Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1107. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013, stran 3622.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 7. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 13. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Oplotnica za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podkontov določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN      v eurih
   ODHODKOV
--------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/  Proračun
   Konto/Podkonto        leta 2013
--------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI       4.575.920
   (70+71+72+73+74)       4.575.920
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)   2.815.812
70  DAVČNI PRIHODKI       2.581.482
   700 Davki na dohodek in
   dobiček           2.369.692
   703 Davki na premoženje    113.060
   704 Domači davki na blago
   in storitve           98.730
71  NEDAVČNI PRIHODKI       234.330
   710 Udeležba na dobičku in
   dohodki od premoženja      81.950
   711 Takse in pristojbine     2.200
   712 Globe in druge denarne
   kazni              6.600
   714 Drugi nedavčni prihodki  143.580
72  KAPITALSKI PRIHODKI       11.000
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev        11.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI     1.749.108
   740 Transferni prihodki iz
   drugih javnofinančnih
   institucij          1.193.888
   741 Prejeta sredstva iz
   državnega proračuna iz
   sredstev proračuna Evropske
   unije             555.220
78  PREJETA SREDSTVA IZ
   EVROPSKE UNIJE
   787 Prejeta sredstva od
   drugih evropskih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)        4.725.920
40  TEKOČI ODHODKI         869.153
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim           238.845
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost       35.245
   402 Izdatki za blago in
   storitve            530.063
   403 Plačila domačih obresti   33.000
   409 Rezerve           32.000
41  TEKOČI TRANSFERI       1.312.732
   410 Subvencije         48.880
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom       690.200
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam   140.311
   413 Drugi tekoči domači
   transferi           433.341
42  INVESTICIJSKI ODHODKI    2.496.185
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev      2.496.185
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI     47.850
   431 Investicijski transferi
   pravnim in fizičnim osebam,
   ki niso proračunski
   uporabniki           18.150
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom    29.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-
   II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)         –150.000
--------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
   NALOŽB
--------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih
   deležev
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih
   deležev in finančnih naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega
   premoženja v javnih skladih
   in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje
   v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
--------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)     300.000
50  ZADOLŽEVANJE          300.000
   500 Domače zadolževanje    300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)   225.000
55  ODPLAČILA DOLGA        225.000
   550 Odplačila domačega
   dolga             225.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   – ali 0 ali +         –75.000
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
   VIII.)             75.000
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)      150.000
--------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   75.000
   9009 Splošni sklad za drugo
   – ali 0 ali +
--------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica www.oplotnica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in
4. prihodki od komunalnih prispevkov.
Pravice porabe na proračunskih postavkah
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (900602),
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (900601),
ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ter med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 30.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do vrednosti 200 eurov za posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 300.000 eurov.
Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Oplotnica, v letu 2013 ne bo dajala.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2013 ne zadolžijo.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2013 ne izdajo poroštva.
12 člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2013 zadolži do višine 200.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20.13/2013
Oplotnica, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti