Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2014 z dne 30. 5. 2014

Kazalo

1522. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A), stran 4116.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2014.
Št. 003-02-5/2014-4
Ljubljana, dne 29. maja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015 (ZIPRS1415-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A in 25/14 – ZSDH-1) se v prvem odstavku 14. člena za 15. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. prihodki iz dajatev od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega začasnega in občasnega dela upokojencev, ki v skladu z drugim odstavkom 27.f člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZC-1) predstavljajo prihodek podračuna iz 4. točke 35. člena tega zakona.«.
2. člen
V prvem odstavku 24. člena se pred piko doda besedilo »ali če utemeljeno pričakuje, da bo sredstva za izvedbo projekta pridobil iz naslova presežnih pravic porabe iz 7. člena tega zakona«.
3. člen
Besedilo 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo posredni uporabniki proračuna ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt.
(2) Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države mora posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo kadrovskega načrta. Izhodišča morajo biti pripravljena tako, da se bo skupno število zaposlenih pri posrednih uporabnikih proračuna iz njegove pristojnosti, v obdobju januar 2014–januar 2015, znižalo za 1 %. V izračun skupnega števila zaposlenih se ne štejejo zaposleni, katerih plače se financirajo iz naslednjih sredstev, razen, če predstojnik neposrednega uporabnika proračuna v izhodiščih odloči, da se znižanje iz prejšnjega stavka nanaša tudi na te zaposlene:
1. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu;
2. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe;
3. sredstev prejetih donacij;
4. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
5. sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
6. sredstev iz sistema javnih del;
7. sredstev raziskovalnih projektov (mladi raziskovalci);
8. sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.
(3) Posredni uporabnik proračuna mora sprejeti kadrovski načrt v skladu z izhodišči iz prejšnjega odstavka in spremljati njegovo realizacijo v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada.
(4) Posredni uporabnik proračuna lahko zaposluje na podlagi soglasja pristojnega organa iz 186. člena ZUJF, če ima sprejet program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko posredni uporabnik proračuna v obsegu zagotovljenih sredstev na podlagi soglasja organa iz 186. člena ZUJF zaposluje javne uslužbence, ki se financirajo iz sredstev 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke drugega odstavka tega člena.
(6) Če soglasje za zaposlitev pristojnega organa iz 186. člena ZUJF ni zahtevano, lahko posredni uporabnik proračuna zaposluje tudi preden ima sprejet program dela in finančni načrt vključno s kadrovskim načrtom, če ima za ta namen zagotovljena sredstva.
(7) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo posredni uporabniki državnega proračuna in tisti posredni uporabniki občinskih proračunov, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračuna države, posredovati sprejete kadrovske načrte v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 60 dneh po prejemu izhodišč iz drugega odstavka tega člena.
(8) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo posredni uporabniki, ki se financirajo iz ZZZS, posredovati sprejete kadrovske načrte v soglasje pristojnemu ministrstvu, če je ustanovitelj posrednega uporabnika država, oziroma občinski upravi, če je ustanovitelj občina, najkasneje v 60 dneh po prejemu izhodišč iz drugega odstavka tega člena.
(9) Šteje se, da sta program dela in finančni načrt sprejeta, ko posredni uporabnik proračuna pridobi soglasje iz šestega oziroma sedmega odstavka 49. člena tega zakona in da je kadrovski načrt sprejet, ko posredni uporabnik pridobi soglasje iz sedmega oziroma osmega odstavka tega člena.
(10) Posredni uporabnik proračuna mora izvajati politiko zaposlovanja tako, da je število zaposlenih skladno s sprejetim kadrovskim načrtom posrednega uporabnika proračuna.
(11) Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.
(12) Vlada predpiše način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in način spremljanja njihovega izvajanja.«.
4. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
(prerazporeditev sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb v račun financiranja)
Ne glede na tretji odstavek 38. člena ZJF lahko ministrstvo, pristojno za finance, za namen servisiranja javnega dolga, samostojno prerazporedi pravice porabe iz računa finančnih terjatev in naložb v račun financiranja v višini manjkajočih pravic porabe za odplačilo glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.«.
5. člen
V 74. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo od 300 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba posrednega uporabnika proračuna države ali občine, če v nasprotju z enajstim odstavkom 51. člena tega zakona ne zagotovi ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Posrednim uporabnikom proračuna, ki imajo v skladu z veljavnimi predpisi pred uveljavitvijo tega zakona že sprejet kadrovski načrt za leto 2014, na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona v letu 2014 ni treba pripraviti sprememb kadrovskih načrtov.
(2) Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna mora odločitev iz drugega odstavka 51. člena zakona sprejeti v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(3) Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14) je treba uskladiti z določbami tega zakona v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/14-4/22
Ljubljana, dne 21. maja 2014
EPA 1965-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost