Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2013 z dne 18. 10. 2013

Kazalo

3128. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, stran 9348.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
1. člen
V Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09 in 87/11) se v prvem odstavku 25. člena pika na koncu četrte alinee nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– porabe elektrike za skupne električne naprave (delovanje raznih črpalk, kotlovnice, toplotnih postaj, ipd.).«.
2. člen
V 26. členu se pika na koncu devete alinee nadomesti z vejico in doda nova deseta alinea, ki se glasi:
»– razni fiksni stroški, ki nastajajo neodvisno od opravljenih storitev ter dobav (priključna moč, priključek na infrastrukturo, ipd.).«.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se v drugi alinei črta besedilo »in skupnih delov«.
4. člen
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »uporabnikov« doda besedilo »oziroma povečanja števila uporabnikov«.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-244/2012/7
Ljubljana, dne 24. septembra 2013
EVA 2012-2430-0121
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost