Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2590. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica, stran 6677.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za kanalizacijo v naselju Lešnica (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Sestavni deli programa opremljanja so:
– uvodni del (uvodno pojasnilo, podatki o izdelovalcu in naročniku, podlage za izdelavo programa opremljanja),
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– terminski plan,
– obračunska območja,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne infrastrukture,
– stroški obstoječe komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
– indeksiranje stroškov opremljanja,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmera komunalnega prispevka,
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.
Pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja pa se uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo, in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(Obračunsko območje)
Obračunsko območje kanalizacije obsega območje naselja Lešnica in je prikazano v grafični prilogi k programu opremljanja.
Obračunsko območje je eno samo in je enako tako za obstoječo kot tudi za novo komunalno opremo.
Na obračunskem območju je možno priključevanje na novozgrajeno komunalno kanalizacijo.
II. OBSTOJEČA IN NOVA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(Obstoječa in nova komunalna oprema)
Na obračunskem območju pred začetkom gradnje ni bilo kanalizacijskega omrežja.
Nova kanalizacija zajema kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod v naselju Lešnica ter gravitacijski kanal ob potoku Lešnica, ki bo v prihodnje omogočal priključitev komunalne kanalizacije iz naselij Črešnjice in Jelše pri Otočcu.
Nov tlačni vod kanalizacije se v naselju Otočec naveže na obstoječo gravitacijsko kanalizacijo.
Podrobnejši opis nove kanalizacije je podan v programu opremljanja, podrobnosti pa so navedene v projektu PID »Vodovod in kanalizacija v naselju Lešnica«, št. projekta PID-R3/214. Projekt je marca 2014 izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., in je na vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški nove komunalne kanalizacije znašajo 309.131,44 EUR po cenah 31. maj 2014.
Skupni stroški so znižani tudi za sredstva državnega proračuna – Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (23. člen ZFO-1) ter sredstva občinskega proračuna Mestne občine Novo mesto.
Delež obračunskih stroškov se določi v višini 18,75 % skupnih stroškov kanalizacije. Obračunski stroški za novo kanalizacijo tako znašajo 57.966,53 EUR.
7. člen
(Terminski plan)
Gradnja nove kanalizacije se je začela v avgustu 2013 in bo predvidoma zaključena do konca junija 2014.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP(ij)=(A(parcela) · Cp(ij )· Dp(ij)) + (K(dejavnost )· A(tlorisna )· Ct(ij )· Dt(ij))
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     znesek dela komunalnega     
        prispevka, ki pripada posamezni 
        vrsti komunalne opreme na    
        posameznem obračunskem območju; 
 
A(parcela)   površina parcele;        
 
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani 
        na m2 parcele na obračunskem
        območju za posamezno vrsto   
        komunalne opreme        
 
Dp =      delež parcele pri izračunu   
        komunalnega prispevka      
 
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani 
        na m2 neto tlorisne površine
        objekta na obračunskem območju 
        za posamezno vrsto komunalne  
        opreme             
 
A(tlorisna) = neto tlorisna površina     
 
Dt =      delež neto tlorisne površine  
        objekta pri izračunu      
        komunalnega prispevka      
 
K(dejavnost) = faktor dejavnosti        
 
i =      posamezna vrsta komunalne    
        opreme             
 
j =      posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek, ki bremeni investitorje objektov na obračunskem območju, je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za novo in za obstoječo komunalno opremo.
9. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so taki, kot so faktorji dejavnosti v veljavnem Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni možno pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se ta podatek pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Za objekte, za katere ni mogoče izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele in se tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)
(1) Preračunani obračunski stroški iz 6. člena odloka na enoto mere za novo kanalizacijo so:
+-------------+-------------+-------------+
|Komunalna  |   Cpij  |  Ctij   |
|oprema    |  (EUR/m2) | (EUR/m2)  |
+-------------+-------------+-------------+
|Kanalizacija |   3,67  |  5,84   |
+-------------+-------------+-------------+
Navedeni stroški veljajo na datum 31. maj 2014 in se indeksirajo glede na določila 11. člena odloka.
(2) Obračunske stroške na enoto mere za izračun komunalnega prispevka za obstoječo kanalizacijo se povzame iz Splošnega odloka MO NM. Uporabi se podatke za kanalizacijsko omrežje – K1 – delno opremljeno območje. Vedno se uporabi zadnjo veljavno verzijo programa opremljanja oziroma Splošnega odloka MO NM.
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.
11. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja z novim kanalizacijskim omrežjem na kvadratni meter parcele (Cp) in na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Ct) iz 10. člena odloka se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, in sicer od dneva uveljavitve odloka.
12. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja in vse priloge so na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
14. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35112-122/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti