Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1751. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec, stran 4603.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08) v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 32. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec
1. člen
Spremeni se 7. člen Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 67/08 in 111/08, v nadaljevanju: pravilnik) tako, da se po novem glasi:
»Tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru parc. št. 443/2, k.o. Bovec, v mestu Bovec, na območju ob kulturnem domu, na platoju ob cesti nasproti gostišča Martinov hram, tržni prostor pa je talno označen. Trgovanje na pomičnih stojnicah izven tržnega prostora ni dovoljeno, razen priložnostno v času prireditev ali ob pomanjkanju tržnih prostorov na tržnici, oboje ob pridobitvi posebnega dovoljenja Občine Bovec.
Tržni prostor je razdeljen na tri dele, in sicer na zunanji prostor za prodajo živil z nižjim in srednjim tveganjem, zunanji prostor za galanterijo in izdelke ročnih spretnosti in zaprt prostor oziroma kiosk za prodajo živil s srednjim in višjim tveganjem.
Potujoča prodaja se lahko vrši ob pridobljenem soglasju Občine Bovec, ob izpolnjevanju pogojev, ki jih to soglasje postavlja.«
2. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se po novem glasi:
»Tržnica razpolaga s tržnim prostorom in pomožnimi prostori:
– zaprt prodajni prostor zajema kiosk s prostorom za prodajo živil s srednjim in višjim tveganjem, prostorom za upravljavca/uporabnika ter pomožnim prostorom s sanitarijami in garderobo za prodajalce na tržnici,
– odprt prodajni prostor zajema stojnice, dva uvoza za ustrezno opremljena vozila podjetij, registriranih za potujočo prodajo, ob soglasju upravljalca pa je možna tudi uporaba dopolnilnih prodajnih miz in prodaja s tal (sadike, cvetje in podobno).
Sanitarije za obiskovalce trga so v neposredni bližini tržnice, in sicer so to javne sanitarije v poslovno-turističnem objektu Stergulčeva hiša, na naslovu Trg golobarskih žrtev 22-23.«
3. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se po novem glasi:
»Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše obdobje. Ostali so občasni prodajalci.
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljalcem in stalnim prodajalcem.
Rezervacije za stojnice za daljši čas od 30 dni lahko upravljavec odda tudi z natečajem, pri čemer se stalnim prodajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje polovica razpolagajočih stojnic, polovica pa jih mora biti na razpolago občasnim prodajalcem.
Kolikor Občina Bovec ugotovi, da ne obstaja interes za dnevni najem zaprtega dela tržnice, lahko razpiše javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnega prostora zaprtega dela tržnice za prodajo živil s srednjim in višjim tveganjem (primarno namenjenim prodaji avtohtonih mlečnih in mesnih izdelkov) za tekoče leto po izklicni ceni v skladu s Pravilnikom o oddaji nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem, pri čemer mora najemnik omogočiti vsem prodajalcem na tržnici uporabo sanitarij in garderobe ter kontrolne tehtnice. V tem primeru Občina Bovec sama ostane upravljavec in skrbi za pobiranje pristojbin v skladu s sprejetim sklepom, najemnik zaprtega dela tržnice pa ima z Občino Bovec ločeno najemno pogodbo. Prednost pri dodelitvi najema imajo ponudniki avtohtonih mlečnih in mesnih izdelkov, ob ponujeni izhodiščni najemnini ter ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev. Med njimi se izbere ponudnik s ponujeno najvišjo mesečno najemnino. Kolikor se noben tak ponudnik ne prijavi, se obravnava vloge drugih ponudnikov, pri čemer je merilo za izbor najvišja ponujena mesečna najemnina, ob izpolnjevanju vseh drugih razpisnih pogojev.
Kolikor Občina Bovec v tekočem letu odda zaprti del tržnice po uspešnem javnem zbiranju ponudb in upravljavec ostane sama, prevzame nase obveznosti, ki se nanašajo na upravljanje odprtega dela tržnice v skladu s tem pravilnikom, pri čemer za pobiranje pristojbin za odprti del tržnice lahko pooblasti najemnika zaprtega dela tržnice. Nase prevzame tudi skrb za red in čistočo na odprtem delu tržnice.
S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljalec določi prodajna mesta. V primeru, da do 9. ure ne zasedejo prodajnega mesta, tega lahko upravljalec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu.
Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prostor, kar se izkaže s potrdilom o plačani pristojbini. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.«
4. člen
Spremeni se 25. člen pravilnika tako, da se po novem glasi:
»Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa Občinski svet Občine Bovec na predlog upravljalca. Kolikor Občina Bovec ne izbere oziroma ne razpolaga z drugim upravljavcem, ostane upravljavec sama in tudi sama predlaga sklep o višini pristojbin.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2008
Bovec, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.