Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012

Kazalo

358. Pravilnik Občine Rečica ob Savinji o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa, stran 765.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 in 51/10), Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10), 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) ter 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 13. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
Občine Rečica ob Savinji o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način oddajanja javnih naročil, za katera, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN 2B), ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja.
(2) Postopka javnega naročanja v skladu z ZJN 2B ni potrebno izvesti za naročila blaga in storitev, ki ne presegajo vrednosti 20.000 €, in za gradnje, katerih vrednost ne presega 40.000 €. Navedene mejne vrednosti so vrednosti nabav brez DDV.
2. člen
(1) Ocenjena vrednost javnega naročila iz 1. člena se ne sme določiti tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila uporaba ZJN 2B, glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. Za izračun ocenjene vrednosti javnega naročila je potrebno upoštevati določbe ZJN 2B.
(2) Prepovedano je drobljenje javnega naročila ali delitev na sklope zaradi izognitve uporabe ZJN 2B.
3. člen
(1) Za oddajo javnega naročila, za katerega postopek ni določen v ZJN 2B, odgovorna oseba:
– opredeli predmet javnega naročila,
– določi ocenjeno vrednost in izbiro postopka,
– pripravi dokumentacijo,
– odgovarja za pravilnost izvedbe oddaje,
– odgovarja za pravilnost izbora,
– nadzoruje izvedbo pogodbenih določil,
– vodi evidence oddanega naročila.
(2) Odgovorna oseba je določena v načrtu skrbnikov proračunskih postavk. Župan lahko za posamezno oddajo javnega naročila, za katerega postopek ni določen v ZJN 2B, ali za posamezno dejanje v postopku oddaje tega javnega naročila, s sklepom določi drugo odgovorno osebo.
II. NAROČILNICE IN POGODBE
4. člen
(1) Za naročila, ki so predmet tega pravilnika, se obvezno sklepajo pogodbe za enkratne nabave blaga ali storitev, ki presegajo vrednost 10.000 € brez DDV in za enkratne nabave za gradnje, ki presegajo vrednost 20.000 € brez DDV. Obvezne so tudi v primeru izvajanja ponavljajočih se naročil.
(2) Pogodbe pripravi odgovorna oseba iz 3. člena, podpisuje pa jih župan.
5. člen
(1) Za naročanje blaga in storitev, katerih ocenjena vrednost ne presega 10.000 € brez DDV za blago in storitve oziroma 20.000 € brez DDV za gradnje, se uporabljajo naročilnice.
(2) Naročilnice se izdajajo na podlagi zahtevka odgovorne osebe iz 3. člena. Naročilnice podpiše župan.
III. POSTOPEK BREZ DOKUMENTACIJE O PREVERJANJU CENE IN KAKOVOSTI
6. člen
Za naročila, katerih ocenjena vrednost se giblje med 10.000 in 20.000 € brez DDV za blago in storitve oziroma med 20.000 in 40.000 € brez DDV za gradnje, se preverjanje cene in kakovosti dokumentira.
VI. EVIDENCE IN DOKUMENTACIJA
7. člen
Evidence se vodijo ločeno za blago, storitve in gradnje in obsegajo:
– številko javnega naročila,
– predmet,
– vrednost.
VII. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta pravilnik so pri oddaji javnih naročil, za katere postopek ni določen v ZJN 2B, dolžni uporabljati in spoštovati vsi zaposleni na Občini Rečica ob Savinji.
9. člen
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa, št. 007-0005/2008-11 (Uradni list RS, št. 55/08).
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-3
Rečica ob Savinji, dne 26. januarja 2012
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.