Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013

Kazalo

525. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 2244.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in naslednje spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 10. redni seji dne 4. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem Občinske uprave Občine Bled (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava samostojno opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine Bled, drugimi splošnimi akti in s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z objavljanjem splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili za javnost, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki urejajo to področje oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan, direktor občinske uprave ali po pooblastilu župana za stike z javnostjo pooblaščena oseba.
Občinska uprava oziroma njeni zaposleni morajo varovati tajnost osebnih in drugih podatkov, ki so varovani z zakonom ali drugimi predpisi.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Bled ustanovi enovit organ Občinska uprava Občine Bled, s sedežem Cesta svobode 13, Bled.
V okviru enovitega organa občinske uprave se lahko ustanovi režijski obrat kot nesamostojna notranja organizacijska enota za zagotavljanje lokalnih gospodarskih javnih služb.
Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
Režijski obrat ali organ skupne občinske uprave ustanovi občinski svet s sprejemom odloka, ki določa tudi organizacijo in delovna področja.
Pri županu lahko deluje tudi kabinet župana, ki smiselno izvaja določene naloge iz pristojnosti občinske uprave.
6. člen
Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
7. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstvo okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– požarne varnosti in varnosti občanov v primeru elementarnih nesreč.
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
8. člen
Na področju splošnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvaja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in njegovih delovnih teles, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter druge občinske organe;
– vodi kadrovske postopke;
– sprejema, odpravlja in arhivira pošto za potrebe občinskih organov;
– organizira pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam;
– gospodari z občinsko lastnino in tehnično opremo;
– koordinira odnose z javnostmi;
– sodeluje pri izvajanju nalog, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje občine ter civilno obrambo občine;
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje.
9. člen
Na področju normativno pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejmejo župan, občinski svet ali drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– pravno svetovanje za potrebe občinske uprave;
– priprava gradiva in pomoč pri organizaciji sej občinskega sveta, sodelovanje na sejah občinskega sveta in delovnih telesih ter skrb za realizacijo sklepov;
– strokovno pravna pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– sodelovanje pri postopkih pridobivanja in oddaje stavbnih zemljišč;
– izvedba prodaje občinskega premoženja, ki je s sprejetim proračunom vključena v načrt prodaje premoženja;
– skrb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja;
– zastopanje občine pred sodiščem in drugimi upravnimi organi;
– druge upravne in strokovne naloge, ki sodijo v to področje.
10. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
– vodi evidenco o upravnih stvareh;
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
– opravljajo druge naloge s področja upravnih zadev.
11. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle;
– upravlja finančno premoženje občine;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih aktov s področja javnih financ;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila;
– spremlja in nadzira porabo sredstev pri neposrednih proračunskih uporabnikih ter predlaga morebitne potrebne ukrepe;
– koordinira naloge s področja proračuna z ostalimi proračunskimi uporabniki;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave;
– izvaja strokovna opravila v zvezi s finančnim poslovanjem občine na področju gospodarjenja s stanovanji in poslovnimi prostori;
– sodeluje pri pripravi razvojnih programov in strategij občine;
– vodi centralne evidence premoženja občine;
– pripravlja obračun plač in ostalih osebnih prejemkov;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine in programske usmeritve kot podlago za razvoj posameznih dejavnosti;
– gospodari s stavbnimi zemljišči, stanovanji in poslovnimi prostori;
– načrtuje in izvaja stanovanjsko politiko občine ter ureja zadeve v zvezi z neprofitnimi stanovanji;
– načrtuje in vodi investicije na področju stanovanjske izgradnje;
– vodi postopke za oddajo neprofitnih stanovanj v najem;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini;
– pripravlja projekte in investicijske programe ter opravlja nadzor nad investicijami;
– sodeluje pri razvoju in sooblikovanju organiziranosti turizma v občini;
– sodeluje pri oblikovanju strategije razvoja turizma v občini;
– sodeluje s turističnimi društvi ter ponudniki gostinskih in turističnih storitev;
– nudi pomoč lokalnim društvom pri organizaciji občinskih prireditev;
– nudi pomoč pri povezovanju društev in izobraževalnih institucij za učinkovito delo na turističnih projektih;
– pripravlja kulturne, športne in druge prireditve v občini;
– opravlja naloge s področja varstva kulturne in naravne dediščine in upravlja z objekti, ki so bili razglašeni za javno infrastrukturo na področju kulture;
– opravlja druge naloge s tega področja.
13. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in programe na različnih področjih družbenih dejavnosti;
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na družbene dejavnosti;
– skrbi za realizacijo programov s področja družbenih dejavnosti;
– pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega varstva;
– materialna skrb za vzgojno varstvene ustanove in osnovno šolstvo;
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti in mrliško ogledne službe;
– zagotavlja sredstva za izvajanje osebne pomoči, pomoči družinam na domu, enkratnih denarnih pomoči in drugih pomoči občanom ter sredstva za varstvo občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih;
– zagotavlja izvajanje službe pomoči na domu;
– zagotavlja sredstva za financiranje družinskih pomočnikov;
– opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem občinskih štipendij za študente;
– pripravlja, nadzoruje, sodeluje ali vodi posamezne projekte v okviru svojega delovnega področja;
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predloge programov varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine, še posebej Blejskega jezera;
– pripravlja predloge sanacijskih programov za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge ter aktivnosti s področja varstva okolja in naravne dediščine, ki jih določajo predpisi s področja varstva okolja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje urejanja prostora;
– pripravlja predloge programskih izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja strokovne podlage in organizira sprejemanje prostorskega plana občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu;
– pripravlja in usklajuje strokovne podlage celovitega urejanja prostora občine za obravnavo in odločanje na občinskem svetu;
– izvaja naloge s področja prostorskega planiranja;
– vodi predpisane zbirke prostorskih podatkov (evidenca posegov v prostor) in analizira stanje posegov v prostor;
– skrbi za ustrezno načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
– analizira in predlaga prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
– skrbi za javno razsvetljavo;
– izvaja tehnični nadzor nad plakatiranjem na javnih mestih za plakatiranje mest za plakatiranje;
– pripravlja in izvaja predpise s svojega delovnega področja;
– planira in nadzoruje porabo proračunskih sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog s področja urejanja prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
16. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb;
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, če za to niso pooblaščeni izvajalci javnih služb;
– koordinira in izvaja nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
17. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
V času njegove odsotnosti ali zadržanosti župana nadomešča podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
18. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora imeti ustrezno izobrazbo ter z zakonom predpisane pogoje za odločanje v upravnih zadevah.
19. člen
Razvrstitev delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen javni uslužbenec, se določi s Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Bled, ki ga izda župan.
20. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti javni uslužbenec občinske uprave, v katerega delovno področje spada naloga v skladu s pravilnikom iz prejšnjega člena.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev občinske uprave, jo opravi javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave ali župan.
21. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano tematiko.
22. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Župan po sprejemu tega odloka izda Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Bled, ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Bled (Uradni list RS, št. 53/95, 13/98, 71/99).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-4/2012-9
Bled, dne 4. septembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina