Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1789. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice, stran 4680.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14), 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) so Občinski svet Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško ter Občine Sevnica sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavljajo Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica skupni organ (v nadaljevanju: organ) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem zavodu Posavski muzej Brežice (v nadaljevanju: javni zavod).
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa, njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela organa in način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev stroškov za delovanje organa med občinami.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljajo vsakokratni župani Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica, oziroma druga oseba po pooblastilu župana (v nadaljevanju: pooblaščenec).
4. člen
Sedež organa je na sedežu Občine Brežice.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Naloge skupnega organa so:
– izvršuje ustanoviteljske pravice v javnem zavodu v skladu s tem odlokom v imenu in za račun soustanoviteljic, ter v skladu z ustanovitvenim aktom,
– daje soglasja, kjer je to določeno z ustanovitvenim aktom,
– daje pobudo za sklic seje sveta javnega zavoda in
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom, ustanovitvenim aktom javnega zavoda in s tem odlokom.
6. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin soustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
Splošno
7. člen
(1) Po funkciji sestavljajo skupni organ vsakokratni župani Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica, oziroma njihovi pooblaščenci. Seje skupnega organa vodi župan Občine Brežice.
(2) Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Brežice,
– župan Občine Krško,
– župan Občine Kostanjevica na Krki,
– župan Občine Sevnica,
– svet muzeja,
– občinski svet vsaj ene od občin soustanoviteljic.
(3) Pobuda za sklic seje se posreduje na naslov župana Občine Brežice. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
(4) Župan, ki sklicuje in vodi seje, mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji odločitvi obvestiti druge župane in pobudnike. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge. Če se župan v osmih dneh od prejema pobude ne izjavi o sklicu seje, se šteje, da je pobudo za sklic seje zavrnil.
(5) Če župan, ki sklicuje in vodi seje, na pobudo za sklic seje skupnega organa ne skliče seje skupnega organa, lahko sejo skupnega organa skliče katerikoli drugi župan.
8. člen
(1) Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje osem dni pred sejo.
(2) Na sejo se lahko povabi pobudnika za sklic seje, člane sveta muzeja, direktorja javnega zavoda in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega dela organa smotrna.
(3) Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
(4) Osebe in organi, ki lahko dajo pobudo za sklic seje skupnega organa, lahko dajo tudi pobudo za razširitev dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa, in sicer najkasneje pet dni pred dnem seje tako, da jo naslovijo na sklicatelja seje. Skupaj s pobudo za razširitev dnevnega reda seje je treba posredovati tudi predloge dodatnih točk dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa in gradivo. Če sklicatelj seje skupnega organa kljub popolni in pravočasni pobudi za razširitev dnevnega reda na že sklicano sejo skupnega organa ne uvrsti dodatnih točk dnevnega reda, to lahko naredi katerikoli drug župan.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis vsem županom.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava Občine Brežice.
V. ODLOČANJE ORGANA
11. člen
(1) Organ lahko sprejema odločitve, če je na seji prisotna večina vseh članov.
(2) Organ sprejema odločitve z navadno večino opredeljenih glasov. V primeru, da je glasovanje izenačeno, velja tista odločitev, za katero je glasoval župan Občine Brežice, razen v primerih, ki se nanašajo na premoženje posamezne soustanoviteljice. V tem primeru velja odločitev župana ustanovitelja, na območju katerega je premoženje.
12. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA
13. člen
Vsaka občina krije svoje stroške v zvezi s sodelovanjem svojega predstavnika v organu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Konstitutivno sejo organa skliče župan Občine Brežice v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka. Ta odlok se objavi skupaj z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
15. člen
(1) Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 12/14) in Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 25/14).
(2) Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka se razveljavita Sklep Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki o sprejemu Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice, številka 014-2/2011, z dne 10. 4. 2012, ter Sklep občinskega sveta Občine Krško o sprejemu Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice, številka 007-11/2011, z dne 12. 4. 2012.
16. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah soustanoviteljicah.
17. člen
Vsaka od občin soustanoviteljic objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan od dneva objave občine soustanoviteljice, ki je zadnja objavila odlok.
Št. 007-0005/2014
Brežice, dne 8. maja 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 007-11/2011-O703
Krško, dne 26. maja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 014-2/2011
Kostanjevica na Krki, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Št. 007-0010/2012
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti