Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2012 z dne 6. 2. 2012

Kazalo

353. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2012, stran 757.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr. in 55/11 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 3. izredni seji dne 1. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |                    |     v EUR|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto| Proračun leta|
|    |                    |     2012|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  12.926.984|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   8.312.958|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   7.074.003|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   6.172.743|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    580.260|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    321.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   1.238.955|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    514.645|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Upravne takse in pristojbine    |     5.500|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |    10.600|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    362.710|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    345.500|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    300.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    50.000|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    250.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    86.964|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    86.964|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   4.227.062|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.171.990|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   3.055.072|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  15.205.545|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   3.048.224|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    691.969|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    112.332|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.959.923|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    30.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |    254.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   4.182.410|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    260.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   1.561.350|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    454.640|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.906.420|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   7.637.911|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   7.637.911|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    337.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |    27.000|
|    |fizičnim osebam, ki niso PU       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|    310.000|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.- I.)   |  –2.278.561|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    11.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (75)        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    11.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    11.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    550.000|
|    |DELEŽEV (44)              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    550.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |    550.000|
|    |finančnih naložb            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   –539.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  | ZADOLŽEVANJE (500)           |  1. 665.328|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |   1.665.328|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   1.665.328|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    140.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    140.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    140.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |  –1.292.233|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   1.525.328|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   2.278.561|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |   2.400.399|
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. kupnin iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
9. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske odhodke ko so vplačani na žiro račun oziroma ko realizacija prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so prihodek proračuna občine in se lahko porabijo za:
– financiranje izgradnje kanalizacijskega omrežja (III. faza),
– financiranje priprave in izvedbe projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja (IV. faza).
Zbrana sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so prihodek proračuna občine in se lahko porabijo za:
– financiranje nabave opreme in embalaže za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranje in prevoz ter odlaganje odpadkov.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena tega odloka.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta z naslednjimi omejitvami:
– v okviru posameznega podprograma neomejeno,
– med posameznimi podprogrami v okviru enega programa do višine 15 % posameznega programa iz katerega se sredstva prerazporejajo,
– med glavnimi programi v okviru enega področja porabe do višine 5 % sredstev posameznega področja porabe,
– med področji porabe do višine 3 % vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
– med neposrednimi uporabniki proračuna do višine 1 % vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O izvršenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Za prvih šest mesecev poroča do konca meseca septembra 2012, za celotno obdobje leta 2012 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za leto 2012.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja ter sklepati pogodbe ki presegajo 5.000,00 EUR brez pisnega soglasja župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v Načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi občinski svet. Spremembe vrednosti projekta morajo biti usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Uvrstitev teh projektov mora biti usklajena s proračunom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
9. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 4.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(posebna pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50 %.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta dolžniku do višine 5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 1.665.328,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0001/2012
Lendava, dne 1. februarja 2012
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost