Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2014 z dne 28. 4. 2014

Kazalo

1264. Odlok o priznanjih Občine Hrpelje - Kozina, stran 3596.

Na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 19. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Hrpelje - Kozina, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Občina Hrpelje - Kozina podeljuje priznanja zaslužnim občanom in drugim posameznikom, skupinam posameznikov in organizacijam za dosežke na področju gospodarstva, športa, znanosti in umetnosti, vzgoje in izobraževanja, kulture, ekologije, zdravstva, sociale, kmetijstva in gozdarstva, človekovih pravic, varnosti, zaščite in reševanja ter na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Hrpelje - Kozina ter blagostanje občanov.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
II. VRSTE PRIZNANJ
3. člen
Priznanja, ki jih Občina Hrpelje - Kozina podeljuje so:
– ČASTNI OBČAN Občine Hrpelje - Kozina,
– ZLATA PLAKETA Občine Hrpelje - Kozina,
– PRIZNANJE Občine Hrpelje - Kozina, ZAHVALA Občine Hrpelje - Kozina in POHVALA Občine Hrpelje - Kozina.
III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
4. člen
(Častni občan Občine Hrpelje - Kozina)
Najvišje častno priznanje Občine Hrpelje - Kozina je »ČAST­NI OBČAN«. Naziv se podeli posamezniku, občanu Občine Hrpelje - Kozina, drugemu državljanu Republike Slovenije ali državljanu tuje države, ki je s svojim dolgoletnim delovanjem in izjemnimi dosežki na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali na katerem drugem področju, tako prispeval k ugledu in napredku občine, da ima to za občino trajni pomen.
Življenje in delo Častnega občana je skladno z vrednotami miru, prijateljstva, sodelovanja, solidarnosti in človekovih pravic.
Naziv »Častni občan« se lahko podeli največ enemu posamezniku v mandatnem obdobju občinskega sveta.
Naziv Častnega občana podeli župan na slovesnosti ob prazniku Občine Hrpelje - Kozina.
Častni občan prejme ob podelitvi naziva listino o podelitvi naziva, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva Častni občan Občine Hrpelje - Kozina ter darilo trajne vrednosti.
5. člen
(Zlata plaketa)
ZLATA PLAKETA Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: Zlata plaketa) se lahko podeli občanom in posameznikom ter organizacijam za velike uspehe in pomembne dosežke, s katerimi se povečujeta ugled in razvojne možnosti občine na gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, izobraževalnem, naravovarstvenem, razvojnem, političnem ali športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjem razvoju občine in blagostanju občanov.
Zlata plaketa se lahko podeli za uspešno delovanje ali sodelovanje tudi drugim lokalnim, regionalnim ali državnim skupnostim in drugim organizacijam, ki imajo sedež izven Občine Hrpelje - Kozina.
O prejemniku priznanja Zlata plaketa odloča občinski svet na predlog župana. Plaketo podeljuje župan na slovesnosti ob prazniku Občine Hrpelje - Kozina ali ob drugi priložnosti. Prejemnik Zlate plakete prejme ob podelitvi listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno.
6. člen
(Priznanje, Zahvala in Pohvala Občine Hrpelje - Kozina)
PRIZNANJE Občine Hrpelje - Kozina, samostojno podeljuje župan tistim občanom, skupinam občanov in organizacijam, ki so s svojim delom in prizadevanji v daljšem časovnem obdobju prispevali k napredku občine in blagostanju občanov na posameznih področjih življenja in dela. Priznanje se lahko posamezniku ali organizaciji podeli tudi ob izjemnem posameznem dosežku na mednarodni ravni.
ZAHVALO Občine Hrpelje - Kozina, samostojno podeljuje župan tistim občanom, skupinam občanov in organizacijam, ki so s svojim delom in prizadevanji prispevali k napredku občine in blagostanju občanov na posameznih področjih življenja in dela.
POHVALO Občine Hrpelje - Kozina samostojno podeljuje župan tistim občanom, skupinam občanov in organizacijam, ki so se s svojim delom in prizadevanji posebej izkazali na posameznih področjih življenja in dela.
Priznanje je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno.
Zahvala je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bila zahvala podeljena.
Pohvala je posebna listina, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je pohvala podeljena.
IV. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
7. člen
Pobude in predlogi za podelitev naziva Častnega občana Občine Hrpelje - Kozina se zbirajo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev priznanj se objavi enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta, in sicer najkasneje šest mesecev pred dnevom občinskega praznika. Razpis in podelitev se ne izvedeta v prvem letu mandatnega obdobja.
Javni razpis za podelitev priznanja Častni občan Občine Hrpelje - Kozina mora vsebovati:
– določbe in kriterije za podelitev priznanja,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k predlogu,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi in pobude, ter na kateri naslov.
Pobude in predloge za podelitev naziva Častnega občana, lahko podajo župan, občani, skupine občanov, gospodarske družbe in organizacije z območja Občine Hrpelje - Kozina.
Politične stranke ne morejo biti predlagateljice.
8. člen
(Predlog za priznanje)
Predlog za podelitev naziv Častnega občana, mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
– splošne podatke o predlagatelju,
– predstavitvene podatke o kandidatu,
– vrsto priznanja, za katerega je kandidat predlagan,
– utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je predlagana podelitev naziva,
– dokumente ali gradivo, ki potrjujejo dejstva navedena v utemeljitvi,
– pisno privoljenje kandidata, zakonca ali bližnjega sorodnika.
9. člen
(Komisija za podelitev priznanj)
Prispele predloge obravnava Komisija za podelitev priznanj Občine Hrpelje - Kozina. Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih tri imenuje občinski svet, dva člana pa župan.
Komisija obravnava le predloge, ki so predloženi pravočasno. Komisija lahko od predlagatelja zahteva, da vlogo dopolni. Predloge obravnava komisija samostojno, k sodelovanju pri obravnavi posameznih predlogov lahko povabi tudi strokovnjake oziroma ustanove s posameznega področja.
Komisija oblikuje predlog za podelitev priznanja in ga skupaj z obrazložitvijo posreduje županu, le-ta pa Občinskemu svetu Občine Hrpelje - Kozina v potrditev.
O prejemniku naziva Častni občan in prejemniku Zlate plakete odloča občinski svet s sklepom.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
10. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina.
11. člen
Priznanja se skladno s tem odlokom vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– ime in priimek, naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– kratka obrazložitev,
– številka sklepa,
– prevzemnik priznanja,
– datum in kraj izročitve priznanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Sredstva za izvajanje odloka se zagotavljajo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina.
13. člen
Vsa podeljena priznanja je mogoče iz utemeljenih razlogov tudi odvzeti, po enakem postopku kot so bila podeljena, kolikor so bila podeljena v nasprotju s kriteriji za podelitev priznanj.
Priznanja se lahko odvzame tudi če prejemnik s svojimi ravnanji škoduje ugledu Občine Hrpelje - Kozina.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2013-10
Hrpelje, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost