Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1045. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice, stran 3036.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11), so Občinski svet Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško ter Občine Sevnica sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom ustanavljajo Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško in Občina Sevnica skupni organ (v nadaljevanju: organ) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem zavodu Posavski muzej Brežice (v nadaljevanju: javni zavod).
2. člen
S tem odlokom je določena sestava skupnega organa, njegov sedež, njegove naloge, organizacija dela organa in način sprejemanja odločitev, financiranje organa ter delitev stroškov za delovanje organa med občinami.
II. SESTAVA IN SEDEŽ ORGANA
3. člen
Skupni organ sestavljajo vsakokratni župani Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica, oziroma druga oseba po pooblastilu župana (v nadaljevanju: pooblaščenec).
4. člen
Sedež organa je na sedežu Občine Brežice.
III. NALOGE SKUPNEGA ORGANA
5. člen
Naloge skupnega organa so:
– izvršuje ustanoviteljske pravice v javnem zavodu v skladu s tem odlokom v imenu in za račun soustanoviteljic, ter v skladu z ustanovitvenim aktom,
– daje soglasja, kjer je to določeno z ustanovitvenim aktom,
– daje pobudo za sklic seje sveta javnega zavoda in
– odloča o drugih zadevah določenih z zakonom, ustanovitvenim aktom javnega zavoda in s tem odlokom.
6. člen
Organ opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin soustanoviteljic.
IV. ORGANIZACIJA DELA
a) Splošno
7. člen
Po funkciji sestavljajo skupni organ vsakokratni župani Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica, oziroma njihovi pooblaščenci. Seje skupnega organa vodi župan Občine Brežice.
Pobudo za sklic seje lahko dajo:
– župan Občine Brežice,
– župan Občine Krško,
– župan Občine Kostanjevica na Krki,
– župan Občine Sevnica,
– svet muzeja,
– občinski svet vsaj ene od občin soustanoviteljic.
Pobuda za sklic seje se posreduje na naslov župana Občine Brežice. Skupaj s pobudo za sklic seje morajo pobudniki za sklic seje podati tudi predlog dnevnega reda seje.
Župan, ki sklicuje in vodi seje, mora v osmih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o svoji odločitvi obvestiti druge župane in pobudnike. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge. Če se župan v osmih dneh od prejema pobude ne izjavi o sklicu seje, se šteje, da je pobudo za sklic seje zavrnil.
Če župan, ki sklicuje in vodi seje, na pobudo za sklic seje skupnega organa ne skliče seje skupnega organa, lahko sejo skupnega organa skliče katerikoli drugi župan.
8. člen
Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom mora biti poslano najkasneje osem dni pred sejo.
Na sejo se lahko povabi pobudnika za sklic seje, člane sveta muzeja, direktorja javnega zavoda in po potrebi druge osebe, katerih prisotnost je zaradi lažjega dela organa smotrna.
Skliče se lahko tudi korespondenčna seja.
Osebe in organi, ki lahko dajo pobudo za sklic seje skupnega organa, lahko dajo tudi pobudo za razširitev dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa, in sicer najkasneje pet dni pred dnem seje tako, da jo naslovijo na sklicatelja seje. Skupaj s pobudo za razširitev dnevnega reda seje je treba posredovati tudi predloge dodatnih točk dnevnega reda že sklicane seje skupnega organa in gradivo. Če sklicatelj seje skupnega organa kljub popolni in pravočasni pobudi za razširitev dnevnega reda na že sklicano sejo skupnega organa ne uvrsti dodatnih točk dnevnega reda, to lahko naredi katerikoli drug župan.
9. člen
O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati sklepe, ki jih sprejme skupni organ. Prepis zapisnika mora biti pripravljen v treh dneh po seji in se ga pošlje v podpis vsem županom.
10. člen
Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava Občine Brežice.
V. ODLOČANJE ORGANA
11. člen
Organ lahko sprejema odločitve, če je na seji prisotna večina vseh članov.
Organ sprejema odločitve z navadno večino opredeljenih glasov. V primeru, da je glasovanje izenačeno, velja tista odločitev, za katero je glasoval župan Občine Brežice, razen v primerih, ki se nanašajo na premoženje posamezne soustanoviteljice. V tem primeru velja odločitev župana ustanovitelja, na območju katerega je premoženje.
12. člen
Organ praviloma sprejema svoje odločitve v obliki sklepov.
VI. FINANCIRANJE DELOVANJA ORGANA
13. člen
Vsaka občina krije svoje stroške v zvezi s sodelovanjem svojega predstavnika v organu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Konstitutivno sejo organa skliče župan Občine Brežice v enem mesecu po uveljavitvi tega odloka. Ta odlok se objavi skupaj z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice.
15. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah soustanoviteljicah.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi vseh občin soustanoviteljic, uporabljati pa se začne 1. 4. 2012.
Št. 604-1/2011
Brežice, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
Št. 014-2/2011
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.
Št. 007-11/2011
Krško, dne 12. aprila 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
Št. 007-0010/2012
Sevnica, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti