Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice, stran 4682.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14), 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14), so Občinski svet Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško ter Občine Sevnica sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 82/05 in 68/12) se spremeni besedilo 1. člena, tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Brežice (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) ter Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica (v nadaljnjem besedilu: soustanoviteljice) uskladijo delovanje javnega zavoda Posavski muzej Brežice (v nadaljnjem besedilu: muzej) z določbami veljavnega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, urejajo njegov status, razmerja med ustanoviteljico, soustanoviteljicami in muzejem ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja muzeja.
Ustanoviteljica je Občina Brežice, soustanoviteljice pa Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice in obveznosti ustanoviteljice in soustanoviteljic izvaja župan Občine Brežice razen tistih, za katere je v odloku drugače določeno.«.
2. člen
V prvem stavku 3. člena se črta besedilo »(Uradni list RS, št. 97/00)«.
Doda se nov stavek, ki se glasi: »Aktivnosti muzeja se izvajajo na območju občine ustanoviteljice in vseh občin soustanoviteljic.«.
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 4. člena, tako, da se glasi:
»Muzej lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice in soustanoviteljic.«.
4. člen
Spremeni se enajsta alineja drugega odstavka 9. člena, tako da se glasi:
»– opravlja druge naloge glede na potrebe ustanoviteljice, soustanoviteljic in drugih občin, katerih teritorij muzej s svojo dejavnostjo pokriva na podlagi posebnih dogovorov.«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se pred besedno zvezo »Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti« doda beseda »veljavno«. Črta se besedilo »(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)«.
6. člen
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 13. člena, tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa občinski svet občine ustanoviteljice v soglasju z ostalimi soustanoviteljicami. Imenovanje direktorja se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice (v nadaljevanju: Komisija).
Poleg javnega razpisa lahko župan Občine Brežice v imenu ustanoviteljice in soustanoviteljic muzeja povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Komisija pred izdajo predloga za imenovanje direktorja zaprosi za mnenje svet muzeja. Mnenje sveta muzeja ni omejeno zgolj na kandidata, ki ga komisija predlaga za imenovanje direktorja. Če svet muzeja ne odgovori v roku 30 dni, se šteje, da je dano pozitivno mnenje k imenovanju predlaganega kandidata.
Komisija po pridobitvi mnenja sveta zavoda pozove skupni organ, ki so ga ustanoviteljica in soustanoviteljica ustanovile za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem zavodu Posavski muzej Brežice (v nadaljevanju: skupni organ), da poda soglasje k predlaganem kandidatu za direktorja. Slednji je dolžan soglasje podati v roku 40 dni od dneva, ko prejme poziv k podaji soglasja. Kolikor soglasje skupnega organa ni dano predvidenem roku, se šteje, da je soglasje dano.«.
Spremenita se besedili četrtega in petega odstavka, ki postaneta sedmi in osmi odstavek, tako, da se glasita:
»Razpis za imenovanje direktorja se objavi na spletni strani Občine Brežice in v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
O izbiri kandidata za direktorja izda Komisija pisno obvestilo.«.
7. člen
Spremeni se četrta alineja 15. člena, tako, da se glasi:
»– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,«.
Doda se nova peta alineja, ki se glasi:
»– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju,«.
Spremeni se osma alineja, ki postane deveta alineja, tako, da se glasi:
»– poroča ustanoviteljici, soustanoviteljicam in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje muzeja,«.
8. člen
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 16. člena, tako, da se glasi:
»– pogodb, s katerimi se oddaja del objekta v najem za dlje časa trajajoče opravljanje drugih dejavnosti, za katere je potrebno soglasje lastnika objekta,«.
V drugem odstavku se besedna zveza »s Pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest« nadomesti z besedno zvezo »z aktom o organizaciji dela ter v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest.«.
9. člen
Doda se nova peta alineja prvega odstavka 17. člena, ki se glasi:
»porablja sredstva v nasprotju s potrjenim finančnim načrtom«
V peti alineji prvega odstavka, ki postane šesta alineja, se za besedo »ustanoviteljstvo« doda besedna zveza »oziroma soustanoviteljstvo«.
Spremeni se drugi odstavek, tako, da se glasi:
»Direktorja razrešuje ustanoviteljica po pridobitvi predhodnih soglasij soustanoviteljic. Soustanoviteljice za izdajo soglasja pooblastijo Skupni organ.«.
10. člen
Spremeni se besedilo 18. člena, tako, da se glasi:
»Vršilca dolžnosti direktorja imenuje skupni organ za obdobje največ 1 leta, in sicer:
– če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja,
– v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran,
– kolikor imenovanje direktorja ne bi bilo mogoče v roku, določenem v razpisu, pri čemer se vršilec dolžnosti direktorja imenuje za čas od dneva poteka mandata direktorju do dneva nastopa novega direktorja.«.
11. člen
Spremeni se prva alineja prvega odstavka 19. člena odloka, tako, da se glasi:
»– pet predstavnikov ustanoviteljice in soustanoviteljic,«.
Spremeni se drugi odstavek, tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanoviteljice in soustanoviteljic imenujejo izmed strokovnjakov s področja dela muzeja, financ in pravnih zadev občinski sveti ustanoviteljice in soustanoviteljic in sicer ustanoviteljica dva predstavnika, ostale soustanoviteljice pa vsaka po enega predstavnika.«.
Spremeni se četrti odstavek, tako, da se glasi:
»Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje na podlagi javnega poziva skupni organ na predlog društev s področja kulture oziroma dejavnosti muzeja, ki delujejo v občinah ustanoviteljice in občin soustanoviteljic.«.
V osmem odstavku se spremeni zadnji stavek, tako da se glasi:
»Direktor je dolžan obvestiti ustanoviteljico in soustanoviteljice o poteku mandatov članov sveta muzeja 90 dni pred potekom mandata članom, ki so jih imenovali ustanoviteljica, soustanoviteljice in skupni organ.«.
Spremeni se četrta alineja enajstega odstavka, tako, da se glasi:
»– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,«.
Spremeni se sedma alineja enajstega odstavka, tako, da se glasi:
»– mandat predstavnikov ustanoviteljice in soustanoviteljic oziroma posameznega predstavnika, lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskemu svetu ustanoviteljice ali kateremu od občinskih svetov občin soustanoviteljic oziroma s konstituiranjem novih občinskih svetov ali v drugih primerih, če tako odločijo občinski sveti oziroma posamezni občinski sveti.«.
12. člen
Spremeni se tretja alineja 20. člena, tako, da se glasi:
»– predlaga ustanoviteljici in soustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,«.
Spremeni se deveta alineja, tako, da se glasi:
»– spremlja in ocenjuje delovanje muzeja in politiko ustanoviteljice in soustanoviteljic,«.
Spremeni se enajsta alineja, tako, da se glasi:
»– daje druge pobude v zvezi z delovanjem muzeja,«.
13. člen
Spremeni se tretji stavek prvega odstavka 21. člena, tako, da se glasi: »Osnovna sredstva, potrebna za izvajanje javne službe, določene v 9. členu tega odloka, so solastnina ustanoviteljice in soustanoviteljic in sicer v deležih financiranja ustanoviteljice in soustanoviteljic, ki se določi z medsebojno pogodbo, določeno na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.«.
V drugem odstavku se črtata parcelni številki »1252/1 in 1253«.
14. člen
V prvem odstavku 22. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Ustanoviteljica lahko kadarkoli na lastno pobudo ali na pobudo vsake od soustanoviteljic izvede revizijo poslovanja muzeja.«.
V prvem in tretjem odstavku se beseda »ustanoviteljev« nadomesti z besedno zvezo »ustanoviteljice in soustanoviteljic«.
15. člen
Spremeni se prvi odstavek 23. člena, tako, da se glasi:
»Muzej samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu s predhodno potrjenim finančnim načrtom.«.
V šestem, osmem in desetem odstavku se beseda »ustanovitelji« nadomesti z besedno zvezo »ustanoviteljica in soustanoviteljice«.
V sedmem odstavku se besedna zveza »v skladu z Odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih« nadomesti z besedno zvezo »v skladu s predpisi, ki urejajo enotna izhodišča za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih.« Črta se besedilo »(Uradni list RS, št. 2/99)«.
16. člen
V 25. in 26. členu se beseda »ustanoviteljev« nadomesti z besedno zvezo »ustanoviteljice in soustanoviteljic«.
17. člen
Spremeni se VII. poglavje, tako, da se glasi:
»VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE IN SOUSTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE, SOUSTANOVITELJIC IN MUZEJA
27. člen
Ustanoviteljica in soustanoviteljice imajo do muzeja naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost programa dela zavoda s programi ustanoviteljice in soustanoviteljic,
– ustanoviteljica, kjer je sedež zavoda, zagotavlja prostorske pogoje za delo zavoda,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti,
– opravljajo druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Za obveznosti muzeja subsidiarno odgovarjajo skupaj ustanoviteljica in soustanoviteljice, vendar vsaka do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice in soustanoviteljic za delovanje muzeja.
Ustanoviteljica in soustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti muzeja iz naslova drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja za morebitne druge naročnike.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Pravice in obveznosti, ki jih ima skupni organ določene s tem odlokom, se začnejo izvrševati z dnem uveljavitve tega odloka.
Ne glede na prejšnji odstavek se v že začetem postopku imenovanja direktorja pridobi soglasje soustanoviteljic v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 82/05 in 68/12).
19. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v občini ustanoviteljici in vseh ostalih občinah soustanoviteljicah.
20. člen
Občina ustanoviteljica in vsaka od občin soustanoviteljic objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan od dneva objave občine ustanoviteljice ali občine soustanoviteljice, ki je zadnja objavila odlok.
Št. 007-0004/2014
Brežice, dne 8. maja 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 007-11/2011-O703
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 014-1/2011
Kostanjevica na Krki, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Št. 007-0004/2014
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost