Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

248. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 880.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11 in 64/12) se v drugem odstavku 4. člena, drugem odstavku 5. člena, prvem odstavku 30. člena in četrtem odstavku 53. člena besedna zveza »višji upravni delavec« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek in se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Gradivo mora predlagatelj predložiti jezikovno in nomotehnično urejeno. Lektorirani morajo biti predlogi predpisov in drugih splošnih aktov, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, predlogi programskih in strateških dokumentov vlade ter predlogi dokumentov, ki jih vlada pošlje Ustavnemu sodišču in Računskemu sodišču. Lekturo opravi Sektor za prevajanje generalnega sekretariata. Kadar gradivo pregleda Stalna koordinacijska skupina za redakcijo slovenskih besedil mednarodnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije, lektura iz prejšnjega stavka ni potrebna. Predlagatelj gradiva pošlje gradivo v lekturo, še preden ga pošlje službi vlade, pristojni za zakonodajo, in v vladni postopek obravnave. Pri tem predlagatelj upošteva čas, ki je glede na obsežnost in zahtevnost besedila potreben za pregled in lekturo vladnega gradiva.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– podatek o fizični ali pravni osebi, kadar je kot zunanji strokovnjak sodelovala pri pripravi dela ali celotnega gradiva, in s tem povezanih stroških, ki bremenijo javnofinančna sredstva,«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do osmi odstavek.
3. člen
V 8.d členu se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
4. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Celotno gradivo vlade z vsemi sestavnimi deli mora biti poslano v eni datoteki, z izjemo podatkov o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade, ki se pošljejo v ločeni datoteki. Izjemoma je mogoče gradivo vlade poslati tudi v več ločenih datotekah, če posameznih delov gradiva iz tehničnih razlogov ali zaradi stopnje tajnosti določenih delov gradiva ni mogoče združiti.«.
5. člen
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na rednih sejah vlade se obravnavajo zahtevnejša vladna gradiva, s katerimi se predlaga sprejem pomembnih odločitev in političnih ali ekonomskih usmeritev, s tem povezani predlogi odločitev Državnega zbora, neusklajena gradiva, gradiva, ki so bila na podlagi zahtev iz drugega odstavka 25. člena tega poslovnika umaknjena z dnevnega reda dopisne seje vlade, ter vsa druga gradiva, razen tistih, ki so bila dokončno obravnavana na pristojnem delovnem telesu ali sprejeta na dopisni seji vlade.«.
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedilo »štiri delovne dni« nadomesti z besedilom »dva delovna dneva«.
7. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sejo vlade vodi predsednik vlade, če je odsoten, pa podpredsednik vlade ali minister, ki ga določi predsednik vlade.«.
8. člen
V prvem odstavku 21. člena se beseda »informiranje« nadomesti z besedo »komuniciranje«.
V tretjem odstavku se beseda »pooblaščenec« v obeh sklonih nadomesti z besedama »državni sekretar« v ustreznem sklonu.
9. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedama »se izda« doda beseda »tudi«.
V drugem odstavku se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– predlog odločitve vlade, če delovno telo gradiva ni dokončno obravnavalo ali ga ni zavrnilo.«.
10. člen
V prvem odstavku 37. člena se pred besedo »minister« dodata besedi »podpredsednik ali«.
11. člen
V 41. členu se za besedo »dokumenti« vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo pa črta.
12. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(delovni program vlade)
V delovnem programu vlade, ki ga vlada sprejme do konca koledarskega leta, se navedejo predlogi zakonov, uredb in drugih splošnih pravnih aktov vlade in ministrstev. Podrobnejša navodila za pripravo programa določi generalni sekretar, ki je tudi odgovoren za pravočasni sprejem programa.
Vlada pošlje seznam zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Državnega zbora, ki so vključeni v delovni program vlade iz prejšnjega odstavka, v vednost Državnemu zboru.
Vlada trimesečno spremlja uresničevanje delovnega programa vlade iz prvega odstavka tega člena.«.
13. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(statistično poročilo o delu vlade)
Generalni sekretariat mesečno vodi statistično poročilo o delu vlade in ga objavi v informacijskem sistemu vlade.«.
14. člen
Prvi in drugi odstavek 45. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Kot svoje predstavnike pri obravnavi posameznega gradiva v Državnem zboru vlada določi pristojnega ministra in državnega sekretarja ali direktorja vladne službe. Pri delu delovnih teles Državnega zbora lahko poleg predstavnikov, navedenih v prejšnjem stavku, določi še generalnega direktorja direktorata v ministrstvu. Drugi javni uslužbenci in zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi obravnavanih gradiv, so lahko navzoči kot strokovna pomoč predstavnikom vlade.
Generalni sekretar za vsako sejo Državnega zbora predlaga ministra, da vlado predstavlja pri delu Državnega zbora (dežurni član vlade).«.
15. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnik vlade sme na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles ter na drugih predstavitvah izražati stališča do obravnavanega gradiva in sklepov samo v okviru načelnih stališč, ki jih je vlada sprejela pri določanju predloga zakona ali drugega predpisa, oziroma v okviru izrecnih pooblastil vlade.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Vlada lahko pooblasti generalnega sekretarja, da v njenem imenu vlaga uskladitvene amandmaje k predlogom aktov, ki jih sprejema Državni zbor.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gradiva Državnega zbora, ki nalagajo vladi določene naloge ali pripravo mnenj ali stališč, pošlje generalni sekretar pristojnim ministrstvom in vladnim službam ter jim določi rok za predložitev vladnega gradiva.«.
17. člen
V prvem odstavku 51. člena se beseda »informiranje« nadomesti z besedo »komuniciranje«.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 15. februarja 2014.
Št. 00701-2/2014
Ljubljana, dne 6. februarja 2014
EVA 2014-1511-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost