Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1220. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 – rebalans, stran 3541.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 10/10 – UPB in 6/13) je Občinski svet Občine Logatec na 27. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 – rebalans
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV          |     v EUR|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Rebalans 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  21.591.079|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  12.675.674|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   9.378.032|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   7.582.422|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davek na premoženje         |   1.552.110|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    243.500|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   3.297.642|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    862.522|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    11.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |    17.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    42.350|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   2.364.770|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   1.750.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    100.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   1.650.000|
|   |in neopredmetenih dolg. sredstev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujih virov   |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   7.165.404|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.344.405|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   5.820.999|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  25.118.213|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   2.674.877|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    715.969|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    106.813|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   1.422.095|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    430.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI            |   5.505.457|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    296.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferji posameznikom       |   2.932.237|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    499.654|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.777.566|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  16.768.080|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  16.768.080|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERJI         |    169.800|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |430 Investicijski transferi       |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    111.650|
|   |osebam, ki niso PU            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    58.150|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)      |  –3.527.135|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |IZKAZ FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH  |       –|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       –|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       –|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       –|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega|       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       –|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   1.950.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   1.950.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   1.950.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       –|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –1.577.135|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |   1.950.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   3.527.135|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU        |       |
|   |konec leta 2013             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo stanje 2013 |   1.577.135|
+------+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del rebalansa sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanimi kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Logatec: http:www.logatec.si«.
2. člen
Spremeni se 8. člen Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014, in sicer tako, da se v drugem odstavku številka »30.000 EUR« nadomesti s številko »330.000 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2014.
Št. 410-30/2014-1
Logatec, dne 25. marca 2014
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost