Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014

Kazalo

2840. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji, stran 7613.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – Odl. US, 21/13, 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/04, 23/07, 123/08), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 2. izredni seji dne 4. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa način izvajanja:
– obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranj in prevoz komunalnih odpadkov),
– obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanj: javna služba obdelave komunalnih odpadkov),
– obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba odlaganja komunalnih odpadkov).
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok ureja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb iz prejšnjega člena tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo ter obseg storitev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev,
– pravice in obveznosti izvirnih povzročiteljev,
– vire financiranja javne službe, način oblikovanja in potrjevanja cen ter meril, obračun in plačevanje storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem odloka,
– kazenske določbe.
3. člen
(vsebina javne službe)
(1) S tem odlokom se podrobneje ureja način izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranja) in javni službi obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.
(2) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem navedenih javnih služb, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.
4. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočiti dostop do storitev javne službe,
2. varovanje in ohranjanje okolja,
3. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
4. zajemanje in ločeno zbiranje določenih vrst odpadkov na izvoru nastanka,
5. vračanje odpadkov v predelavo za ponovno uporabo (recikliranje),
6. izločanje nevarnih, bioloških in drugih odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi,
7. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču,
8. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”,
9. obveščati uporabnike.
5. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo kot odpadki v gospodinjstvu ali odpadki, ki so po naravi in sestavi njim podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti in so uvrščeni v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01.
2. Biološki odpadki so odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z anaerobnimi ali aerobnimi procesi; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora.
3. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu in nima negativnega vpliva na okolje.
4. Ločene frakcije komunalnih odpadkov so nenevarne in nevarne frakcije, ki so ločeno zbrane ali izločene pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ter kosovni odpadki in odpadki z vrtov in parkov.
5. Kosovni odpadki so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 07, ki so zaradi svoje narave, velikosti, oblike ali teže ne uvršajo niti med nenevarne ali nevarne frakcije niti niso primerni za prepuščanje med mešanimi komunalnimi odpadki.
6. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih, ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne službe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih.
7. OEEO oprema (odpadna električna in elektronska oprema) so odpadki, ki so za svoje pravilno delovanje odvisni od električnega toka ali elektromagnetnih polj in proizvodi, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu in merjenju toka in polj.
8. Posoda za odpadke je posoda, v katero povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema. Predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnologijo ravnanja z odpadki določene in so različnih prostornin in različnih karakteristik za različne namene. Lahko so individualne ali skupne.
9. OE odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu, ali kot po naravi nastanka in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek iz industrije in obrti. Odpadek, ki nastaja zunaj gospodinjstev, je po naravi nastanka podoben gospodinjskim odpadkom, če je povzročitelj odpadkov fizična oseba, odpadek pa nastaja zaradi opravljanja njene dejavnosti.
10. Namenske posode za odpadke so namenjene zbiranju različnih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s tehnologijo ločenega zbiranja odpadkov.
11. Namenska vreča za odpadke je vreča iz primernega materiala in z ustrezno oznako, ki jo izvajalec prodaja povzročiteljem za občasno zbiranje komunalnih odpadkov.
12. Odjemni prostor je prostor, s katerega izvajalec prazni namenske predpisane posode. Ta prostor je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dostopen v vseh letnih časih. Lokacije odjemnih prostorov določi izvajalec. Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov. Posode za odpadke morajo biti postavljene na odjemno mesto takoj, ko izvajalec za določeno območje organizira odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko objekt stopi v uporabo. Na določen termin odvoza mora biti posoda na odjemnem mestu do 6. ure zjutraj.
13. Zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska embalaža za zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke.
14. Prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski embalaži. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od odjemnega prostora do 8 m.
15. Zbiralnica posameznih frakcij komunalnih odpadkov je objekt ali prostor, namenjen za ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov.
16. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij.
17. Zbirni center komunalnih odpadkov je objekt, namenjen za zbiranje komunalnih odpadkov v okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
18. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov je obdelava pred odlaganjem na odlagališču, skladno s predpisom, ki ureja odlagališča.
19. Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo obdelave ali odstranitve.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonskih ali podzakonskih predpisih.
6. člen
(izvirni povzročitelj)
Izvirni povzročitelji in plačniki storitev javnih služb po tem odloku so:
– lastniki ali solastniki (v nadaljevanju: lastniki) stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v kateri ali v zvezi s katero nastajajo odpadki in se izvajajo storitve javnih služb po tem odloku;
– organizatorji kulturnih, športnih, družabnih in drugih javnih prireditev.
Kot plačnik storitev javnih služb nastopa Občina Šmartno pri Litiji v primeru odpadkov, povezanih z javnimi površinami in v primeru divjih odlagališč, če ni mogoče odkriti izvirnega povzročitelja.
Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko izvirni povzročitelj tudi posestnik objekta (npr. najemnik), pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalci javnih služb podpisati medsebojni dogovor, v katerem se uredi datum prevzema začetka izvajanja storitev javnih služb, odgovornosti za plačilo ter subsidiarna odgovornost lastnika v primeru morebitnega neplačila terjatev s strani uporabnika.
Izvirni povzročitelji storitev javnih služb iz prvega odstavka tega člena so fizične osebe v gospodinjstvu, fizične osebe kot samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pravne osebe in vse druge pravno-organizacijske oblike.
V primeru izvajanje javnih služb v gospodinjstvu kot izvirni povzročitelj nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu, ki podpiše tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so subsidiarno odgovorni na smiselno enak način, kot je določen v petem odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva ne podpišejo dogovora iz prejšnjega stavka, se kot uporabnik šteje kateri koli član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru iz prejšnjega stavka izstavlja račune kateremu koli članu gospodinjstva, ki nastopa kot plačnik. V primeru iz predprejšnjega in prejšnjega stavka so ostali člani gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplačane terjatve na način iz šestega odstavka tega člena.
Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko obveznosti izvirnih povzročiteljev storitev javnih služb prevzame eden od solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvajalce javnih služb o sklenjenem dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je prevzel obveznosti, mora z izvajalci podpisati poseben dogovor, v katerem se opredeli zbirno mesto (odjemno) mesto ter ostale pravice in obveznosti solastnika in izvajalca javne službe. Če solastnik, ki je prevzel obveznosti do izvajalcev javnih služb, zapadlega dolga po prvem opominu ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalcev javnih služb v smislu prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalci javnih služb začnejo izstavljati nove račune kateremu koli izmed solastnikov za celotno storitev.
V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske in poslovne stavbe), obveznosti izvirnih povzročiteljev storitev javnih služb lahko izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večlastniških stavb in tem odlokom.
Če izvirni povzročitelj (lastnik, prodajalec) objekt ali del objekta odda v najem ali proda, je dolžan poravnati vse zapadle obveznosti.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonskih ali podzakonskih predpisih.
7. člen
(subjekti javne službe)
Subjekti javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so:
– Občina Šmartno pri Litiji,
– izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
– izvajalec javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
– izvirni povzročitelji iz gospodinjstev in dejavnosti,
– prevzemniki ločeno zbranih frakcij komunalnih in drugih odpadkov.
8. člen
(izvajalec javne službe)
Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na področju Občine Šmartno pri Litiji je JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d. o. o., skladno z Odlokom o ustanovitvi JP Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d. o. o. (Uradni list RS, št. 139/06, 61/08).
9. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja naslednjo gospodarsko javno infrastrukturo:
– zemljišče in oprema zbirnega centra v Šmartnem pri Litiji.
(2) Zemljišče zbirnega centra je last fizične osebe, ki je Občini Šmartno pri Litiji za to podelila stavbno pravico, oprema pa last Občine Šmartno pri Litiji.
(3) Za izvajanje javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja infrastrukturo, ki jo ima v najemu po pogodbi o upravljanju z občinama, solastnicama infrastrukture.
(4) Občina Šmartno pri Litiji je solastnik infrastrukture iz prejšnjega odstavka v deležu, določenim v aktu o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d. o. o.
II. JAVNA SLUŽBA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
10. člen
(komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja)
(1) Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov na področju Občine Šmartno pri Litiji obsega zbiranje:
– odpadkov iz podskupine 15.01 (embalaža, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek), iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
– odpadkov iz podskupine 20 01 (ločeno zbrane frakcije, razen 15 01) iz klasifikacijskega seznama odpadkov od izvirnih povzročiteljev komunalnih odpadkov iz gospodinjstva in dejavnosti;
– odpadkov iz podskupine 20 02 (odpadki z vrtov in parkov, vključno z odpadki s pokopališč) iz klasifikacijskega seznama;
– odpadkov s klasifikacijskimi številkami 20 03 (drugi komunalni odpadki, razen 20 03 04 greznični mulji) iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji.
(3) Javna služba ni zbiranje odpadkov z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev iz dejavnosti, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gostinstva in odpadnih jedilnih olj od izvirnih povzročiteljev iz gostinstva.
11. člen
(obseg dejavnosti v okviru javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je izvajalec dolžan zagotoviti:
– zbiranje komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev,
– obratovanje zbirnega centra,
– oddaja ločenih frakcij komunalnih odpadkov pooblaščenim družbam,
– razstavljanje in razvrščanje kosovnih odpadkov,
– predhodno skladiščenje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
– pretovarjanje komunalnih odpadkov,
– prevoz mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo ali odlaganje.
12. člen
(ločeno zbiranje)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zagotavlja ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov:
a) na zbirnem centru v Šmartnem pri Litiji:
– nenevarne frakcije komunalnih odpadkov,
– nevarne frakcije komunalnih odpadkov,
– odpadna embalaža,
– kosovne odpadke,
– odpadna električna in elektronska oprema,
b) v zbiralnicah:
– odpadni papir in karton, vključno z odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno primarno in sekundarno plastično in kovinsko embalažo ter odpadno primarno in sekundarno embalažo iz sestavljenih materialov in
– odpadno primarno in sekundarno stekleno embalažo,
c) s premično zbiralnico za nevarne frakcije komunalnih odpadkov;
d) v ločenem zabojniku za mešane komunalne odpadke in embalažo pri izvirnem povzročitelju ali v skupnih posodah, ki so praviloma nameščene na zbiralnicah;
e) v ločenem vodotesnem zabojniku ali posodi za biološke odpadke;
f) pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva na njegovo pisno naročilo za kosovne odpadke.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja mora zbiralnice in zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
– izvirni povzročitelj nedvoumno ugotovi, katere frakcije komunalnih odpadkov lahko prepušča,
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na enostaven način in brez dodatnega rokovanja z njimi, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za človekovo zdravje,
– zaradi prepuščanja odpadkov ne prihaja do onesnaževanja kraja zbiralnice ter čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami in
– je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
13. člen
(prevzemanje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja prevzema mešane komunalne odpadke s pogostostjo enkrat na dva tedna do enkrat na štiri tedne.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pri izvirnem povzročitelju iz dejavnosti, s katerim ima sklenjeno pogodbo iz 10. člena tega odloka, prevzema mešane komunalne odpadke tudi pogosteje.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora v zbiralnici zabojnike prazniti v skladu z urnikom praznjenja, ki se določi v načrtu zbiranja odpadkov, v primeru polno naloženih zabojnikov pa tudi izven urnika.
(4) Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora izvajalec javne službe zbiranja zagotoviti najkasneje v 30 dneh od prejetega pisnega naročila izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva. Kolikor izvajalec zaradi slabih vremenskih razmer in nedostopnosti do uporabnika prevzema ne more zagotoviti v navedenem roku, je to dolžan storiti takoj, ko razmere to dopuščajo.
(5) Izvajalec javne službe zbiranja mora odpadke prevzemati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja ter ne prihaja do čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov ter je omogočeno nadaljnje ravnanje z njimi.
14. člen
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje)
Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza zbrane odpadke redno oddaja v nadaljnje ravnanje, in sicer:
– mešane komunalne odpadke izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
– druge komunalne odpadke v predelavo ali odstranjevanje pooblaščenim prevzemnikom.
15. člen
(zbiralnice)
(1) V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov se uredijo zbiralnice vsaj na vaskih 250 prebivalcev oziroma v vsakem naselju najmanj eno zbiralnico, ki mora biti opremljena za ločeno zbiranje:
– odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne primarne in sekundarne embalaže iz sestavljenih materialov in
– odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
(2) V večjih naseljih ali v večjih stanovanjskih soseskah je treba zagotoviti zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev.
(3) Zbiralnice ni treba opremiti za ločeno zbiranje tiste odpadne embalaže iz prvega odstavka tega člena, ki se v okviru javne službe zbiranja ločeno zbira in prevzema pri vseh izvirnih povzročiteljih iz gospodinjstva v ločenem zabojniku, posodi ali vreči na način, ki je za te izvirne povzročitelje najmanj enako dostopen kot način prepuščanja – zbiranja mešanih komunalnih odpadkov.
(4) Zbiralnica se lahko opremi tudi za ločeno zbiranje ostalih frakcij komunalnih odpadkov, če je tako določeno v načrtu zbiranja komunalnih odpadkov.
(5) Zbiralnica mora biti postavljena na utrjeni ali tlakovani površini.
(6) V zbiralnici je prepovedano prepuščanje katerihkoli drugih odpadkov, razen frakcij, za katere je namenjena.
16. člen
(obveščanje izvirnih povzročiteljev)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in spletnem naslovu, na katerem so dostopni podatki o njih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo v zbiralnicah in zbirnih centrih,
– času obratovanja zbirnih centrov,
– času in načinu prevzemanja nevarnih odpadkov v premični zbiralnici,
– načinu prevzemanja ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
– možnosti prepuščanja kosovnih odpadkov po predhodnem pisnem naročilu in
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja mora podatke iz prejšnjega odstavka objaviti tudi na svoji spletni strani.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje iz gospodinjstev najmanj enkrat letno na krajevno običajen način seznanjati o:
– ločenem zbiranju odpadkov, ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
– hranjenju nevarnih in nenevarnih frakcij pred njihovim prepuščanjem na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
– pravilnem prepuščanju odpadkov v zbiralnicah, da ne prihaja do čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
– načinu prepuščanja tistih frakcij, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način,
– obveznosti prepuščanja nenevarnih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi odpadki ali snovmi,
– prepovedih in globah za kršitelje.
17. člen
(načrt zbiranja odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora ravnanje s temi odpadki zagotavljati skladno z načrtom zbiranja komunalnih odpadkov, ki mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Načrt mora poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja odpadke, vsebovati še podatke o:
– občini in naseljih, v katerih kot izvajalec zagotavlja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– lokacijah in številu zbiralnic,
– kraju zbirnega centra in njegovi zmogljivosti,
– prevzemanju odpadkov v premični zbiralnici,
– pogostosti prevzemanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanju in čiščenju vozil za prevzemanje odpadkov, zabojnikov ali posod za zbiranje odpadkov,
– obveščanju izvirnih povzročiteljev,
– zbiralnih akcijah.
18. člen
(obseg dejavnosti v okviru javne službe obdelave in odlaganja)
(1) Obdelava komunalnih odpadkov je obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, skladno s predpisi.
(2) Odlaganje komunalnih odpadkov je odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov, skladno s predpisi.
III. KOMUNALNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTVA
19. člen
(obveznosti izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva)
(1) Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva je dolžan komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe po vrstah v namenskih posodah ali vrečah.
(2) Komunalni odpadki, odloženi poleg predpisanih posod v nenamenskih vrečah ali različnih embalažah, niso predmet odvoza.
(3) Večje količine mešanih komunalnih odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na dan odvoza.
(4) Izvirni povzročitelji lahko komunalne odpadke oddajo v zbirni center v Šmartnem pri Litiji.
(5) Izvirni povzročitelj je dolžan skrbeti za čistočo posod in odjemnega mesta za mešane komunalne odpadke, ter zagotoviti dostopnost za vozila za odvoz odpadkov v vseh letnih časih.
(6) Dotrajane in poškodovane posode za posamezne frakcije komunalnih odpadkov je izvajalec dolžan zamenjati, razen v primeru, ko poškodba nastane namerno s strani izvirnega povzročitelja.
(7) Namenske posode ali vreče je izvirni povzročitelj dolžan namesti na odjemno mesto na dan odvoza do 6. ure zjutraj.
(8) Izvirni povzročitelj je dolžan izvajalcu javne službe prijaviti nove okoliščine, ki vplivajo na obračun storitve javne službe, najkasneje v roku 15 dni po nastanku spremembe. Na zahtevo izvajalca javne službe je izvirni povzročitelj dolžan predložiti ustrezna dokazila.
(9) Prejeti račun za storitve ravnanja z odpadki je izvirni povzročitelj dolžan poravnati v predpisanem roku.
20. člen
(pravice izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva)
(1) Izvirni povzročitelj ima pravico do informacij o izvajanju storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvirni povzročitelj lahko 1 x letno odda nevarne frakcije komunalnih odpadkov v premični zbiralnici na zbirnih mestih, ki jih določi izvajalec javne službe.
(3) Enkrat letno ima izvirni povzročitelj pravico pri izvajalcu javne službe naročiti odvoz kosovnih odpadkov.
21. člen
(predpisana posoda za odpadke, predpisana vreča za odpadke)
(1) Tipizirane posode za odpadke so prostornine od 80 litrov in več in jo določi izvajalec.
(2) Posode so last izvirnih povzročiteljev. Prvo nabavo posode zagotovi izvajalec in stroške nabave zaračuna povzročitelju. Vzdrževanje, zamenjavo in popravilo dotrajanih posod, ki jih uporabljajo gospodinjstva, zagotavlja izvajalec.
(3) Za zbiranje posamezne vrste ločenih frakcij izvajalec lahko določi namensko vrečo.
22. člen
(določitev zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic)
(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk in večstanovanjskih stavb, kjer bodo nastajali komunalni odpadki, določijo lokacijo zbirnih mest posameznih frakcij komunalnih odpadkov, investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo.
(2) Na zbirnih mestih iz prejšnjega člena izvajalec javne službe zbiranja namesti ustrezne posode za ločeno zbiranje določenih vrst frakcij komunalnih odpadkov v skladu s predpisi.
(3) Posode za posamezne frakcije komunalne odpadke na zbirnih mestih iz prvega odstavka tega člena zagotovijo lastniki ali upravniki stavb.
(4) Število in prostornino potrebnih posod za posamezne frakcije komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe.
23. člen
(vzdrževanje odjemnih mest, posod in zbiralnic)
(1) Izvajalec javne službe skrbi za red in čistočo ter dostopnost zbiralnic za posamezne frakcije komunalnih odpadkov.
(2) Za vzdrževanje reda in čistoče ter zagotavljanje dostopnosti posod za posamezne frakcije komunalnih odpadkov iz 21. člena, skrbijo lastniki stavb ali objektov in uporabniki.
IV. KOMUNALNI ODPADKI IZ DEJAVNOSTI
24. člen
(obveznosti izvirnega povzročitelja iz dejavnosti)
(1) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti je dolžan izvajalcu javne službe oddati ali prepustiti mešane komunalne odpadke in druge frakcije komunalnih odpadkov, ki ne nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu in trgovini, ter opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti, pač pa jih ustvarijo zaposleni.
(2) Druge frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu in trgovini, ter opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti pa je izvirni povzročitelj dolžan oddajati ali prepustiti pooblaščenim izvajalcem, skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Komunalni odpadki, odloženi poleg predpisanih posod v nenamenskih vrečah ali različnih embalažah, niso predmet odvoza.
(4) Večje količine mešanih komunalnih odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na dan odvoza.
(5) Izvirni povzročitelj je dolžan skrbeti za čistočo posod in odjemnega mesta za mešane komunalne odpadke, ter dostopnost za vozila za odvoz odpadkov v vseh letnih časih.
(6) Dotrajane in poškodovane posode za mešane komunalne odpadke je izvirni povzročitelj dolžan zamenjati, razen v primeru, ko poškodba nastane s strani izvajalca javne službe.
(7) Namenske posode ali vreče je izvirni povzročitelj dolžan namesti na odjemno mesto na dan odvoza do 6. ure zjutraj.
(8) Izvirni povzročitelj je dolžan izvajalcu javne službe prijaviti nove okoliščine, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, najkasneje v roku 15 dni po nastanku, kar dokaže z ustreznim dokumentom.
(9) Prejeti račun za storitve ravnanja z odpadki je izvirni povzročitelj dolžan poravnati v predpisanem roku.
25. člen
(pogodbeni povzročitelji iz dejavnosti)
(1) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti, ki imajo posode za mešane komunalne odpadke prostornine 5 m3 ali več, so z izvajalcem javne službe dolžni skleniti ustrezno pogodbo, ki določa pogostost odvoza, ceno in druge obojestranske pravice in obveznosti.
(2) Predpisane posode za odpadke, v katere zbira odpadke pogodbeni povzročitelj, so praviloma njegova last in jih je dolžan ustrezno vzdrževati. Za najem ustreznih posod se lahko dogovori z izvajalcem.
26. člen
(gradbišče)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da so dolžni za potrebe delovanja gradbišča preskrbeti potrebne zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov po tem odloku, ter opravljeno storitev plačati.
27. člen
(pravice izvirnega povzročitelja iz dejavnosti)
Izvirni povzročitelji imajo pravico do informacij o izvajanju storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
28. člen
(javne prireditve)
(1) Organizator javne prireditve mora izvajalca javne službe zbiranja obvestiti najmanj 7 dni pred pričetkom prireditve.
(2) Organizator javne prireditve mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja namestiti posode ali vreče za mešane komunalne odpadke ter določene vrste ločenih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s predpisi.
(3) Vse stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, nosi organizator prireditve.
29. člen
(prepovedi)
(1) Na področju Občine Šmartno pri Litiji je prepovedano:
– odlagati komunalne odpadke v nasprotju z določili tega odloka,
– odlagati komunalne odpadke v naravo,
– med sabo mešati različne vrste komunalnih odpadkov, ki sodijo v različne zabojnike po tem odloku,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov,
– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov in iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– onesnažiti okolico zbiralnic, premične zbiralnice nevarnih odpadkov ali zbirnega centra,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.
(2) V zabojnike ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom, je na področju Občine Šmartno pri Litiji prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati:
– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka,
– ostale odpadke, ki ne sodijo med komunalne odpadke.
30. člen
(nedovoljena, divja odlagališča)
(1) Če so odpadki odloženi nezakonito izven odlagališč (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
(2) Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih odlagališč, ki ga vodi in sprotno ažurira pristojna medobčinska inšpekcijska služba.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
31. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira:
– iz cene storitev javne službe,
– iz občinskega proračuna in
– drugih virov.
32. člen
(cena storitev javnih služb)
(1) Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cene storitev javne službe potrjuje pristojni občinski organ.
(3) Cene morajo biti oblikovane tako, da vključujejo vse upravičene stroške izvajalca javne službe, stroške javne infrastrukture, predlog donosa in javne dajatve, v skladu z Uredbo o metodologiji. Upravičeni stroški in višina donosa se potrdijo z elaboratom o cenah v skladu z Uredbo o metodologiji. Cene storitev javnih služb iz tega člena se na računu izkazujejo v skladu z Uredbo o metodologiji. Na cene se obračuna davek na dodano vrednost v skladu s predpisi. Cene se objavijo na spletni strani izvajalca javne službe.
(4) Če potrjena cena ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov javne službe in določenega donosa, občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa, v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. 12. 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (Uradni list Evropske unije, L 7/3, z dne 11. 1. 2012). Subvencija se zagotavlja le za nepridobitne izvirne povzročitelje v skladu z Uredbo o metodologiji. Nepridobitni izvirni povzročitelji so gospodinjstva in pravne osebe, ki so ustanovljene za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in upravnih nalog.
VI. OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA, OBDELAVE IN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
33. člen
(obračun storitve)
(1) Izvirnemu povzročitelju se storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov obračuna v skladu z vsakokratno veljavno metodologijo.
(2) Potrebne podatke za obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki je dolžan povzročitelj posredovati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe lahko iz uradnih evidenc preveri verodostojnost teh podatkov.
(3) Če se podatki, ki jih uporabnik posreduje izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradnih evidenc, se pri obračunu storitev javnih služb upoštevajo podatki iz uradnih evidenc.
(4) Storitev javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov se uporabnikom obračuna po osnovah iz 1. točke tega člena.
34. člen
(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganje komunalnih odpadkov)
(1) Cena opravljanja storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se oblikuje na kg opravljene storitve kot določa veljavna metodologija oziroma skladno z veljavno metodologijo.
(2) Porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvirnemu povzročitelju se izvede na podlagi sodila, ki opredeljen v veljavni metodologiji. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na svojih spletnih straneh objavi preračun porazdelitve količin posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med izvirne povzročitelje.
(3) Preračun porazdelitve količin zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov se izvede najmanj enkrat letno glede na maso v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov. Preračun porazdelitve količin odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se izvede najmanj enkrat letno glede na maso v zadnjem obračunskem obdobju odloženih komunalnih odpadkov.
(4) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju Občine Šmartno pri Litiji in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 80 litrov odpadkov na mesec (ena oseba).
35. člen
(cena obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov)
Ceno iz četrte točke 32. člena se izračuna za enoto storitve enkrat letno tako, da se dejanski stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v preteklem obdobju porazdelijo med uporabnike glede na zaračunane količine v preteklem obdobju.
36. člen
(obveznosti uporabnikov javne službe)
Stroške zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov na področju Občine Šmartno pri Litiji.
VII. NADZOR
37. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni Medobčinski inšpektorat občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji in inšpekcijske službe pristojnega ministrstva.
(2) V primeru ugotovljene kršitve tega odloka, organ nadzora z odločbo odredi ukrepe za odpravo kršitev in uvede postopek za kaznovanje kršitelja.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(opredelitev prekrškov in glob)
(1) Globe za izvajalca javne službe:
(a) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju z določili 13. člena tega odloka, točko 1.,3., 4. in 5., in 14. členom, njegova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
(b) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju s 1. in 6. točko 15. člena, 16. členom, ter 1. točko 23. člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
(2) Globe za izvirne povzročitelje iz gospodinjstva:
(a) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, ki ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka.
(b) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, ki ravna v nasprotju z določili 19. člena, točk 1., 5., 6., 7. in 8.
(3) Globe za izvirne povzročitelje iz dejavnosti:
(a) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, 28. členom, točk 1. in 2., njegova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
(b) Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, 28. členom, točk 1. in 2., njegova odgovorna oseba pa z globo 100,00 EUR.
(c) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, in 28. členom, točk 1. in 2.
(d) Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
(e) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z globo 200,00 EUR.
(f) Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Občina Šmartno pri Litiji bo v roku dveh let od uveljavitve tega odloka izvajanje javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov uredila s podelitvijo koncesije v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah oziroma v skladu z veljavno zakonodajo, ki bo urejala podeljevanje koncesij za izvajanje javnih služb.
V prehodnem obdobju dveh let od uveljavitve tega odloka, je izvajalec javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za Občino Šmartno pri Litiji na podlagi neposredne pogodbe Komunala Trebnje d. o. o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje, na zbirnem centru in odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko s katerim upravlja Komunala Trebnje d. o. o. in za katerega je pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje, št. 35407-5/2012-21 z dne 14. 6. 2013.
40. člen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 27/09, 55/11).
41. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-5/2014-01
Šmartno pri Litiji, dne 4. septembra 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost