Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013

Kazalo

3241. Navodilo za predstavnike Občine Šempeter - Vrtojba v organih upravljanja, stran 9682.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 31. redni seji dne 17. 10. 2013 sprejel
N A V O D I L O
za predstavnike Občine Šempeter - Vrtojba
v organih upravljanja
1. člen
(1) S tem navodilom se določa sodelovanje med predstavniki Občine Šempeter - Vrtojba, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba v organe upravljanja subjektov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: predstavniki ustanovitelja) in Občino Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(1) Predstavniki ustanovitelja sodelujejo neposredno z županom, razen če župan za to ne pooblasti drugega delavca iz občinske uprave (v nadaljevanju: kontaktna oseba občine).
(2) Župan predstavnike ustanovitelja, skupaj s sklepom o imenovanju in tem navodilom, pisno obvesti o tem, katera kontaktna oseba občine jim je določena in kdo jo nadomešča v primeru odsotnosti ter na kakšen način bo potekala njihova medsebojna komunikacija. Komunikacija praviloma poteka preko e-pošte, lahko pa tudi po telefonu ali osebno.
(3) Župan v roku 30 dni od pričetka veljavnosti tega navodila seznani tudi predstavnike ustanovitelja, ki so bili imenovani pred sprejetjem tega navodila, in jim določi kontaktno osebo občine in kdo jo nadomešča v primeru odsotnosti.
3. člen
(1) Predstavniki ustanovitelja v roku 15 dni po izdanem sklepu o imenovanju med seboj določijo osebo za sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) s kontaktno osebo občine in kdo jo nadomešča v primeru odsotnosti ter to sporočijo občini.
(2) Kolikor je v organ upravljanja subjektov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina (v nadaljnjem besedilu: svet), imenovan le en predstavnik ustanovitelja, je ta predstavnik.
(3) Kolikor predstavniki ustanovitelja, v roku iz prvega odstavka tega člena, predstavnika ne določijo, je predstavnik član občinskega sveta. Če je članov občinskega sveta več, ga določi občina.
4. člen
(1) Predstavnik mora ob obravnavi letnega poročila subjektov, katerega član sveta je, na Občinskem svetu Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) tudi sam podati kratko pisno poročilo o delu, ki mora vsebovati bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov občine.
(2) Predstavnik mora ob obravnavi letnega poročila subjektov, katerega član sveta je, na Občinskem svetu Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) tudi sam podati kratko pisno poročilo o delu, ki mora vsebovati bistvene odločitve pri uveljavljanju interesov občine.
5. člen
Predstavnik ustanovitelja, za subjekt, katerega član sveta je, pridobi mnenje občine v zadevah:
– statuta, akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter drugih splošnih aktov,
– programa dela, finančnega načrta ter poslovnega poročila,
– imenovanja ali razrešitve direktorja, sklenitve individualnih pogodb o zaposlitvi,
– imenovanja ali odpoklica predsednika sveta,
– suma nezakonitega ravnanja,
– v drugih primerih, pomembnih za finančno ali strokovno poslovanje, predvsem v primerih, ki lahko pripeljejo do zahteve po povečanju proračunskih sredstev (izguba, prekoračitev planiranih sredstev za investicijo, povečan odliv kadrov, ki lahko bistveno oslabi strokovnost dela in poslovanja).
6. člen
Predstavnik ustanovitelja je dolžan občino obvestiti o primerih daljše odsotnosti oziroma neudeležbe v svetu.
7. člen
(1) Kontaktna oseba občine v roku 5 dni po prejemu pisnega, izjemoma ustnega zaprosila predstavnika, zagotovi mnenje občine, pisno ali ustno.
(2) V primeru, da predstavnik ne dobi mnenja občine v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da občina k predlogu ali h gradivu nima pripomb oziroma posebnega stališča, ki naj bi ga predstavniki ustanovitelja na seji zastopali.
8. člen
V primeru odstopa ali razrešitve predstavnika ustanovitelja se uporablja določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13).
9. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-19/2013-9
Šempeter pri Gorici, dne 17. oktobra 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost