Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1800. Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 4714.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sestavi Ministrstva za finance so:
– Finančna uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna,
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Finančna uprava Republike Slovenije opravlja naloge na področju odmere in obračuna obveznih dajatev; carinjenja blaga; finančnega nadzora; finančne preiskave; nadzora nad prirejanjem iger na srečo; nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU; nadzora nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike; izvršbe; odločanja v upravnih in prekrškovnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava; izvajanja ukrepov zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike; hrambe, prodaje in uničenja zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega blaga ter nadzora nad uničenjem blaga; sodelovanja in izmenjave podatkov z organi EU, pristojnimi organi držav članic EU in pristojnimi organi drugih držav ter sodelovanja z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji z delovnega področja finančne uprave; sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov in sporazumov o načinu izmenjave podatkov s področja dela finančne uprave; zbiranja, preverjanja, analiziranja, hrambe statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami članicami EU in tretjimi državami ter posredovanja teh podatkov organu, pristojnemu za državno statistiko; obveščanja zavezancev o izvajanju predpisov; proučevanja in analiziranja delovanja sistema obveznih dajatev ter zagotavljanja obvladovanj tveganj; spremljanja izvajanja predpisov iz pristojnosti finančne uprave in učinkov posameznih rešitev z vnaprej določenimi merili; opravljanja računovodskih in finančnih nalog pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2014.
Št. 00717-17/2014
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EVA 2014-1711-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica