Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče, stran 2265.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06, 112/06 – Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ­ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4, 29/07 Odl. US: ­U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odločba US in 45/10), 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 15. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 83/10) se spremeni tretji člen in se glasi:
»Cilji javne službe po tem odloku so:
1. varovanje in ohranjanje okolja,
2. povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočati dostop do storitev javne službe,
3. dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
4. zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka,
5. urediti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov tudi za stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ali v počitniški hišici,
6. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
7. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov povzročitelj,
8. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
9. določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v pristojnosti izvajalca te službe,
10. določiti obvezna vlaganja v osveščanje občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.«
2. člen
Četrti člen se spremeni in se glasi:
»Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) je s strani občine izbran izvajalec te javne službe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ali zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo;
2. izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvirni povzročitelj) je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov in je lahko:
(a) izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
(b) izvirni povzročitelj iz javnega sektorja, in
(c) izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja;
3. odpadek je odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
4. nevaren odpadek je nevaren odpadek v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
5. nenevaren odpadek je vsak odpadek, ki ni uvrščen med nevarne odpadke;
6. komunalni odpadek je komunalni odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
7. mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, uvrščajo med odpadke s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
8. biološki odpadki so biorazgradljivi kuhinjski odpadki s klasifikacijsko številko 20 01 08 in zeleni vrtni odpad s klasifikacijsko številko 20 02 01 iz klasifikacijskega seznama;
9. gradbeni odpadki so gradbeni odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;
10. oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista;
11. prepuščanje odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista;
12. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je ločeno zbiranje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
13. priprava odpadkov za ponovno uporabo je priprava za ponovno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
14. obdelava odpadkov je obdelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
15. obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču (v nadaljevanju: obdelava mešanih komunalnih odpadkov) je njihova mehansko biološka obdelava, s katero se zagotovi:
(a) izločanje frakcij, primernih za recikliranje, in
(b) aerobno ali anaerobno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in predhodno ali naknadno izločanje gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo.
Izločanje ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov ne šteje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;
16. predelava odpadkov je predelava odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
17. odstranjevanje odpadkov je odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
18. ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije komunalnih odpadkov ter kosovni odpadki, ki se ločeno zbirajo na mestu njihovega nastanka in vsi odpadki, ki se razvrščajo v eno od nenevarnih ali nevarnih frakcij komunalnih odpadkov in so izločeni v okviru obdelave mešanih komunalnih odpadkov;
19. nenevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: nenevarne frakcije) so nenevarni odpadki iz tabele 1 iz priloge 1, ki je sestavni del tega odloka;
20. nevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: nevarne frakcije) so nevarni odpadki iz tabele 1 iz priloge 1 tega odloka. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni odpadki;
21. kosovni odpadki so odpadki iz tabele 1 iz priloge 1 tega odloka, s številko 20 03 07 iz klasifikacijskega seznama;
22. zbiralnica nenevarnih frakcij je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, namenjen za ločeno zbiranje nenevarnih frakcij, in se v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, uvršča med pomožne komunalne objekte;
23. premična zbiralnica nevarnih frakcij je urejena in opremljena pokrita zbiralnica ali zabojnik za ločeno zbiranje nevarnih frakcij ali tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij;
24. zbirni center je objekt gospodarske javne infrastrukture v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki je namenjen za prevzemanje, razvrščanje in predhodno skladiščenje odpadkov iz priloge 1 te uredbe ter njihovo oddajo v nadaljnje ravnanje. Kadar je to potrebno, je urejen tudi za pripravo mešanih komunalnih odpadkov za prevoz v center za ravnanje s komunalnimi odpadki;
25. javni sektor sestavljajo:
(a) državni organi in organi samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine),
(b) javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter
(c) druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna občine;
26. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je nameščena namenska posoda za zbiranje odpadkov, v katero povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;
27. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem koledarju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski posodi ali brez posode;
28. namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki in kompaktne posode, ki estetsko ustrezajo izgledu okolja (v nadaljevanju: posoda za zbiranje odpadkov);
29. namenska tipizirana vreča je namenska vreča izvajalca javne službe, ki je namenjena za zbiranje bodisi mešanih komunalnih odpadkov, bodisi ločenih frakcij.«
3. člen
V 10. členu se na koncu zadnjega odstavka doda besedilo »Občina potrdi letni program najkasneje 1 mesec po prejemu in ga posreduje izvajalcu.«
4. člen
V 13. členu se spremeni šesta alineja in se glasi:
»– posodo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru tako, da je pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva in javnega sektorja zagotovljeno najmanj ena črna posoda za mešane komunalne odpadke volumna 120 l ter namenske tipizirane vreče za mešano embalažo (kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov). Na vsaki posodi mora biti napis namena uporabe posode.«
5. člen
Spremeni se 22. člen in se glasi:
»Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpadkov, prejme od izvajalca, v skladu s potrebami in v dogovoru z njim potrebno posodo za ločeno zbiranje odpadkov in ustrezno število vreč za ločeno zbiranje embalaže (v skladu z letnim programom).«
6. člen
V 31. členu se spremeni drugi odstavek in se glasi:
»Pri izdelavi koledarja iz prejšnjega odstavka in letnega programa je treba upoštevati, da je prevzem odpadkov:
– Pravne osebe, podjetniki sklenejo z izvajalcem javne gospodarske službe pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov iz dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
– Za izvirne povzročitelje iz 2. točke 4. člena tega odloka: Minimalni volumen posamezne posode za namen iz šeste alineje 13. člena tega odloka na območju Občine Turnišče znaša 120 litrov in se odvaža največ 26-krat letno (vsakih 14 dni) mešane komunalne odpadke in največ 26-krat letno mešana embalaža po sistemu rumene vreče od vrat do vrat.
– Lastniki, ki bivajo v hišah občasno, in lastniki počitniških kapacitet morajo odlagati odpadke v namenske vreče, ki jih kupijo pri izvajalcu javne službe. Minimalno letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke znaša 6 kosov in namenskih vreč za ločeno zbiranje embalaže znaša 6 kosov.
– Na vlogo zavezanca, ki v gospodinjstvu živi sam ali v primeru, da v gospodinjstvu bivata le dve osebi in sta obe starejši od 70 let, lahko občinska uprava odobri odvoz mešanih komunalnih odpadkov z uporabo namenskih tipiziranih vreč za mešane komunalne odpadke. Minimalno letno število namenskih vreč za mešane komunalne odpadke znaša 6 kosov in 6 namenskih vreč za ločeno zbiranje embalaže, kar si je povzročitelj dolžan nabaviti pri izvajalcu na svoje stroške. Na poziv pristojnega inšpekcijskega organa je dolžan predložiti dokazila o nabavi.
– Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja morajo z izvajalcem javne gospodarske službe skleniti pogodbo o odvozu in odlaganju odpadkov iz dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvirni povzročitelji iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja se morejo obvezno vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, če razpolagajo s komunalnimi odpadki iz drugega odstavka 10. člena tega odloka.«
7. člen
35. člen se spremeni in se glasi:
»Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo ločene frakcije (papir, steklo, kovine, plastika, mešana embalaža kot je kovinska, plastična in iz sestavljenih materialov), morajo biti na posameznem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora zbiralnico nenevarnih frakcij opremiti najmanj za ločeno zbiranje:
1. odpadnega papirja in kartona, vključno z vso odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
2. vse odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov,
3. vse odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora prevzemati v zbiralnicah prepuščene nenevarne frakcije s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov.
Zbiralnice so občinska infrastruktura, katerih vzdrževanje in obratovanje financira izvajalec.
Redno in investicijsko vzdrževanje zbiralnic bremeni sredstva javne službe in se jih vključi v ceno storitve.«
8. člen
Besedilo prvega odstavka 37. člena se nadomesti z besedilom:
»Ločene frakcije in odpadna embalaža, ki nastajajo v stavbi, v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, se prepuščajo izvajalcu v posodi za zbiranje odpadkov, ali v tipiziranih namenskih vrečah ki jih zagotovi izvajalec.«
9. člen
Besedilo 51. člena se nadomesti z besedilom:
»Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja v zbirnem centru in najmanj enkrat letno v koledarskem letu na poziv izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva.
V primeru prevzema kosovnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gospodinjstva na poziv je največja prevzemna količina omejena na dva kubična metra za vsak prevzem.
Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora biti izveden najkasneje v 14 dneh od najave izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva, na način, da ni onemogočena oddaja v pripravo za ponovno uporabo. Če je tehnično izvedljivo, se lahko skupaj s kosovnimi odpadki prevzema tudi odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO) iz 1. razreda 1. in 2. zbirno predelovalne skupine ter 4. razreda 3. zbirno predelovalne skupine iz tabele 2 iz priloge 1 tega odloka.«
10. člen
V 54. členu se doda novi odstavek:
»Izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja, mora:
1. v prostorih, kjer deluje ali opravlja dejavnost, zagotoviti ločeno zbiranje vsaj za:
(a) biološke odpadke,
(b) odpadni papir in karton, ter
(c) odpadno embalažo,
in jih do prepustitve ali oddaje hraniti tako, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
2. prepuščati izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
(a) mešane komunalne odpadke,
(b) druge frakcije, če tako določajo predpisi s področja varstva okolja.«
11. člen
Spremeni se 68. člen in se glasi:
»Osnova za obračun storitev javne službe je količina odpadkov, ki jih uporabnik storitev javne službe prepusti izvajalcu in je določena s prostornino posode (120 l, 240 l). Mesečno se zaračunava znesek v višini dvanajstine letnega stroška izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov.«
12. člen
V 72. členu se v štiriintrideseti alineji besedilo »(10. in 75. člen)« nadomesti z besedilom »(10. in 76. člen)«
13. člen
V 73. členu se v osmi alineji besedilo »(54. člen«) nadomesti z besedilom »(55. člen)«, v deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti alineji besedilo »(55. člen)« z besedilom »(56. člen)«, v šestnajsti, sedemnajsti in osemnajsti alineji besedilo »(56. člen)« z besedilom »(57. člen)«, v dvaindvajseti, triindvajseti in štiriindvajseti alineji besedilo »(58. člen«) z besedilom »(59. člen)«, v šestindvajseti, sedemindvajseti in osemindvajseti alineji besedilo »(59. člen)« z besedilom »(60. člen)« in v devetindvajseti alineji besedilo »(66. člen)« z besedilom »(67. člen)«.
14. člen
V 75. členu se v prvi in drugi alineji besedilo »(60. člen)« nadomesti z besedilom »(61. člen)«.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117/12-12
Turnišče, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti