Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2014 z dne 26. 5. 2014

Kazalo

1517. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2013, stran 4099.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13) in 16. ter 93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 34. redni seji dne 16. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Grad za leto 2013, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV            |     v EUR|
|    |IN ODHODKOV               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 4.713.676,43|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 1.883.992,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 1.682.905,77|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     | 1.561.128,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   88.378,71|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago        |   33.399,06|
|    |in storitve               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  201.086,23|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   50.584,85|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |   2.995,22|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |   1.068,34|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga      |   22.917,02|
|    |in storitev               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  123.520,80|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     0,00|
|    |in neopredmetenih sredstev       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           | 2.829.684,43|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  740.807,70|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    | 2.088.876,73|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|       |
|    |unije                  |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 4.563.339,76|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             | 1.250.751,93|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  262.204,54|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev       |   38.912,37|
|    |za socialno varnost           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  897.722,88|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   51.455,12|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |    457,02|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  432.053,18|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |   4.081,06|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  236.166,76|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim       |   69.195,52|
|    |organizacijam in ustanovam       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  122.609,84|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.865.879,15|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.865.879,15|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   14.655,50|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi občinam   |   14.655,50|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |  150.336,67|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)   |       |
|    |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  201.791,79|
|    |(I.–7102) – (II.–403–404)        |       |
|    |(Skupaj prihodki brez prihodkov     |       |
|    |od obresti minus skupaj odhodki     |       |
|    |brez plačil obresti)          |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –|  201.186,89|
|    |(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči  |       |
|    |odhodki in tekoči transferi)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|     48,79|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|     48,79|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |     48,79|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|     48,79|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   93.750,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   93.750,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   93.750,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   56.635,46|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –93.750,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |  –150.336,67|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   2.572,82|
|    |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-697/2014-OS
Grad, dne 16. maja 2014
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost