Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2013 z dne 15. 3. 2013

Kazalo

841. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2011, stran 2960.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 20. redni seji dne 6. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šalovci za leto 2011, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Šalovci.
2. člen
-------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v evrih
-------------------------------------------------------------
   skupina/podskupina kontov          Realizacija
                             2011
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.716.881
70  DAVČNI PRIHODKI                1.279.784
   700 Davki na dohodek in dobiček        1.180.093
   703 Davki na premoženje             91.295
   704 Domači davki na blago in storitve       8.396
   706 Drugi davki                    –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                56.857
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    18.101
   711 Takse in pristojbine              498
   712 Denarne kazni                 2.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       –
   714 Drugi nedavčni prihodki           36.258
72  KAPITALSKI PRIHODKI               16.180
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    15.887
   721 Prihodki od prodaje zalog             –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
   premoženja                     292
73  PREJETE DONACIJE                   –
   730 Prejete donacije iz domačih virov         –
   731 Prejete donacije iz tujine            –
74  TRANSFERNI PRIHODKI               364.060
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            364.060
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.708.184
40  TEKOČI ODHODKI                 570.060
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      67.044
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     10.735
   402 Izdatki za blago in storitve        422.908
   403 Plačila domačih obresti           35.202
   409 Rezerve                   34.171
41  TEKOČI TRANSFERI                424.856
   410 Subvencije                  3.441
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                 218.833
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    81.072
   413 Drugi tekoči domači transferi        121.511
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              699.158
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     699.158
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             14.110
   430 Investicijski transferi              –
   431 Investicijski tranferi prav. in fizič.
   oseb., ki niso pror. uporabniki          6.368
   432 Investicijski transferi javnim zavodom    7.742
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.    8.696
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             –
   750 Prejeta vračila danih posojil           –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV     8.389
   440 Dana posojila                 8.389
   441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)           –8.389
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
   MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH
   POSOJIL (I.+IV.) – (II.+V.)             308
-------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
IX.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                 44.634
   550 Odplačila domačega dolga           44.634
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)          –44.634
XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   (III.+IV.+X.) =(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)   –44.634
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
   PRETEKLEGA LETA                 36.024
-------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2013
Šalovci, dne 6. marca 2013
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost