Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

145. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva, stran 486.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 471. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – pop. 55/11 – pop. in 56/12 – pop.), 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10), 28. člena Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11), 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 2/09, 66/10) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07), 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11), 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99 in 52/03), so Občinski svet Občine Lendava na 28. redni seji dne 21. 12. 2012, Občinski svet Občine Črenšovci na 2. izredni seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine Kobilje na 11. redni seji dne 19. 12. 2012, Občinski svet Občine Dobrovnik na 19. redni seji dne 12. 12. 2012, Občinski svet Občine Turnišče na 15. redni seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine Odranci na 14. redni seji dne 10. 12. 2012 in Občinski svet Občine Velika Polana na 10. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodne določbe)
Občina Lendava je z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva (Uradni list RS, št. 33/07, 65/07 in 80/07) ustanovila javno podjetje EKO – PARK d.o.o. Lendava / ÖKO – PARK Kft. Lendva z namenom, da podjetje izvaja gospodarske javne službe in nudi storitve iz svoje dejavnosti tudi na trgu.
Na podlagi Konzorcijske pogodbe za izvedbo in upravljanje vodovodnega sistema na območju UE Lendava, ki so jo dne 25. 3. 2008 podpisale občine iz območja UE Lendava, je EKO – PARK d.o.o. določen za skupnega upravljavca oskrbe s pitno vodo na območju Upravne enote Lendava.
2. člen
(namen odloka)
Namen odloka je, da v lastništvo podjetja EKO – PARK d.o.o. ob Občini Lendava vstopijo tudi druge občine iz območja UE Lendava ter se s tem vzpostavijo pogoji za neposredno sklepanje pogodb z ustanoviteljicami.
3. člen
Občine ustanoviteljice bodo ustanoviteljske pravice v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in tem odlokom izvrševale preko skupščine in nadzornega sveta podjetja. V primeru upravljanja gospodarskih javnih služb na celotnem območju UE Lendava pa tudi preko »sveta ustanoviteljic«. V primeru izvajanja gospodarskih javnih služb za več občin ustanoviteljic se za urejanje medsebojnih razmerij sklene posebna pogodba.
4. člen
Skladno s 3. členom tega odloka bodo občine ustanoviteljice sklenile pogodbo o upravljanju vodovodnega sistema »podsistem A«, ki bo podlaga podjetju EKO – PARK d.o.o. za izvajanje te gospodarske javne službe na območju vseh občin ustanoviteljic. S tem se izpolni pogoj za upravljanje vodovodnega sistema – podsistema A s strani enega upravljavca. Upravljavska pogodba se z vsako občino ustanoviteljico sklene ločeno.
5. člen
(ustanoviteljice)
Ustanoviteljice javnega podjetja (v nadaljevanju: ustanoviteljice) so:
– Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava
– Občina Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci
– Občina Kobilje, Kobilje 36, 9227 Kobilje
– Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
– Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
– Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci
– Občina Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo ustanoviteljice preko občinskih svetov, županov, na skupščini družbe in na nadzornem svetu javnega podjetja.
6. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas. Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo (razdružitvijo),
– na podlagi spremembe tega odloka.
7. člen
(ime in sedež)
Ime (firma) javnega podjetja je: EKO – PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje/ÖKO – PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat.
Skrajšano ime (skrajšana firma) je: EKO – PARK d.o.o Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva.
Sedež podjetja je Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava.
Pri poslovanju javnega podjetja se dvojezično ime (firma) uporablja le na dvojezičnih območjih ustanoviteljic.
8. člen
(pečat)
Javno podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino:
EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva.
Na enojezičnih območjih občin ustanoviteljic se uporablja pečat samo v slovenskem jeziku.
II. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
9. člen
(dejavnost)
Osnovna dejavnost podjetja je oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vzdrževanje cest in javnih površin ter zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
Podjetje poleg osnovne dejavnosti izvaja še naslednje dejavnosti:
– upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova objektov za odvajanje in prečiščevanje odpadnih voda,
– urejanje in vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic, pešpoti ter drugih javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov in izvajanje sejemskih prireditev,
– rušenje objektov in zemeljska dela,
– splošna in druga gradbena dela ter zaključna dela v gradbeništvu,
– vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva,
– steklarska dela,
– pleskarska dela,
– upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo,
– upravljanje in vzdrževanje mestne tržnice in izvajanje sejemskih prireditev,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov),
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– svetovalna dejavnost za projekte s področja varstva okolja, priprava in vodenje investicijskih projektov,
– plakatiranje,
– upravljanje in vzdrževanje objektov,
– upravljanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
– tehnično svetovanje.
10. člen
(registracija dejavnosti)
Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti.
A/01.160  Pridelovanje rastlin za vlakna
A/01.190  Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A/01.250  Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A/01.290  Gojenje drugih trajnih nasadov
A/01.300  Razmnoževanje rastlin
B/08.120  Pridobivanje gramoza, peska in gline
D/35.140  Trgovanje z električno energijo
D/35.220  Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D/35.300  Oskrba s paro in vročo vodo
E/36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/37.000  Ravnanje z odplakami
E/38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.120  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E/38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E/38.220  Ravnanje z nevarnimi odpadki
E/38.310  Demontaža odpadnih naprav
E/38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
      odpadkov
E/39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F/41.200  Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F/42.110  Gradnja cest
F/42.130  Gradnja mostov in predorov
F/42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      tekočine in pline
F/42.220  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
      elektriko in telekomunikacije
F/42.910  Gradnja vodnih objektov
F/42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F/43.110  Rušenje objektov
F/43.120  Zemeljska pripravljalna dela
F/43.130  Testno vrtanje in sondiranje
F/43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F/43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
      napeljav in naprav
F/43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah
F/43.310  Fasaderska in štukaterska dela
F/43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva
F/43.330  Oblaganje tal in sten
F/43.341  Steklarska dela
F/43.342  Pleskarska dela
F/43.390  Druga zaključna gradbena dela
F/43.910  Postavljanje ostrešij in krovska dela
F/43.990  Druga specializirana gradbena dela
G/46.180  Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
G/46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
G/46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G/46.900  Nespecializirana trgovina na debelo
G/47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
G/47.210  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
      s sadjem in zelenjavo
G/47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
H/49.410  Cestni tovorni promet
H/49.500  Cevovodni transport
H/52.100  Skladiščenje
I/56.300  Strežba pijač
L/68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
L/68.310  Posredništvo v prometu z nepremičninami
L/68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/69.103  Druge pravne dejavnosti
M/70.210  Dejavnost stikov z javnostjo
M/70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71.129  Druge inženirske dejavnosti in tehnično
      svetovanje
M/71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/72.190  Raziskovalna in razvojna tehnologija na drugih
      področjih naravoslovja in tehnologije
M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
M/73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoratorstvo
M/74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
N/77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N/77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
N/77.290  Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
N/77.310  Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in
      zakup
N/77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in
      zakup
N/77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
N/77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
N/81.100  Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210  Splošno čiščenje stavb
N/81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
N/81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje
N/81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
      okolice
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
N/82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
R/93.110  Obratovanje športnih objektov
S/96.030  Pogrebna dejavnost.

Registrirana  E/36.000  Zbiranje, prečiščevanje in
dejavnost v         distribucija vode
PRS:
        E/37.000  Ravnanje z odplakami
        E/38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih
              odpadkov
        E/39.000  Saniranje okolja in drugo
              ravnanje z odpadki
        N/81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih
              površin in okolice.
Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje njegove dejavnosti.
Javno podjetje izvaja svojo dejavnost predvidoma na območju občin ustanoviteljic, lahko pa tudi izven tega območja. Javno podjetje lahko opravlja tudi tržne dejavnosti, če ima proste kapacitete in je to povezano z dejavnostjo javne službe in pomeni boljše izkoriščanje dejavnosti.
III. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
11. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 543.430,36 EUR.
Vložki v osnovni kapital in poslovni deleži ustanoviteljic so določeni glede na razmerje osnovnega kapitala javnega podjetja in vrednost podjetja na dan 30. 9. 2012, kar znaša 536.010,00 EUR.
Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni deleži, izraženi v odstotkih, znašajo:
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
| Občina | Denarni | Stvarni | Skupaj |Poslovni|Vplačila, |
|     | vložek v | vložek v | vložek v |deleži v| ki se  |
|     |  osn.  |  osn.  |  osn.  |  %  |knjižijo v|
|     | kapital | kapital | kapital |    | presežek |
|     |     |     |     |    | kapitala |
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Lendava |316.723,00|126.930,88|443.653,88| 81,64 |87.882,17 |
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Črenšovci|     | 42.286,27|42.286,27 | 7,781 |29.277,42 |
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Kobilje |     | 5.910,47 | 5.910,47 | 1,088 | 4.092,18 |
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Dobrovnik| 5.908,90 |     | 5.908,90 | 1,087 | 4.091,10 |
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Turnišče |     | 33.853,04|33.853,04 | 6,229 |23.4380,57|
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Odranci | 5.908,90 |     | 5.908,90 | 1,087 | 4.091,10 |
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Velika  | 5.908,90 |     | 5.908,90 | 1,087 | 4.091,10 |
|Polana  |     |     |     |    |     |
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
|Skupaj  |334.449,70|208.980,67|543.430,36| 100,00 |156.936,64|
+---------+----------+----------+----------+--------+----------+
Stvarni vložek družbenikov v osnovni kapital podjetja predstavlja sorazmerni lastniški delež družbenika v poslovni zgradbi na naslovu Trg ljudske pravice 10, Lendava, parc. št. 4373/4 in 4373/5 k.o. Lendava.
12. člen
(razmerje solastništva)
Ustanovitelji javnega podjetja so imetniki poslovnih deležev v naslednji višini:
– Občina Lendava solastnica premoženja v idealnem
deležu                         81,64 %
– Občina Črenšovci solastnica premoženja v
idealnem deležu                    7,781 %
– Občina Kobilje solastnica premoženja v idealnem
deležu                         1,088 %
– Občina Dobrovnik solastnica premoženja v
idealnem deležu                    1,087 %
– Občina Turnišče solastnica premoženja v
idealnem deležu                    6,229 %
– Občina Odranci solastnica premoženja v idealnem
deležu                         1,087 %
– Občina Velika Polana solastnica premoženja v
idealnem deležu                    1,087 %.
13. člen
(odgovornost)
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
14. člen
(ustanovitev skupnega organa občin – Svet ustanoviteljic)
S tem odlokom se za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovi skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja.
Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljic). Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
Sedež Sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega podjetja.
Žig Sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh občin ustanoviteljic skupaj.
15. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)
V skladu z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi Svet ustanoviteljic sprejme poslovnik o delu. Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic ali njihovi pooblaščenci. Svetu predseduje posamezni župan eno leto po abecednem vrstnem redu občin. Vsak predstavnik ustanoviteljice ima pri glasovanju enak odstotek glasov kot ga ima njegova občina pri glasovanju v skupščini. Odločitve se sprejemajo z 90 % lastniško večino. Sklepi sprejeti s takšno večino so zavezujoči za vse občine ustanoviteljice.
Sklic sej in postopke delovanja Sveta ustanoviteljic ureja Poslovnik o delu Sveta ustanoviteljic.
16. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določa elemente skupnega upravljanja sistema Oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Pomurja – sistem A,
– sprejema upravljavski načrt in načrt investicijskih vlaganj za potrebe projekta Oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju Pomurja – sistem A,
– odloča o predlogu upravljavca glede oblikovanja cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in določa elemente skupne vodarine za celoten sistem vodovodnega omrežja, s katerim bo upravljalo javno podjetje EKO – PARK,
– usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic z izvajanjem javne službe oziroma služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– odloča o letnem planu in o poročilih za gospodarsko javno službo vodooskrbe,
– sprejema program skupne osveščenosti javnosti v zadevi izvajanja gospodarske javne službe oskrbe prebivalstva s pitno vodo,
– sprejema ukrepe za obvladovanje skupnih tveganj pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
17. člen
Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem gospodarske javne službe na podlagi zakona in tega akta sprejmejo organi občin, tako da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
V. ORGANI
18. člen
(organi javnega podjetja)
Organi javnega podjetja so:
– skupščina
– nadzorni svet
– direktor.
19. člen
(sestava skupščine)
Skupščino sestavlja sedem članov.
Vsaka ustanoviteljica je na skupščini zastopana preko pooblaščenca, ki se na seji skupščine izkaže s pooblastilom ustanoviteljice.
Predsednika skupščine določi Občina Lendava.
Predsednik skupščine zastopa družbo v razmerju do direktorja in organov javnega podjetja, kolikor ni za posamezen primer določeno drugače.
20. člen
(razdelitev glasov v skupščini)
Člani skupščine imajo število glasov določeno v razmerju z obsegom poslovnega deleža ustanoviteljice, ki ga je imenovala, oziroma na vsakih dopolnjenih 50,00 EUR osnovnega kapitala en glas. Tako ima član:
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|  Član skupščine iz  | Osnovni vložek v|  Število glasov  |
|    občine     |    EUR    |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Lendava        |  443.653,88  |    8.873    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Črenšovci       |  42.286,27  |     845    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Kobilje        |   5.910,47  |     118    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Dobrovnik       |   5.908,90  |     118    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Turnišče        |  33.853,04  |     677    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Odranci        |   5.908,90  |     118    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Velika Polana     |   5.908,90  |     118    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|SKUPAJ         |  543.430,36  |    10.867    |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
21. člen
(sklic skupščine)
Sejo skupščine sklicuje direktor družbe na lastno pobudo ali na pobudo župana katerekoli ustanoviteljice.
Vabilo za sejo skupščine mora ustanoviteljicam biti posredovano najkasneje 7 dni pred sejo.
Sklic sej in postopke delovanja skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine.
22. člen
(pristojnosti skupščine)
Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– odloča o sprejetju letnega poročila, zaključnega računa in uporabi bilančnega dobička,
– odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– odloča o vračanju naknadnih vplačil,
– odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali ustanoviteljem v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju javnega podjetja,
– odloča o zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– daje soglasje k imenovanju direktorja javnega podjetja,
– odloča o poslovnem načrtu in razvojnih programih ter poslovni politiki javnega podjetja, o programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja, kar mora biti sprejeto z 90 % večino lastniških deležev ustanoviteljic,
– sprejema operativne letne plane in poročila za posamezno gospodarsko javno službo, kar mora biti sprejeto z 90 % večino lastniških deležev ustanoviteljic,
– z 90 % večino sprejema statut javnega podjetja in poslovnik o delu skupščine,
– odloča o uvedbi in prenehanju izrednih razmer pri dobavi dobrin po tem odloku,
– odloča o imenovanju revizorja,
– odloča o prometu nepremičnin, če o tem ni odločeno v programu javnega podjetja,
– odloča o investicijskih delih, ki po vrednosti presegajo 10.000,00 EUR,
– odloča v primeru odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, ki presega 10.000,00 EUR,
– odloča o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nadzornih in drugih organov družbe ter imenuje in razrešuje člane teh organov in komisij,
– v primeru izkazane potrebe občinskim svetom ustanoviteljic poda predlog po zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– potrjuje upravljavski načrt skupnega vodovodnega sistema,
– odloča o maksimalnem donosu na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva,
– imenuje in razrešuje predstavnike javnega podjetja v kapitalsko povezanih družbah,
– daje mnenje k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v delu izvajanja gospodarskih javnih služb,
– daje soglasje k imenovanju direktorja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis, kolektivna pogodba, družbena pogodba ali odlok.
Skupščina lahko daje mnenja k predlogom aktov, ki jih v zvezi z javnim podjetjem oziroma opravljanjem gospodarske javne službe, za katero je to podjetje pooblaščeno, sprejemajo občinski sveti ustanoviteljic.
Skupščina o svojem delu in ugotovitvah obvešča ustanoviteljice.
23. člen
(imenovanje nadzornega sveta)
Nadzorni svet šteje 3 člane, ki jih imenuje skupščina. 2 člana se imenujeta na predlog Občinskega sveta Občine Lendava, 1 član pa se imenuje na predlog Sveta ustanoviteljic.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 4 let. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana nadzornega sveta.
24. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja, njeno blagajno, zaloge blaga ter druge stvari,
– odloča o predlogih ukrepov za povečanje in zmanjšanje kapitala in predlaga ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju in zmanjšanju kapitala,
– daje mnenje k predlogu ustanoviteljic za spremembo tega odloka,
– daje navodila, predloge in smernice za delo direktorja javnega podjetja, kadar ugotovi, da je za vodenje podjetja to potrebno,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička,
– sprejme programe za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– spremlja izvajanje operativnih letnih planov za posamezno gospodarsko javno službo,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– nadzira izvajanje sklepov ustanoviteljic,
– imenuje in razrešuje direktorja oziroma v.d. direktorja javnega podjetja v skladu s tem odlokom,
– daje mnenje k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja,
– skupščini predlaga imenovanje revizorja,
– odloči o potrebi podelitve prokure oziroma poslovnega pooblastila in imenuje prokurista oziroma poslovnega pooblaščenca,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, kakor tudi skrbi za skladnost izvajanja uredb države in sklepov ustanoviteljic ter za varstvo potrošnikov in s tem povezane aktivnosti.
Pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem, se podrobneje določijo s statutom podjetja in poslovnikom o delu nadzornega sveta.
25. člen
(pogoji in imenovanje direktorja)
Direktor predstavlja upravo javnega podjetja. Direktor je odgovoren za zakonito delo javnega podjetja. Direktorja imenuje nadzorni svet po postopku, ki je določen v statutu javnega podjetja. K imenovanju direktorja poda soglasje skupščina.
Prvo imenovanje direktorja po tem odloku se izvede po prenehanju mandata sedanjega direktorja družbe.
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo
– da aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en tuj jezik
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih
– da ima vodstvene in organizacijske sposobnosti ter sposobnosti dela z ljudmi.
Nadzorni svet lahko imenuje vršilca dolžnosti direktorja največ za 1 leto brez javnega razpisa.
26. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor ima poleg pristojnosti, določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja,
– sprejemanje delovnih načrtov, določanje nalog zaposlenim in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, vse v okviru predpisov in veljavnih planov ter tega odloka,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja, ki jih sprejema skupščina javnega podjetja,
– sklicevanje skupščine,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja po določbah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
– sprejema Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja in kadrovski načrt h kateremu si mora pridobiti mnenje nadzornega sveta in v delu izvajanja javne službe tudi skupščine družbe,
– za področje delovnih razmerij izdaja posamične akte,
– izdaja interna organizacijska navodila za delo zaposlenim,
– pripravlja letne načrte izvajanja gospodarskih javnih služb, pri čemer si mora pridobiti soglasje občine ustanoviteljice, za katero izvaja dejavnost,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do skupščine, ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
27. člen
(sodelovanje z skupščino)
Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje v skladu z zakonom in odlokom. Soglasje skupščine mora imeti v naslednjih primerih:
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev premičnin, katerih posamična vrednost presega 10.000,00 EUR,
– izvajanje investicijskih del, ki po vrednosti presegajo 10.000,00 EUR,
– pri določanju notranje organizacije javnega podjetja,
– pri sprejemanju Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja,
– v drugih primerih, za katere tako določa ta odlok in veljavna zakonodaja.
28. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno željo,
– če krši tiste določbe družbene pogodbe, ki omejujejo njegova pooblastila za zastopanje v razmerju do tretjih,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči članici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti članice,
– če ne dosega oziroma izpolnjuje letnih planov,
– če s svojim ravnanjem škodi ugledu družbe ali ustanoviteljic,
– če nastane kateri od razlogov, ki je po predpisih o delovnih razmerjih razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
– če ne izvršuje sklepov skupščine in nadzornega sveta,
– če ne izvršuje navodil ustanoviteljev,
– če krši uredbe in sklepe vezane na izvajanje gospodarskih javnih služb,
– če krši pravice uporabnikov javnih dobrin,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, župan oziroma občinski svet posamezne občine. O razrešitvi direktorja odloča nadzorni svet.
29. člen
(prenehanje mandata)
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko skupščina ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
30. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s statutom javnega podjetja ter z individualno pogodbo o zaposlitvi, ki jo potrdi nadzorni svet.
31. člen
(poročanje direktorja)
Ustanovitelji imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati ustanoviteljicam na zahtevo, izraženo s sklepom občinskega sveta ali župana občine.
32. člen
(postopek podelitve prokure in poslovnega pooblastila)
Nadzorni svet s sklepom odloči o potrebi za podelitev prokure ali poslovnega pooblastila in imenuje prokurista oziroma poslovnega pooblaščenca. Prokura ali poslovno pooblastilo se lahko podeli tudi dvema ali več osebam skupaj oziroma več osebam za posamezno področje zastopanja ob soglasju Občine Lendava.
VI. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
33. člen
(razvojni program in letni plan)
Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno poslovanje javnega podjetja, sprejema skupščina javnega podjetja na predlog direktorja razvojni program in letni plan. Direktor pri pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami ustanoviteljic ter strokovnimi institucijami.
Operativne letne plane in poročila za posamezno gospodarsko javno službo sprejema skupščina družbe po predhodnem soglasju občine ustanoviteljice, ki je naročnica izvajanja določene gospodarske javne službe.
V primeru, da se storitev opravlja za celotno območje UE odloča o letnem planu in o poročilih za posamezno gospodarsko javno službo svet ustanoviteljic.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
34. člen
(financiranje)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi javno podjetje,
– z izvajanjem letnih programov gospodarskih javnih služb in s tem povezanimi prihodki,
– z donacijami in sponzorskimi sredstvi,
– s prijavo na razpise za pridobivanje javnih virov,
– iz drugih virov.
35. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
Javno podjetje se je, v zvezi z izvajanjem javne službe, glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme, dolžno ravnati po določbah Zakona o javnem naročanju in drugih predpisov.
Javno podjetje mora za morebitne dejavnosti, ki niso opredeljene kot gospodarska javna služba, voditi ločeno računovodstvo v skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/07 in 65/08) in slovenskimi računovodskimi standardi.
VIII. POOBLASTILA JAVNEGA PODJETJA
36. člen
(pooblastila javnega podjetja)
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA
37. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarske javne službe ločeno po posameznih dejavnostih in občinah ustanoviteljicah. Javno podjetje posebej vodi poslovanje za dejavnosti, ki jih izvaja na trgu.
S statutom javnega podjetja se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube podjetja ter način ugotavljanja in uporabe dobička.
X. PRENOS POSLOVNIH DELEŽEV
38. člen
Poslovni deleži se lahko odsvojijo po postopku, ki ga določa ZGD.
XI. IZSTOP IN IZKLJUČITEV USTANOVITELJICE
39. člen
Postopek izstopa in izključitve ustanoviteljice poteka po določilih ZGD, s tem, da se ob izstopu oziroma ob izključitvi izplača ocenjena vrednost poslovnega deleža, z upoštevanjem razlike v vrednosti podjetja med ocenjeno vrednostjo na dan 30. 9. 2012 in vrednostjo podjetja ob izstopu oziroma izključitvi ustanoviteljice.
Pogoji, postopek in posledice izstopa se določijo v družbeni pogodbi.
XII. SPLOŠNI AKTI
40. člen
(pogodba o ustanovitvi in splošni akti javnega podjetja)
Po veljavnosti tega odloka župani občin v notarski obliki podpišejo pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (družbena pogodba).
Skupščina sprejema statut javnega podjetja in poslovnik o delu skupščine.
Nadzorni svet sprejema Poslovnik o delu nadzornega sveta, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti, Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o ugotavljanju delovne uspešnosti, Pravilnik o ugotavljanju disciplinske odgovornosti ter druge splošne akte, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Direktor javnega podjetja z mnenjem nadzornega sveta in Sveta ustanoviteljic sprejema Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, izdaja interna organizacijska navodila za delo zaposlenim in posamične akte iz področja delovnih razmerij.
K Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu in k vsem drugim aktom, ki se nanašajo na izvajanje javne službe je potrebno soglasje Občine Lendava.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(imenovanje članov nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta morajo biti imenovani v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. Člani nadzornega sveta sprejmejo na svoji prvi seji začasni poslovnik o svojem delu, ki velja do sprejetja (rednega) poslovnika.
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva (Uradni list RS, št. 33/07, 65/07, 80/07).
43. člen
(uskladitev aktov)
Vsi sprejeti akti družbe EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva, ki so bili sprejeti na podlagi odloka navedenega v 42. členu, se morajo najpozneje v 120 dneh po uveljavitvi tega odloka uskladiti s tem odlokom.
44. člen
Javno podjetje začne izvajati dejavnost oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju ostalih občin ustanoviteljic skladno z določili pogodbe, s katero se uredijo vprašanja lastništva in upravljanja sistema vodooskrbe na območju občin ustanoviteljic. Do pričetka izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo s strani EKO – PARKA d.o.o., se izvajalci gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo po občinah ustanoviteljicah ne spreminjajo.
45. člen
Javno podjetje bo v času izvajanja vodooskrbe na celotnem območju občin ustanoviteljic ostalo v 100 % lasti občin.
46. člen
Odlok sprejmejo na svojih občinskih svetih vse ustanoviteljice. Objavi ga Občina Lendava v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem 1. 2. 2013.
Št. 03504-0007/2012
Lendava, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.
Št. 0320-2Iz/2012
Črenšovci, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.
Št. 198/2012SG
Kobilje, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.
Št. 031-1/2010-81/2012
Dobrovnik, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Dobrovnik
Marijan Kardinar l.r.
Št. 118/12-2012
Turnišče, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.
Št. 91-14/2012
Odranci, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
Št. 10-10/12 OS
Velika Polana, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.