnjih plinskih let.
(4) Mesečne in dnevne zmogljivosti za dan vnaprej se ponudijo na tekočih dražbah, ki potekajo enkrat mesečno oziroma enkrat dnevno s pričetkom:
– za mesečne zmogljivosti: na tretji ponedeljek vsakega meseca za prihodnji koledarski mesec;
– za dnevne zmogljivosti za dan vnaprej: vsak plinski dan ob 16:30 uri za prihodnji plinski dan.
(5) Časovni razpored dražb je lahko za letne, četrtletne in mesečne zmogljivosti tudi drugačen, če tako za posamezne dražbe, ki bodo potekale od marca do februarja v prihodnjem koledarskem letu, določi Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za plin v koledarju dražb.
(6) Za vse povezovalne točke se dražbeni postopki, ki se nanašajo na istovrstni standardni produkt zmogljivosti, začnejo istočasno.
(7) Operater prenosnega sistema pred začetkom vsake dražbe predhodno in v rokih, ki jih za posamezne postopke dražb določajo pravila Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013, obvesti uporabnike sistema o obsegu razpoložljive zmogljivosti, ki bo ponujena na dražbi za posamezno povezovalno točko.
(8) Letne, četrtletne in mesečne zmogljivosti se na dražbah dodeljujejo z uporabo algoritma za stopnjevano dražbo, skladno s 17. členom Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013, dnevne zmogljivosti za dan vnaprej pa z uporabo algoritma z enotno poravnalno ceno v skladu z 18. členom Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013.
(9) Vsem uporabnikom sistema, ki so bili na dražbi uspešni, se dodeli zmogljivost s posameznimi pogodbami o prenosu za dražbene zmogljivosti glede na njihove ponudbe za obseg zmogljivosti po ceni zakupa, določeni na dražbi.
(10) Uporabnike sistema, ki so bili neuspešni na dražbi, se o tem, da so bile njihove ponudbe zavrnjene kot neuspešne, obvesti z objavo končnih rezultatov dražbe na spletni rezervacijski platformi. Šteje se, da je neuspešni ponudnik na dražbi odstopil od dražbenega postopka za dodelitev zmogljivosti.
9. člen
(pristop k spletni rezervacijski platformi)
(1) Za zagotovitev možnosti uporabe dražb mora imeti uporabnik sistema vzpostavljeno ustrezno povezavo, ki je združljiva z informacijskim sistemom spletne rezervacijske platforme na način, da mu omogoča uporabo le-te.
(2) Podrobnejši postopek vzpostavitve dostopa elektronskega vmesnika do spletne rezervacijske platforme in dodelitev identifikacijskih elementov, ki omogočajo uporabniku sistema enolično identifikacijo pri dostopu do spletne rezervacijske platforme, določi upravljavec spletne rezervacijske platforme z navodili. Uporabnik sistema mora zagotoviti in sprotno zagotavljati, da njegova povezava do informacijskega sistema spletne rezervacijske platforme izpolnjuje pogoje ter druge zahteve, ki se predpišejo z navodili.
(3) Za pridobitev pravice do koriščenja storitev spletne rezervacijske platforme, mora uporabnik sistema izpolnjevati tehnične pogoje iz prvega odstavka tega člena in izpolniti druge obveznosti, ki izhajajo iz splošnih pogojev pristopa k spletni rezervacijski platformi, objavljenih s strani upravljavca spletne rezervacijske platforme.
10. člen
(pogoji za pristop k dražbi)
(1) K dražbi za dodeljevanje zmogljivosti lahko pristopi uporabnik sistema, če v roku, določenem v prvem odstavku 11. člena tega akta, operater prenosnega sistema prejme podpisan obrazec, s katerim uporabnik sistema izjavi, da je seznanjen in sprejema vsebino splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti in so izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
– če ima najmanj 5 delovnih dni pred datumom začetka dražbe uporabnik sistema s strani upravljavca spletne rezervacijske platforme že pridobljeno pravico koristiti storitve spletne rezervacijske platforme ali to pravico do tega roka pridobi, in
– če v navedenem roku iz prejšnje alineje operater prenosnega sistema prejme finančno jamstvo skladno s 13. členom tega akta.
(2) Obrazcu iz prejšnjega odstavka mora uporabnik sistema, ki je tuja pravna ali fizična oseba, priložiti tudi dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri je registriral svojo dejavnost, o vpisu subjekta v register poklicev ali trgovski register in o njegovem zakonitem zastopniku. Podatke za uporabnike sistema iz Republike Slovenije pridobi operater prenosnega sistema sam iz javnih evidenc.
(3) Za izpolnitev vseh pogojev za pristop k dražbi je uporabnik sistema dolžan pravočasno pričeti s postopki pridobivanja pravice uporabe spletne rezervacijske platforme z upravljavcem le-te.
(4) Operater prenosnega sistema zavrne uporabniku sistema pristop k dražbi, če pogoji iz tega člena niso pravočasno ali če niso pravilno izpolnjeni. V tem primeru operater prenosnega sistema razloge za zavrnitev utemelji in jih nemudoma pisno sporoči uporabniku sistema.
(5) Uporabniku sistema, ki pred prvo udeležbo na dražbi pravočasno in pravilno izpolni vse zahtevane pogoje iz prvega odstavka tega člena, operater prenosnega sistema prizna aktivni status za sodelovanje na dražbah ob predložitvi dokazil oziroma prvi naslednji delovni dan, kar uporabniku sistema omogoča oddajanje nakupnih ponudb za zakup zmogljivosti na dražbah.
(6) Operater prenosnega sistema lahko uporabniku sistema, ki mu je bil odobren pristop k dražbam, prekliče aktivni status, s katerim mu onemogoči sodelovanje na dražbi, če:
– pravočasno ne predloži podpisanega obrazca spremenjenih splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega akta;
– ne poravna zapadlih obveznosti do operaterja prenosnega sistema v zvezi s sklenjenimi pogodbami o prenosu za dražbene zmogljivosti v kolikor znesek neporavnanih obveznosti presega dano finančno jamstvo in če tudi na poziv operaterja prenosnega sistema ne zagotovi dodatnega zavarovanja v primernem roku.
(7) Preklic aktivnega statusa traja toliko časa, dokler uporabnik sistema ne odpravi razlogov, na katerih je temeljil preklic. Razloge za preklic aktivnega statusa operater prenosnega sistema pisno utemelji in jih nemudoma sporoči uporabniku sistema.
11. člen
(splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti)
(1) Uporabnik sistema, ki želi pristopiti k dražbi za dodelitev zmogljivosti, mora operaterju prenosnega sistema najmanj 10 delovnih dni pred datumom začetka prve dražbe, na kateri posamezni uporabnik sodeluje, predložiti podpisan obrazec, s katerim uporabnik sistema izjavi, da je seznanjen in sprejema vsebino splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti in da sprejema njihovo zavezujočo naravo kot sestavni del pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti. S podpisom obrazca uporabnik sistema ne prevzame obveznosti pristopiti in sodelovati na dražbi.
(2) Splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti opredeljujejo pravice in obveznosti v skladu s katerimi bosta stranki izvrševali pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki bodo uporabniku sistema dodeljene z uspešnimi dražbami. V splošnih pogojih se uredijo vse pogodbene sestavine pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, razen standardnega produkta zmogljivosti, ki je predmet zakupa na dražbi, cene zakupa, obsega zakupljene zmogljivosti in bilančne pripadnosti, ki se določijo na vsakokratni dražbi, na kateri je bil uporabnik sistema s svojo ponudbo uspešen.
(3) Splošne pogoje pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki so Priloga 1 tega akta in njegov sestavni del, operater prenosnega sistema objavi na svoji spletni strani in obsegajo najmanj naslednje:
– opredelitev namena in pravnih učinkov splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti;
– postopek sklepanja pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti;
– opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z izvajanjem prenosa zemeljskega plina;
– pogoji in vrstni red prekinitve prekinljivih zmogljivosti;
– obračunavanje zakupa zmogljivosti, način plačevanja in plačilni pogoji;
– vodenje in razpolaganje s sredstvi finančnega jamstva;
– varovanje zaupnih podatkov;
– opredelitev predpisov, s katerimi se urejajo posamezna vprašanja pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti.
(4) Če se splošni pogoji pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti spremenijo, operater prenosnega sistema o tem obvesti uporabnika sistema. Uporabnik sistema mora najmanj 10 delovnih dni pred datumom začetka dražbe, za katero veljajo spremenjeni splošni pogoji in na kateri želi posamezni uporabnik sodelovati, predložiti operaterju prenosnega sistema podpisan nov obrazec spremenjenih splošnih pogojev.
12. člen
(pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti)
(1) Pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti je med strankama sklenjena v trenutku, ko so objavljeni končni rezultati dražbe, iz katerih izhaja, da je bila sprejeta ponudba uporabnika sistema za določen standardni produkt zmogljivosti in cena, kot je bila dosežena na dražbi.
(2) Vsaka pogodba o prenosu za dražbene zmogljivosti, ki je sklenjena v skladu s prejšnjim odstavkom, predstavlja samostojno pogodbeno razmerje med strankama s pogodbenimi sestavinami kot izhajajo iz splošnih pogojev pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti in kot jih za posamezno pogodbeno razmerje določita stranki z uporabo dražbenega postopka.
(3) Uporabnik sistema na spletni rezervacijski platformi prejme potrditev sklenitve posamezne pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti, iz katerega izhaja mejna vstopna oziroma izstopna točka, obseg dodeljenih zmogljivosti, čas, za katerega se zakupi zmogljivost, cena zakupa in bilančna pripadnost.
(4) Pogodbe o prenosu za dražbene zmogljivosti so lahko sklenjene tudi za ista ali prekrivajoča se obdobja.
13. člen
(finančno jamstvo)
(1) Finančno jamstvo je namenjeno zavarovanju izpolnitve obveznosti uporabnika sistema do operaterja prenosnega sistema, ki bodo nastale v zvezi z na dražbah sklenjenimi pogodbami o prenosu.
(2) Finančno jamstvo, ki je pogoj za pristop k dražbi je lahko v obliki bančne garancije, garancije zavarovalnice ali denarnih sredstev, ki jih uporabnik sistema položi na depozitni račun. Uporabnik sistema zagotovi operaterju prenosnega sistema finančno jamstvo v višini, za katero uporabnik sistema oceni, da ga bo potreboval za svojo skupno udeležbo na dražbah.
(3) Bančna garancija ali garancija zavarovalnice (v nadaljevanju: garancija) mora biti izdana s strani prvovrstne banke oziroma zavarovalnice v obliki nepogojne, nepreklicne in na prvi pisni poziv plačljive garancije in z veljavnostjo še 90 dni po zaključku obdobja zakupa zmogljivosti.
(4) Če namerava uporabnik sistema zakupiti prenosne zmogljivosti za več zaporednih let, veljavnost garancije ne sme biti krajša od enega leta, uporabnik sistema pa mora najmanj 60 dni pred iztekom veljavnosti posamezne garancije obnoviti zavarovanje, tako da pred iztekom tega roka predloži novo garancijo ali položi denarna sredstva na depozitni račun. Če uporabnik sistema novega finančnega jamstva ne predloži v predvidenem roku, operater prenosnega sistema uporabniku sistema zavrne vse nadaljnje napovedi prevzema in predaje zemeljskega plina na zadevni povezovalni točki.
(5) Operater prenosnega sistema v svojem imenu odpre poseben depozitni račun, na katerega deponira denarna sredstva, ki jih uporabnik sistema nakaže zaradi finančnega jamstva. Nalog za razpolaganje s sredstvi na depozitnem računu lahko da banki, pri kateri je odprt depozitni račun, samo operater prenosnega sistema. Uporabniku sistema pripadajo obresti za sredstva na depozitnem računu, krije pa pripadajoče stroške depozitnega računa.
(6) Če uporabnik sistema zahteva vrnitev garancije ali želi vračilo sredstev iz depozitnega računa, operater prenosnega sistema ugodi njegovi zahtevi, ko so poravnane vse dospele obveznosti in druge pogodbene obveznosti uporabnika sistema, ki bodo v zvezi s sklenjenimi pogodbami o prenosu za dražbene zmogljivosti dospele v bodoče.
(7) Uporabnik sistema mora zagotoviti finančno jamstvo za zakup:
– letnega ali četrtletnega standardnega produkta: v višini trikratnika mesečnega zneska predvidenega zakupa;
– mesečnega standardnega produkta: v višini mesečnega zneska predvidenega zakupa;
– dnevnega standardnega produkta: v višini mesečnega zneska predvidenega zakupa.
(8) Uporabnik sistema lahko na dražbah poda nakupne ponudbe za posamezni standardni produkt, v kolikor je zagotovil finančno jamstvo najmanj v višini, kot je opredeljena v prejšnjem odstavku.
(9) Razpoložljivo finančno jamstvo uporabnika sistema se z vnosom vsake nakupne ponudbe znižuje v višini kot je navedena v sedmem odstavku tega člena. V primeru sodelovanja na več dražbah hkrati, se od razpoložljivega stanja finančnega jamstva odštevajo predhodna finančna jamstva posameznega standardnega produkta zmogljivosti, pri katerih uporabnik sistema sodeluje. V primeru, da je uporabnik sistema na dražbi uspešen, se razpoložljivo finančno jamstvo udeleženca zniža v višini kot je navedeno v sedmem odstavku tega člena in za obdobje, kot je navedeno v tretjem oziroma četrtem odstavku tega člena, kar predstavlja blokirano finančno jamstvo uporabnika sistema.
(10) Uporabnik sistema mora sproti in pravočasno zagotavljati, da pred vsako dražbo razpolaga z zadostnim razpoložljivim stanjem finančnega jamstva, ki ga bo potreboval na dražbi. Dopolnitev razpoložljivega stanja finančnega jamstva se na dražbi upošteva, če uporabnik sistema najmanj pet delovnih dni pred začetkom dražbe predloži operaterju prenosnega sistema novo oziroma dodatno garancijo ali če v tem roku položi dodatna denarna sredstva na depozitni račun.
14. člen
(cena zakupa za dodeljene zmogljivosti na dražbi)
(1) Cena zakupa, ki jo uporabnik sistema plača za dodeljene zmogljivosti na dražbi, je sestavljena iz tarifnih postavk za omrežnino, kot veljajo v času, ko se zakupljena zmogljivost lahko uporabi in dražbene premije, ki je bila določena na uspešni dražbi.
(2) Tarifne postavke omrežnine za zakup standardnih produktov zagotovljenih in prekinljivih zmogljivosti na povezovalnih točkah določi operater prenosnega sistema v skladu s splošnim aktom agencije, ki ureja obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina. Tarifne postavke omrežnine, ki veljajo za posamezni standardni produkt zmogljivosti na prvi dan, ko se zakupljena zmogljivost lahko uporabi, se na dražbi uporabijo kot pridržana cena.
(3) Omrežnino za dodeljene zmogljivosti operater prenosnega sistema obračuna in zaračuna uporabniku sistema na način in pod pogoji, ki jih določi agencija s splošnim aktom, ki ureja obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
(4) Znesek dražbene premije določi operater prenosnega sistema tako, da pomnoži dražbeno premijo z zakupljeno zmogljivostjo. Znesek dražbene premije operater prenosnega sistema zaračuna uporabniku sistema na enak način in pod enakimi pogoji, kot so določeni za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina.
(5) Za letne in četrtletne zmogljivosti operater prenosnega sistema znesek dražbene premije obračunava mesečno tako, da celotno obveznost v enakih delih porazdeli na posamezne mesece zakupa. Šteje se, da terjatev tako izračunane mesečne obveznosti nastane zadnji dan vsakega obračunskega meseca, na katerega se nanaša letni in četrtletni zakup.
(6) Šteje se, da terjatev za znesek dražbene premije za dodeljene mesečne zmogljivosti in dnevne zmogljivosti za dan vnaprej nastane zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.
15. člen
(plačilni pogoji)
Operater prenosnega sistema izda račun za dodeljene zmogljivosti z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Kot datum nastanka terjatve se šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se nanaša zakup zmogljivosti.
16. člen
(izražanje zmogljivosti in prenesenih količin zemeljskega plina v energijskih enotah)
(1) Zmogljivosti se izražajo v energijskih enotah na časovno enoto z uporabo naslednje energijske enote: kWh/dan ali kWh/h.
(2) V energijski enoti iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema zagotavlja tudi podatke o prenesenih količinah zemeljskega plina. Pri določanju kurilnosti prenesenega zemeljskega plina operater prenosnega sistema uporablja rezultate meritev lastnosti plina na prenosnem sistemu. Rezultati meritev lastnosti plina v sosednjih prenosnih sistemih, iz katerih plin na mejnih točkah vstopa v slovenski prenosni sistem, se uporabljajo kot kontrolni podatki. Znotraj prenosnega sistema operater prenosnega sistema določa kurilne vrednosti zemeljskega plina z analitičnimi postopki, ki jih opiše na svoji spletni strani, ali z dodatnimi meritvami lastnosti zemeljskega plina. Dnevna količina v energijskih enoti se določi na osnovi povprečne dnevne kalorične vrednosti zemeljskega plina.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(določitev izvajalca dražb)
Operater prenosnega sistema izbere in na svoji spletni strani objavi izbrano spletno rezervacijsko platformo najkasneje do 15. 9. 2014.
18. člen
(ponudba letnih zmogljivosti na prvi letni dražbi)
(1) Prva letna zmogljivost, ki se dodeli v skladu s tem aktom, se izjemoma zaradi prehoda iz koledarskega na plinsko leto dodeli za devetmesečno časovno obdobje s pričetkom zakupa 1. 1. 2015 in traja do 30. 9. 2015 (prvo plinsko leto).
(2) Na prvi letni dražbi lahko operater prenosnega sistema ponudi v zakup letne zmogljivosti za največ 15 zaporednih prihodnjih plinskih let, s pričetkom zakupa 1. 1. 2015.
(3) Obseg razpoložljive zmogljivosti, ki se na letnih dražbah ponudi v zakup za obdobje od 1. 10. 2016 dalje, operater prenosnega sistema za vsako povezovalno točko določi upoštevaje pravila iz šestega in sedmega odstavka 8. člena Uredbe (EU) št. 984/2013.
19. člen
(koledar prvih dražb)
(1) Prve dražbe za dodelitev zmogljivosti na povezovalnih točkah po pravilih tega akta se začnejo:
– 17. 11. 2014 ob 9:00 uri za dodelitev letnih zmogljivosti s pričetkom zakupa 1. 1. 2015;
– 1. 6. 2015 ob 9:00 uri za dodelitev četrtletnih zmogljivosti s pričetkom zakupa prvega četrtletnega obdobja v drugem plinskem letu (1. 10. 2015–31. 12. 2015) do vključno zadnjega četrtletnega obdobja v drugem plinskem letu (1. 7. 2016–30. 9. 2016);
– 15. 12. 2014 ob 9:00 uri za dodelitev mesečnih zmogljivosti za mesec januar 2015;
– 30. 11. 2014 ob 16:30 uri za dodelitev dnevne zmogljivosti za naslednji dan, ki zaradi prehoda na nov plinski dan izjemoma traja od 8:00 zjutraj dne 1. 12. 2014 do 6:00 zjutraj naslednjega dne.
(2) V kolikor operater prenosnega sistema v prvem kvartalu prvega plinskega leta zagotovi nove tehnične zmogljivosti na prenosnem sistemu, lahko za dodelitev le-teh organizira dodatno dražbo standardnega letnega produkta na povezovalnih točkah za obdobje do konca prvega plinskega leta. Operater prenosnega sistema bo o dodatni dražbi predhodno obvestil Agencijo in bo dodatno dražbo napovedal na svoji spletni strani najmanj 30 dni pred datumom dražbe.
(3) Po izvedbi prvih dražb naslednje dražbe potekajo v skladu s terminom dražb iz 8. člena tega akta.
20. člen
(možnost skrajšanja obstoječih dolgoročnih pogodb o prenosu za povezovalne točke)
V kolikor imajo uporabniki sistema na dan uveljavitve teh pravil z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno dolgoročno pogodbo o prenosu za povezovalne točke, ki se v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe izteče na datum po 30.9., lahko uporabniki sistema z operaterjem prenosnega sistema sklenejo aneks k takšni pogodbi tako, da s tem aneksom skrajšajo veljavnost dolgoročno sklenjene pogodbe o prenosu tako, da je veljavna do 30.9. zadnjega koledarskega leta veljavnosti pogodbe. Uporabniki sistema pisno zahtevo za skrajšanje trajanja pogodbe posredujejo operaterju prenosnega sistema najkasneje do 10.1. v zadnjem koledarskem letu veljavnosti pogodbe.
21. člen
(sprememba časovnega intervala za obračunski dan »D«)
(1) Sprememba časovnega intervala za obračunski dan »D« se zaradi prehoda na nov plinski dan izvede s prvim plinskim dnem, ki zaradi tega izjemoma traja od 8:00 zjutraj dne 1. 12. 2014 do 6:00 zjutraj naslednjega dne.
(2) S to spremembo postane plinski dan nov obračunski interval, ki se uporablja za napovedovanje uporabe zakupljenih zmogljivosti prenosnega sistema ter za izravnavo in obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina na vseh vstopnih in izstopnih točkah prenosnega sistema.
22. člen
(obračun omrežnine za dnevni in četrtletni standardni produkt zmogljivosti po pogodbi o prenosu za dražbene zmogljivosti)
Do spremembe splošnega akta agencije, ki ureja obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, se mesečni znesek omrežnine za dnevni in četrtletni standardni produkt zmogljivosti po pogodbi o prenosu za dražbene zmogljivosti obračuna tako, da se:
– za dnevni standardni produkt zmogljivosti uporabijo faktorji tarifne postavke za dnevne zmogljivosti iz 20. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr. in 47/13) in
– za četrtletni standardni produkt zmogljivosti uporabi povprečje faktorjev tarifnih postavk za mesečne zmogljivosti iz 18. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr. in 47/13), in sicer za tiste tri mesece, na katere se nanaša obravnavani četrtletni standardni produkt zmogljivosti. Za 1. in 2. četrtletje plinskega leta se povprečje faktorjev tarifnih postavk za mesečne zmogljivosti pomnoži s korekcijskim faktorjem 0,7.
23. člen
(pretvorba pogodbenih zmogljivosti v energijske enote)
Pogodbene zmogljivosti, za katere imajo uporabniki sistema ob uveljavitvi tega akta sklenjeno pogodbo o prenosu in so izražene v količinski enoti Sm³/dan, se pretvorijo v energijsko enoto kWh/dan s pretvorbenim faktorjem, ki znaša 10,68 kWh/Sm³, kar izhaja iz povprečja energijskih vrednosti zemeljskega plina v Republiki Sloveniji v letu 2013. Preračunane zmogljivosti se zaokroži na celo število, brez decimalk.
24. člen
(začetek zagotavljanja podatkov o prenesenih količinah zemeljskega plina in cenah tarifnih postavk v energijskih enotah)
(1) Operater prenosnega sistema sistemsko vzpostavi določanje prenesenih količin v energijskih enotah v skladu z drugim odstavkom 16. člena tega akta in obračunavanje v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 – popr. in 47/13) od 1. 12. 2014 dalje. Od tega dne dalje postanejo energijske enote obračunske enote za določanje prenesenih količin, za obračun prenosa in odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina ter za izražanje količin zemeljskega plina, ki jih morajo uporabniki sistema predhodno napovedati za prevzemna in predajna mesta svoje bilančne skupine.
(2) Od 1. 12. 2014 dalje postanejo energijske enote tudi obračunske enote za obračunavanje omrežnine za zakupljene prenosne zmogljivosti na vseh vstopnih in izstopnih točkah v prenosnem sistemu. Cene tarifnih postavk, ki so z aktom agencije o določitvi omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in s Pravili za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 23/11) določene v EUR/Sm3, EUR/Sm3/h ali EUR/Sm3/dan, se za namene obračunavanja omrežnine in izravnave odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina ob vsaki spremembi pretvorijo v EUR/kWh, EUR/kWh/h ali EUR/kWh/dan s pretvorbenim faktorjem iz 23. člena tega akta.
25. člen
(prenehanje uporabe dosedanjih splošnih aktov o dostopu do prenosnega sistema)
(1) Z dnem, ko je v skladu s tem aktom predviden začetek dražbe za ustrezne zmogljivosti na povezovalnih točkah, se v delih, ki se nanašajo na pogoje in način dodeljevanja teh zmogljivosti na povezovalnih točkah, prenehajo uporabljati naslednja določila splošnih aktov operaterja prenosnega sistema za izvrševanje javnih pooblastil:
– 6. in 7. člen Sistemskih obratovalnih navodil za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/05);
– 16. do 23. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 89/05) in
– 4. do 6. in 13. do 17. člen Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Uradni list RS, št. 68/12 in 80/13).
(2) S pričetkom prvega plinskega dne se preneha uporabljati določba štiriindvajsete alineje 3. člena Sistemskih obratovalnih navodil za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/05), ki določa časovni interval obračunskega dneva »D«, in se za obračunski dan »D« uporablja obračunski interval skladno z 20. členom tega akta.
(3) Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati 7. člen Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Uradni list RS, št. 68/12 in 80/13) in se vrstni red izvedbe prekinitev prekinljivih zmogljivosti izvaja po metodi časovnega žiga skladno s 24. členom Uredbe (EU) št. 984/2013.
26. člen
(izpad spletne dražbene platforme)
(1) V primeru izpada spletne rezervacijske platforme za dražbe letnih, četrtletnih ali mesečnih zmogljivosti, bo operater prenosnega sistema ustrezno obvestil vse uporabnike sistema in agencijo o nadomestnem terminu dodeljevanja prenosnih zmogljivosti za izpadlo dražbo.
(2) V primeru izpada spletne rezervacijske platforme za dražbe dnevnih zmogljivosti bo operater prenosnega sistema do 18:00 ure predhodnega dne zbiral zavezujoče ponudbe za zakup prenosnih zmogljivosti in razpoložljive zmogljivosti za posamezno dražbo razdelil po principu vrstnega reda prispelih ponudb na podlagi časovnega žiga. Uporabniki sistema, ki bi želeli prenosne zmogljivosti zakupiti, ustrezno izpolnjene ponudbe, v skladu s podatki iz tretjega odstavka 12. člena tega akta, elektronsko na sporočeni naslov posredujejo operaterju prenosnega sistema.
27. člen
(veljavnost pravil)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. EP/SKR-790-MS/JŠi
Ljubljana, dne 10. septembra 2014
EVA 2014-2430-0089
PLINOVODI d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc l.r.
 
Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti