Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, stran 4602.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 74/06 in 89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11) ter 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) so Občinski svet Občine Bovec na 32. seji dne 5. 6. 2014, Občinski svet Občine Kobarid na 29. seji dne 28. 5. 2014, Občinski svet Občine Tolmin na 32. seji dne 24. 4. 2014 in Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 31. seji dne 6. 3. 2014 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10) se v 2. členu doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– zagotavljanja in izvajanja javnih služb.«.
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo.
(2) Svoje naloge opravlja medobčinska uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»(1) Medobčinska uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
– Medobčinska inšpekcija,
– Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb.
(2) Notranje organizacijske enote skupne uprave imajo sedež v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8.«.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»(1) Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb izvaja naslednje naloge:
– priprava predpisov in vodenje upravnih postopkov s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici, oziroma do njegove uveljavitve po Odloku o rabi in varovanju vstopno izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu ter strokovna pomoč pri njegovem izvajanju,
– druge naloge s področja zagotavljanja in izvajanja javnih služb v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Obseg in vrsta nalog, ki jih Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z odlokom iz prve alineje prvega odstavka tega člena.
(3) Stroški izvajanja nalog Oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb se krijejo iz posebne postavke proračuna Občine Bovec – Prihodki od prodaje blaga in storitev – Odlok o Soči – konto 7130 in se ne vključujejo v finančni načrt Medobčinske uprave iz 14. člena tega odloka.
(4) Odredbodajalec za sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena je direktor Medobčinske uprave.«.
5. člen
Besedilo prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se v prvem stavku prvega odstavka za besedama »materialna sredstva« postavi vejica in doda naslednje besedilo: »razen sredstev za delo Oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb,«.
Razmerja v istem odstavku pa se spremenijo tako, da znašajo:
»– Občina Bovec      25,72 %
– Občina Kobarid      26,03 %
– Občina Tolmin      25,09 %
– Občina Kanal ob Soči   23,16 %.«.
6. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župan sedežne občine objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu odloka na vseh štirih občinskih svetih.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.«.
7. člen
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župan sedežne občine objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu odloka na vseh štirih občinskih svetih.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od prvega dne v mesecu po mesecu, v katerem je začel veljati.
Št. 032-01/2010
Bovec, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.
Št. 007-05/2006
Kobarid, dne 28. maja 2014
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.
Št. 007-0005/2014
Tolmin, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
Št. 9000-0002/2014-9
Kanal ob Soči, dne 6. marca 2014
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.