Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1779. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran, stran 4659.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2)
R A Z G L A Š A M S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 27. maja 2014.
Št. 013-2/2011-2014
Piran, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 24. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Piran
1. člen
V 6. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11) se besedo »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
V zadnjem odstavku 15. člena, se besedna zveza »dela plače« nadomesti z besedo »plačilo«.
3. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedna zveza »predstojnikom občinskih uradov« nadomesti z besedno zvezo: »vodjem uradov občinske uprave«.
4. člen
Tretji odstavek 23. člena se črta.
5. člen
V tretjem odstavku 27. člena se besedna zveza »predstojnikom uradov« nadomesti z besedno zvezo »vodjem uradov«.
6. člen
V 34. členu se besedna zveza »predstojniki organov občinske uprave« nadomesti z besedno zvezo »vodje uradov«.
7. člen
V 59. členu se beseda »magnetogram« nadomesti z besedno zvezo »zvočni zapis«.
8. člen
V drugem odstavku 91. člena se črta besedilo »V primeru, da vodi sejo podžupan ali član občinskega sveta (predsedujoči), podpisuje akte, sprejete na seji, predsedujoči.«.
9. člen
V prvem odstavku 100. člena se črta besedilo »Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne razlage določb splošnih aktov občine«.
10. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»115. člen
Če je bil statut, poslovnik občinskega sveta, odlok ali drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko predlagatelj predlaga občinskemu svetu sprejem uradnega prečiščenega besedila, ki ga pripravi statutarno-pravna komisija.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu občine in na uradni spletni strani občine.«
11. člen
Peti, šesti in sedmi odstavek 116. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»Svet mora do prenehanja mandata svojih članov pra­viloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.
Postopki sprejemanja aktov, ki so se začeli v prejšnjem mandatu sveta, se v novem mandatu ne nadaljujejo, razen:
– če sta v novem mandatu znova izvoljena župan ali član sveta, ki sta bila predlagatelja v prejšnjem mandatu,
– če predlagateljstvo v primeru, ko predlagatelj iz prejšnje­ga mandata ni znova izvoljen, prevzame novoizvoljeni župan ali član sveta.
Če nihče ne prevzame predlagateljstva v treh mesecih od dneva konstituiranja sveta, je postopek za sprejem akta ustavljen. Evidenco o nedokončanih postopkih sprejemanja aktov vodi občinska uprava.«
12. člen
V drugem odstavku 129. člena se besedna zveza »predstojnika organa občinske uprave« nadomesti z »vodjo urada občinske uprave«, besedno zvezo »delavca uprave« pa z besedilom: »javnega uslužbenca«.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/2011-2014
Piran, dne 27. maja 2014
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico2)
P R O M U L G O L E M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L R E G O L A M E N T O
del Consiglio comunale del Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 27 maggio 2014.
N. 013-2/2011-2014
Pirano, 11 giugno 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 36 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 100/08 Sentenza della C.C.: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Sentenza della C.C.: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Sentenza della C.C.: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – testo unico) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 24ª seduta ordinaria il giorno 27 maggio 2014 approva le seguenti
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I A L R E G O L A M E N T O
del Consiglio comunale del Comune di Pirano
Art. 1
All'art. 6 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 36/11), la parola "sigillo" è sostituita con la parola "timbro".
Art. 2
All'ultimo comma dell'art. 15, le parole "parte della retribuzione" sono sostituite con la parola "rimunerazione".
Art. 3
Al primo comma dell'art. 18 le parole "dirigenti degli uffici comunali" sono sostituite con le parole: "responsabili degli uffici dell'amministrazione comunale".
Art. 4
Il terzo comma dell'art. 23 è soppresso.
Art. 5
Al terzo comma dell'art. 27, le parole "dirigenti degli uffici comunali" sono sostituite con le parole: "responsabili degli uffici".
Art. 6
All'art. 34 le parole "dirigenti degli organi dell'amministrazione comunale" sono sostituite dalle parole "responsabili degli uffici."
Art. 7
All'art. 59, il termine "magnetogramma" è sostituito da "registrazione audio".
Art. 8
Al secondo comma dell'Art. 91 è soppresso il seguente testo: "Nel caso la seduta sia condotta dal vicesindaco o da un consigliere comunale (il presidente) è il presidente a firmare gli atti approvati in seno alla seduta.".
Art. 9
Al primo comma dell'art. 100, è soppresso il seguente testo "Sempre secondo questo procedimento il Consiglio comunale approva anche le interpretazioni autentiche alle disposizioni degli atti generali del Comune."
Art. 10
L'art. 115 è modificato come segue:
"Art. 115
Se lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, un decreto o un altro atto generale comunale per una serie di modifiche ed emendamenti sia stato sostanzialmente mutato o risulta poco chiaro nel merito, il richiedente può proporre al consiglio comunale l'adozione di un testo unico, la cui redazione è affidata alla commissione giuridico-legale.
Il testo unico viene approvato dal consiglio comunale senza discussione.
Il testo unico è pubblicato sul foglio ufficiale prescelto e sul sito ufficiale del Comune stesso."
Art. 11
I commi quinto, sesto e settimo dell'art. 116 sono modificati, come segue:
"Il Consiglio, entro il termine del mandato dei consiglieri, è in dovere di concludere tutti i procedimenti inerenti agli atti generali del Comune proposti.
L’iter dei procedimenti di adozione di atti, avviati nel corso della legislazione del consiglio uscente, non prosegue nel consiglio neoeletto, ad eccezione dei casi in cui
– siano stati rieletti sindaco o a consigliere comunale coloro che nella precedente legislatura erano firmatari di una determinata mozione,
– oppure, in caso di rielezione mancata degli stessi, qualora il sindaco neoeletto o un consigliere comunale neoeletto subentri in qualità di promotore della mozione in questione.
Se nessuno si fa carico di promotore di una determinata proposta entro tre mesi dalla data di costituzione del Consiglio, la procedura per l'adozione dell'atto è archiviata. L'evidenza di mozioni di adozione di atti a cui non è stato dato seguito è tenuta dall ''amministrazione comunale."
Art. 12
Al secondo comma dell'art. 129 le parole "dirigente di un organo dell'amministrazione comunale" sono sostituite da "responsabile di un ufficio dell'amministrazione comunale"; e le parole "dipendente dell'amministrazione comunale" sono sostituite con le parole "funzionario pubblico".
Art. 13
Le presenti modifiche ed integrazioni al regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 013-2/2011-2014
Pirano, 27 maggio 2014
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost