Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014

Kazalo

199. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 653.

Na podlagi 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF113) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 29. 1. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 6/12 – uradno prečiščeno besedilo, 14/12, 10/13 15/13 – popr.) se spremeni 6.a člen in se po novem glasi:
"Pred objavo letnega javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto se praviloma v februarju za novo šolsko leto opravijo prerazporeditve že vključenih otrok v vrtce na območju Mestne občine Kranj med vrtci oziroma njihovimi enotami na območju Mestne občine Kranj. Že vključen otrok se lahko prerazporedi v drug vrtec, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– želena enota vrtca je v šolskem okolišu otrokovega stalnega oziroma začasnega (velja za tujce) prebivališča. V primeru, da v šolskem okolišu otrokovega stalnega oziroma začasnega (velja za tujce) prebivališča ni ustrezne enote vrtca, velja enako, če starši prosijo za prerazporeditev že vključenega otroka v katerikoli šolski okoliš, kjer je ustrezna enota,
– v vrtcu, v katerega je vključen, ima poravnane vse finančne obveznosti,
– želeni vrtec ima prosto mesto v oddelku, ki ustreza otrokovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program.
Obvestilo o možnosti prerazporeditve že vključenega otroka v drug vrtec se objavi na oglasni deski posameznega vrtca skupaj z rokom za oddajo vloge.
V primeru, da vrtec prejme več vlog, kot je prostih mest, ima prednost pri sprejemu tisti otrok, ki z novim šolskim letom ne more biti več vključen v obstoječem vrtcu/enoti (ni oblikovanega oddelka ustreznega starostnega obdobja oziroma v oddelku ustreznega starostnega obdobja ni dovolj prostih mest). Nadalje se pri sprejemu upošteva starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, da je več otrok, rojenih na isti dan, se pri sprejemu uporabi dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh številk.
Vrtci morajo obravnavati vloge in sprejeti odločitve najkasneje v štirinajstih dneh po poteku roka za oddajo vloge za prerazporeditev otroka.
Vrtec, ki sprejme že vključenega otroka za naslednje šolsko leto, mora o tem obvestiti vrtec, v katerega je otrok trenutno vključen in starše otroka. Vrtec staršem sprejetih otrok hkrati z obvestilom pošlje v podpis pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka.
Otrok, ki je z novim šolskim letom prerazporejen v drug vrtec, ostane vključen v obstoječem vrtcu do zaključka tekočega šolskega leta. V primeru, da vrtec odkloni otroka, ki se želi vključiti v njihov vrtec, o tem obvesti starše in navede razloge za odklonitev."
2. člen
Spremeni se drugi stavek 8. člena in se po novem glasi:
"Mestna občina Kranj objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtce v Gorenjskem Glasu ali njegovih prilogah in na spletni strani Mestne občine Kranj."
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena in se po novem glasi:
"Vlagatelj na vlogi navede vrtec in v okviru tega vrtca do tri enote, v katere želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire), in v ta vrtec odda vlogo."
Med petim in šestim odstavkom 10. člena se doda naslednje besedilo:
"V primeru, da vlagatelj odda vlogo v vrtcu za enoto (vrtec prve izbire), ki ne razpisuje prostega mesta za ustrezno starostno obdobje, vrtec vlagatelja opozori, da naj odda vlogo v vrtcu za enoto (vrtec prve izbire), ki razpisuje prosto mesto ustreznega starostnega obdobja. V primeru, da vlagatelj kljub temu odda vlogo v vrtcu za enoto (vrtec prve izbire), ki ne razpisuje ustreznega starostnega obdobja, vrtec z odločbo vlogo zavrne. Zoper odločbo iz prejšnjega stavka, lahko vlagatelj vloži ugovor na svet vrtca."
4. člen
V 14. členu se spremeni drugi odstavek in se po novem glasi:
"V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela."
5. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom doda naslednje besedilo:
"Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok."
in v nadaljevanju se beseda "vsoto" nadomesti z besedo "vrednostjo".
6. člen
V 21. členu se v drugem in tretjem odstavku beseda "zavoda" nadomesti z besedo "vrtca" in
v tretjem odstavku se beseda "Zakon o vrtcih" nadomesti z besedo "ta zakon".
7. člen
V 23. členu se beseda "vsoto" nadomesti z besedo "vrednostjo".
8. člen
V 27. členu se spremeni tretji stavek in se po novem glasi:
"Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši oddati 14 dni pred želenim datumom izpisa."
9. člen
Spremeni se 27.a člen in se po novem glasi:
"V primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, veljavna pogodba med vrtcem in starši, po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, preneha veljati."
10. člen
Spremeni se prvi odstavek 28. člena in se po novem glasi:
"Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| Zap. |  |         Kriteriji          | Št. |
| št. |  |                       |točk |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
|   |  |Prebivališče (upošteva se ena izmed variant) |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 1. |a) |Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev    | 100 |
|   |b) |stalno prebivališče na območju Mestne občine |   |
|   |  |Kranj.                    | 100 |
|   |  |Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od    |   |
|   |  |staršev začasno prebivališče na območju    |   |
|   |  |Mestne občine Kranj, in je vsaj eden od    |   |
|   |  |staršev zavezanec za dohodnino v Republiki  |   |
|   |  |Sloveniji.                  |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 2. |  |Stalnost bivanja v Mestni občini Kranj    |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
|   |  |Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ima na | 20 |
|   |  |območju Mestne občine Kranj vsaj eden od   |   |
|   |  |staršev stalno prebivališče, tujec pa začasno |   |
|   |  |prebivališče, neprekinjeno najmanj eno leto  |   |
|   |  |pred oddajo vloge.              |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 3. |  |Otrok, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev  | 40 |
|   |  |stalno prebivališče na območju krajevne    |   |
|   |  |skupnosti Čirče oziroma Trstenik in starši  |   |
|   |  |otroka vpisujejo v enoto na tem območju, pri |   |
|   |  |čemer mora imeti vsaj eden od staršev eno   |   |
|   |  |leto pred oddajo vloge stalno prebivališče na |   |
|   |  |območju krajevne skupnosti Čirče oziroma   |   |
|   |  |Trstenik.                   |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 4. |  |Oba starša oziroma eden od staršev v primeru | 60 |
|   |  |enostarševske družine imata/ima na dan oddaje |   |
|   |  |vloge enega izmed naslednjih statusov:    |   |
|   |  |zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter |   |
|   |  |– pripravnik (na podlagi dokazila).      |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 5. |  |Invalidnost staršev oziroma otrok (na podlagi | 10 |
|   |  |dokazila).                  |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 6. |  |Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu   | 12 |
|   |  |uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu  |   |
|   |  |med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto   |   |
|   |  |mesto v vrtcu.                |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 7. |  |Vpis več otrok (upošteva se ena izmed     |   |
|   |  |variant)                   |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
|   |a) |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati    | 7 |
|   |  |vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali več   |   |
|   |  |otrok                     |   |
|   |  |ali                      |   |
|   |  |v razpisanem šolskem letu bo v vrtec v MO   |   |
|   |  |Kranj vključen otrok iz iste družine     |   |
|   |  |ali                      |   |
|   |  |v šolo, kamor starši vpisujejo otroka v    |   |
|   |  |vrtec, bo v razpisanem šolskem letu vključen |   |
|   |  |otrok iz iste družine.            |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
|   |b) |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati    | 12 |
|   |  |vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati    |   |
|   |  |rojenih otrok (dvojčki, trojčki).       |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
| 8. |  |Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen v | 100 |
|   |  |podjetju oziroma je to podjetje član     |   |
|   |  |podjetja, ki se nahaja na isti lokaciji kot  |   |
|   |  |podjetje, ki je del svojih prostorov uredil  |   |
|   |  |za izvajanje predšolske vzgoje, in starši   |   |
|   |  |otroka vpisujejo v to enoto vrtca.      |   |
+------+---+----------------------------------------------+-----+
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Spremembi 3. in 10. člena tega pravilnika se pričneta uporabljati pri vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2014/2015 in naprej.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-64/2013-52-(47/09)
Kranj, dne 29. januarja 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost