Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2014 z dne 3. 1. 2014

Kazalo

17. Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača, stran 52.

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se določijo pristojnosti in naloge Krajevni skupnosti (v nadaljevanju: KS) Divača, Senožeče, Barka, Misliče in Vreme.
2. člen
KS na svojem območju izvaja naslednje pristojnosti in naloge:
1. KS Divača
1. Upravljanje s premoženjem KS.
2. Upravljanje in vzdrževanje premoženja, namenjenega potrebam krajevnega prebivalstva. (Priloga 1 – Seznam nepremičnin – objektov)
3. Urejanje javnih površin, ki niso vključene v program koncesije, v naseljih Divača, Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, Brežec pri Divači, Naklo, Škocjan, Matavun, Betanja, Dane pri Divači in Kačiče-Pared. (Priloga 2 – Seznam javnih površin)
4. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti po letnem planu svetov KS in v dogovoru z županom. (Priloga 3 – Seznam nekategoriziranih poti)
5. Urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Divača, Matavun, spominske plošče v Kačičah.
6. Organizacija vaških praznikov.
7. Skrb za ohranitev naravnih lepot, zgodovinskih zanimivosti in turističnih poti.
8. Spremljanje socialne problematike na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje.
2. KS Senožeče
1. Upravljanje s premoženjem KS.
2. Upravljanje in vzdrževanje premoženja, namenjenega potrebam krajevnega prebivalstva. (Priloga 1 – Seznam nepremičnin – objektov)
3. Urejanje javnih površin, ki niso vključene v program koncesije, v naseljih Otošče, Laže, Potoče, Dolenja vas, Gabrče in Senadole. (Priloga 2 – Seznam javnih površin)
4. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti po letnem planu svetov KS in v dogovoru z županom. (Priloga 3 – Seznam nekategoriziranih poti)
5. Urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Laže, Dolenja vas, Otošče in Senožeče.
6. Organizacija vaških praznikov.
7. Skrb za ohranitev naravnih lepot, zgodovinskih zanimivosti in turističnih poti.
8. Spremljanje socialne problematike na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje.
3. KS Vreme
1. Upravljanje s premoženjem KS.
2. Upravljanje in vzdrževanje premoženja, namenjenega potrebam krajevnega prebivalstva. (Priloga 1 – Seznam nepremičnin – objektov)
3. Urejanje javnih površin, ki niso vključene v program koncesije, v naseljih Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Dolnje Vreme, Vremski Britof, Famlje, Goriče pri Famljah, Škoflje, Zavrhek in Podgrad pri Vremah. (Priloga 2 – Seznam javnih površin)
4. Upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Podgradu.
5. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti po letnem planu svetov KS in v dogovoru z županom. (Priloga 3 – Seznam nekategoriziranih poti)
6. Urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Dolnje Vreme in Vremski Britof.
7. Organizacija vaških praznikov.
8. Skrb za ohranitev naravnih lepot, zgodovinskih zanimivosti in turističnih poti.
9. Spremljanje socialne problematike na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje.
4. KS Barka
1. Upravljanje s premoženjem KS.
2. Upravljanje in vzdrževanje premoženja, namenjenega potrebam krajevnega prebivalstva. (Priloga 1 – Seznam nepremičnin – objektov)
3. Urejanje javnih površin, ki niso vključene v program koncesije, v naselju Barka. (Priloga 2 – Seznam javnih površin)
4. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti po letnem planu svetov KS in v dogovoru z županom. (Priloga 3 – Seznam nekategoriziranih poti)
5. Urejanje in vzdrževanje spomenika v naselju Barka.
6. Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na Barki.
7. Organizacija vaških praznikov.
8. Skrb za ohranitev naravnih lepot, zgodovinskih zanimivosti in turističnih poti.
9. Spremljanje socialne problematike na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje.
5. KS Misliče
1. Upravljanje s premoženjem KS.
2. Upravljanje in vzdrževanje premoženja, namenjenega potrebam krajevnega prebivalstva. (Priloga 1 – Seznam nepremičnin – objektov)
3. Urejanje javnih površin, ki niso vključene v program koncesije, v naseljih Vareje, Vatovlje, Misliče, Kozjane. (Priloga 2 – Seznam javnih površin)
4. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti po letnem planu svetov KS in v dogovoru z županom. (Priloga 3 – Seznam nekategoriziranih poti)
5. Urejanje in vzdrževanje spomenikov v naseljih Vareje, Misliče in Kozjane.
6. Upravljanje in vzdrževanje pokopališča na Vatovljah.
7. Organizacija vaških praznikov.
8. Skrb za ohranitev naravnih lepot, zgodovinskih zanimivosti in turističnih poti.
9. Spremljanje socialne problematike na svojem območju in predlagajo ukrepe za njihovo reševanje.
3. člen
Sveti KS do konca oktobra tekočega leta za naslednja proračunska leta predložijo županu predlog plana dela KS s predlaganim prednostnim vrstnim redom investicij.
Krajevne skupnosti morajo pripraviti predlog finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.
4. člen
Občina Divača iz sredstev proračuna namenja sredstva za financiranje krajevnih skupnosti. Prihodki in odhodki ožjega dela občine morajo biti zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Občina Divača v vsakem proračunu zagotovi sredstva za izvajanje pristojnosti in nalog KS na podlagi letnih programov in planov dela, ki jih potrdi Občinski svet Občine Divača ob sprejemu proračuna.
5. člen
Višina sredstev za izvajanje pristojnosti in naloge KS se določi v minimalni višini 4 % dodeljene primerne porabe Občine Divača.
Dodeljena sredstva se krajevnim skupnostim razdeli po naslednjem ključu:
KS Divača    24,0 % sredstev dodeljenih po prvem odstavku
        tega člena,
KS Senožeče   31,0 % sredstev dodeljenih po prvem odstavku
        tega člena,
KS Vreme    18,0 % sredstev dodeljenih po prvem odstavku
        tega člena,
KS Barka    13,0 % sredstev dodeljenih po prvem odstavku
        tega člena,
KS Misliče   14,0 % sredstev dodeljenih po prvem odstavku
        tega člena.
V primeru, da posamezna krajevna skupnost opravlja večje število posamičnih nalog, se ji lahko dodelijo še dodatna sredstva, kjer se upošteva kriterij števila opravljenih nalog.
6. člen
Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb interesa občanov krajevne skupnosti lahko le-ta pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, kot so:
– s prostovoljnimi prispevki pravnih in fizičnih oseb,
– s plačili za storitve,
– s prihodki od premoženja ožjega dela občine, skladno z zakonom,
– s samoprispevki,
– z drugimi načini.
Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični, vendar pa lahko predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
7. člen
Sredstva iz proračuna se KS praviloma nakazujejo po dejanskih potrebah in porabi. O morebitni drugačni dinamiki nakazovanja sredstev odloča župan. Sredstva se lahko porabijo izključno namensko.
8. člen
Sredstva za izplačilo nagrad za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS so vključena v dodeljenih sredstvih KS v 4. členu tega odloka.
Izračun in način izplačila nagrade za opravljanje funkcije predsednika, podpredsednika in članov sveta KS se podrobno določi s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
Funkcija predsednika, podpredsednika in članov sveta je lahko častna (brezplačna), če se tako odloči svet KS na svoji ustanovni seji.
9. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev nadzoruje Nadzorni odbor Občine Divača. Zakonitost in primernost poslovanja pa opravlja občinska uprava Občine Divača.
Ob ugotovitvi nenamenske ali nesmotrne porabe proračunskih sredstev župan začasno do odločitve občinskega sveta zaustavi financiranje KS.
10. člen
V primeru neizvrševanja pristojnosti in nalog KS, lahko občinski svet s sklepom začasno odvzame pristojnosti nad izvajanjem določenih nalog KS.
11. člen
V primeru ko je potrebno nujno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti KS in KS to nalogo ne opravi, lahko župan Občine Divača s svojim sklepom začasno odvzame pristojnost KS in nalogo opravi občinska uprava.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradni list RS, št. 66/00, 72/05, 60/07 in 48/10).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2013-04
Divača, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

AAA Zlata odličnost