Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2014 z dne 19. 9. 2014

Kazalo

2820. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, stran 7571.

Na podlagi desetega odstavka 15. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 3/13 – ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 99/13) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev
1. člen
V Pravilniku o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 52/14) se v sedmem odstavku 3. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo »preračunani na letno raven.«.
2. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se preračunajo na letno raven.«.
V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »preračunani na letno raven.«.
3. člen
Za 4. členom se dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita:
»4.a člen
(posebni primeri upoštevanja dohodkov)
(1) Če je oseba v preteklem letu imela več vrst periodičnih dohodkov iz 8. točke 3. člena ZUPJS (v nadaljnjem besedilu: vrsta periodičnega dohodka), iz ugotovljenega dejanskega stanja pa je razvidno, da enega ali več vrst periodičnih dohodkov ne prejema več, se kot tekoči dohodki upoštevajo periodični dohodki, ki jih še prejema.
(2) Če oseba v preteklem koledarskem letu ni imela periodičnih dohodkov, ima pa jih v tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega dohodka upoštevajo njeni tekoči dohodki.
(3) Če je oseba, pri kateri se ugotovi sprememba prejemanja vrste periodičnega dohodka, v preteklem letu prejela še kakšen drug dohodek, se takšen drug dohodek upošteva na način iz 3. ali 4. člena tega pravilnika.
(4) Če je oseba v tekočem letu poleg ene vrste periodičnega dohodka začela prejemati še drugo vrsto periodičnega dohodka, se upoštevajo njeni tekoči periodični dohodki preračunani na letno raven.
(5) Če je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da oseba v tekočem letu dohodka iz naslova študentskega dela zaradi spremembe statusa ne more pridobiti, se ta dohodek ne upošteva.
(6) Če je oseba v preteklem letu določeno vrsto periodičnega dohodka prejemala le del leta in ga še vedno prejema, se kot njen dohodek upošteva njen tekoči dohodek.
(7) Če se tekoči dohodek začne prejemati sredi meseca, se kot višina tekočega dohodka upošteva višina dohodka za prvi celotni mesec.
(8) Kadar je oseba prenehala prejemati določen periodični dohodek in je začela prejemati drugo vrsto periodičnega dohodka, se kot nastanek spremembe upošteva pridobitev novega statusa, ki ima za posledico začetek prejemanje druge vrste periodičnega dohodka.
4.b člen
(preračun tekočega dohodka na letno raven)
Tekoči dohodek se na letno raven preračuna tako, da se tekoči mesečni dohodek pomnoži z 12 in preračuna na raven preteklega leta.«.
4. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na peti odstavek 3. člena tega pravilnika se po 31. marcu dobiček iz kapitala, dosežen z odsvojitvijo nepremičnine, iz predpreteklega leta ne upošteva.«.
5. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(upoštevanje obdavčljivih dohodkov od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo)
Dohodek od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo se všteva v dohodek osebe, znižan za davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.«.
6. člen
Postopki uveljavljanja pravic iz javnih sredstev začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika se dokončajo po dosedanjih predpisih.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-18/2014
Ljubljana, dne 10. septembra 2014
EVA 2014-2611-0045
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost