Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 4628.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – UPB2), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB1, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13 in 111/13) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 27. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
1. člen
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12 in 56/13), v prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »2. PARKIRIŠČA – II. CONA«, se v peti vrstici tabele za besedilom »mesečna dovolilnica samo za parkirišče Teharska cesta ali parkirišče Mestni park« doda besedilo: »ali Oblakova ulica 2«.
+-------------------------------------------------+-------------+
|mesečna dovolilnica samo za parkirišče Teharska |  25,00  |
|cesta ali parkirišče Mestni park ali Oblakova  |       |
|ulica 2                     |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
2. člen
(1) V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »6. PARKIRIŠČA ZA STANOVALCE STAREGA MESTNEGA JEDRA«, se v četrti vrstici tabele za besedilom »letna dovolilnica parkirišče Aškerčeva« doda besedilo: »Cankarjeva ulica – pasaža«.
+-------------------------------------------------+-------------+
|letna dovolilnica parkirišče Aškerčeva,     |  120,00  |
|Cankarjeva ulica – pasaža            |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
(2) V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »6. PARKIRIŠČA ZA STANOVALCE STAREGA MESTNEGA JEDRA«, se spremeni besedilo v šesti vrstici tabele tako, da odslej glasi: »letna dovolilnica parkirišče Ozka ulica, Zagata«.
+-------------------------------------------------+-------------+
|letna dovolilnica parkirišče Ozka ulica, Zagata |200,00    |
+-------------------------------------------------+-------------+
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-7/2011-6
Celje, dne 27. maja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.