Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013

Kazalo

3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48, stran 9807.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 26. redni seji dne 17. 10. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja LA-48
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 (Uradni list RS, št. 61/11).
S tem odlokom o spremembah in dopolnitvah se členi obstoječega odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja LA-48 nadomestijo oziroma spremenijo kot je navedeno.
2. člen
V celoti se spremenijo grafične priloge iz 2. člena odloka in se nadomestijo z novimi.
1. Načrt namenske rabe prostora
 
1.1. Izsek iz prostorskega reda občine             M 1:5000
 
1.2. Načrt namenske rabe prostora                M 1:2500
 
2. Kartografske podloge
 
2.1. Geodetski načrt                      M 1:1000
 
3. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
 
3.1. Ureditveno območje                     M 1:1000
 
3.2. Lega v širšem območju
 
3.3. Načrt parcelacije                      M 1:500
 
4. Načrt umestitve načrtovane ureditve
v prostor
 
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja     M 1:500
in zunanja ureditev z elementi
za zakoličenje objektov
 
4.2. Prometno tehnična situacija, idejna višinska        M 1:500
regulacija in načrt intervencijskih poti
 
4.3. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav           M 1:500
3. člen
Navedba iz 5. člena odloka: »Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja petih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo zunanjo, komunalno, energetsko in prometno ureditvijo ter se določijo pogoji glede ostalih posegov v prostor.« se nadomesti s stavkom »Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja osmih individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočo zunanjo, komunalno, energetsko in prometno ureditvijo ter se določijo pogoji glede ostalih posegov v prostor.«
4. člen
Navedba parcelnih številk iz 6. člena odloka (členitev ureditvenega območja): »1136/1, 1136/2, 1134/1, 1116, 1115/1, 1115/7, 1134/5, 1115/6, 1115/5, 1134/3, 1378/1 – del, 1115/1 in 1125/2, vse k.o. Latkova vas v Občini Prebold« se nadomesti z navedbo: »1136/1, 1136/9, 1136/10, 1136/5, 1136/6, 1136/7, 1136/8, 1134/5, 1134/3, 1115/5, 1115/6, 1125/2, 1115/9, 1115/8, 1115/1, 1378/1 – del, 1116, vse k.o. Latkova vas v Občini Prebold.«
5. člen
Navedba parcelnih številk iz 7. člena odloka, odstavek Meja: »Meja območja OPPN poteka po robu zemljišč s parc. št. 1136/1, 1136/3, 1136/4, 1136/5, 1136/6, 1136/7, 1134/5, 1134/3, 1115/5, 1115/1, 1125/2, 1116, 1136/8, 1136/3 do 1136/1, vse k.o. Latkova vas v Občini Prebold« se nadomesti s sledečimi številkami »1136/1, 1136/10, 1136/9, 1136/5, 1136/6, 1136/7, 1134/5, 1134/3, 1378/1 – del, 1125/2, 1115/1, 1116, 1136/8, vse k.o. Latkova vas v Občini Prebold.«
6. člen
15. člen odloka (lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stanovanjskih objektov) se dopolni tako, da se na koncu odloka doda besedilo; »odmik fiksne ograje od roba ceste naj bo najmanj 1,00 m.«
7. člen
20. člen odloka, ki se nanaša na elektroenergetsko omrežje:
»Z električno energijo se bo objekt oskrboval preko obstoječega nizkonapetostnega elektro omrežja. Odjemno in merilno mesto se locira ob uvozu na parcelo.
Strokovne podlage – idejni projekt elektro inštalacij in elektro opreme, ki ga je izdelalo projektivno podjetje LM Projekti v maju 2011 je sestavni del tega odloka.«
se spremeni, tako da se po novem glasi:
“Z električno energijo se bodo objekti oskrbovali preko predvidenega nizkonapetostnega elektro omrežja v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami – idejnim projektom elektro inštalacij in elektro opreme, št. projekta 2012/46, ki ga je izdelalo projektivno podjetje LM Projekti v juliju 2013 in je sestavni del tega odloka. Odjemno in merilno mesto se locira ob uvozu na parcelo.
8. člen
20. člen odloka se dopolni z naslednjim odstavkom:
Telekomunikacijsko omrežje
Za zazidalno območje je potrebno predvideti TK kanalizacijo PVC DN 110 in PEHD DN 50 ter jašek in stebriček na začetku gradbene cone, ki omogoča vgraditev prenosnega medija. Mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih po navodilih Telekoma Slovenije.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/6/2012
Prebold, dne 17. oktobra 2013
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.