Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

150. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče, stran 498.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 30/11 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 11. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče
1. člen
Spremeni se 16. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče (Uradni list RS, št. 84/97, 126/08), ki se po novem glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev vseh organizacijskih enot.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave, občinskih organov ali občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša.
Predstavnike delavcev izvolijo izmed delavcev zavoda zaposleni v zavodu na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok, in sicer:
– izmed delavcev matične šole 3 člani,
– izmed delavcev podružnične šole 1 član,
– izmed delavcev obeh vrtcev 1 član.
Predstavnike delavcev izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in sicer svet staršev matične in podružnične šole po enega predstavnika, sveta staršev vrtcev pa skupaj enega predstavnika.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta, razen mandata predstavnikov staršev v svetu zavoda, ki je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012
Luče, dne 17. decembra 2012
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost